Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників » Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Страница 5

20 % дітей мають - середній показник норми

26,7 % дітей мають - низька межа показника норми

За показником розробленості малюнка:

100% - дітей мають верхню межу показника норми.

За показниками швидкості:

100% - дітей мають верхню межу показника норми.

За показниками гнучкості:

100% - дітей мають верхню межу показника норми.

Інтерпритація результатів тестування.

1. Швидкість, або продуктивність. Цей показник не є специфічним для творчого мислення і корисний насамперед тим, що дозволяє зрозуміти інші показники КТТМ.

2. Гнучкість. Цей показник оцінює розмаїття ідей і стратегій, здатність переходити від одного аспекту до іншого. Нагадаємо, що якщо випробуваний має низький показник гнучкості, то це свідчить про ригідність його мислення, низький рівень інформованості, обмеженості інтелектуального потенціалу і (або) низьку мотивацію.

3. Оригінальність. Цей показник характеризує здатність висувати ідеї, що відрізняються від очевидних, загальновідомих, загальноприйнятих, банальних чи твердо встановлених. Той, хто отримує високі значення цього показника, зазвичай характеризуються високою інтелектуальною активністю і неконформностью. Оригінальність рішень передбачає здатність уникати легенів, очевидних і нецікавих відповідей. Бали переводяться у Т-шкалу.

4. Розробленість. Високі значення цього показника характерні для учнів з високою успішністю, здатних до винахідницької та конструктивної діяльності. Низькі - для відстаючих, недисциплінованих і недбайливих учнів. Показник розробленості відповідей відображає як би інший тип швидкості мислення і в певних ситуаціях може бути як перевагою, так і обмеженням, в залежності від того, як це якість проявляється.

Діаграмма педставлена на (рис. 3.1) з результатами данного тесту, по показникам оригінальність і розробленість.

Рис. 3.1. Діаграма зображення результатів тесту "Фігурна форма" по показникам оригінальність і розробленність

На (рис. 3.2.) привели приклади дитини з найбільш високоми показниками по шкалі оригінальність і розробленість Тімура П.

Усі малюнки досить яскраві и різноманітні. За шкалою гнучкість лише два малюнка відносяться до однієї категорії (37), а всі інші не повторюються, що свідчить про здатність висувати ідеї, що відрізняються від очевидних і характеризуються високою інтелектуальною активністю і неконформностью. Найбільш високий показник оригінальність рішень, який передбачає здатність уникати очевидних і нецікавих відповідей. Також високий показник по розробенності, що свідчить про високу успішність, здатних до винахідницької та конструктивної діяльності людей.

Нижче на (рис. 3.3.) наведен приклад дитини с найменьш низькими показниками, нижче норми Аліна П. За шкалою гнучкість досить непогані показники, достатньо розмаїття ідей .З десяти малюнків, чотири з них по показнику оригінальність отримали 0 баллів, це характерезує що усі малюнки достатньо очевидні і загальновідомі. По шкалі розробленість 70 біллів, це више середньої норми. Високі значення цього показника характерні для учнів з високою успішністю, здатних до винахідницької та конструктивної діяльності. Загалом у цієї дитини результати непогань, але за шкалою оригінальність, вона являється найслабшою. А школа оригінальність являється найбільш важливої серед інших показників, при діагностиці творчого мислення.

Після другого етапу - проведення тестів з вербального творчого мислення, який містив три субтеста ми отримали такі результати:

1 субтест "Римування". У таблиці В.2. приведені результати теста "Римування".

При проведенні данного субтесту у деяких дітей виникали складності. Деякі діти взагалі відмовилися складати вірші. Ми можемо побачити з таблиці, що у всіх дітей досить різний рівень. Для порівняння приведимо приклади з найбільш високим та низьким баллом.

Найбільш висой показник по тесту "Римування" Міхаіл К. і Вікторія Г.

Міхаіл К.

Из трубы идет дымок

Дверь закрыта на замок

Скоро птицы будут громче петь

И солнце светлее прегреет.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Основні відомості про гнучкість
Під гнучкістю розуміють морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, визначаючі ступінь рухливості його кожного звена. Вимірювателем гнучкості – максимальна амплітуда рухів. Її виражають або в кутових, або в лінійних мірах. Еластичні властивості м'язів можуть у значній мірі змінюватися п ...

Формування граматичних навичок аудіювання
Аудіювання – розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. У класі аудіювання займає 57% часу. Психофізіологічні механізми аудіювання – це механізм сприйняття мовлення та механізм атиципації або прогнозування смислового змісту. Метою аудіювання є осмислення почутого мовленнєвого повідомлення. Ауді ...

Методи закріплення досліджуваного матеріалу
Усний виклад знань учителем пов'язане з первинним сприйняттям й осмисленням їхніми учнями. Але, як відзначав дидакт М.А. Данилов, «знання, що є результатом першого етапу навчання, не є ще знаряддям активного, самостійного мислення й діяльності учнів». Про це ж писав відомий методист-біолог Н.М. Вер ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com