Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні аудіювання та читання

Матеріали по педагогіці » Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови » Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні аудіювання та читання

Страница 1

Аудіювання – це розуміння прийнятого на слух мовлення. Аудіювання і говоріння –це дві сторони усного мовлення. Без аудіювання не може бути нормативного говоріння. Разом з тим, аудіювання як вид мовленнєвої діяльності є й відносно автономним (наприклад, слухання лекцій, доповідей, радіопередач і т.п.).

Досягнення базового рівня в галузі аудіювання передбачає формування елементарної комунікативної компетенції в цьому виді мовленнєвої діяльності, а саме:

уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія мови в ситуаціях повсякденного спілкування, пов’язане з задоволенням найпростіших потреб (привітання, запит і передача інформації тощо);

визначати тему і мету бесіди, її основний зміст, і в тих випадках, коли виникають ускладнення, звертатися до партнера з проханням повторити фразу, висловити думку інакше, розмовляти повільніше і простіше, уточнюючи при цьому значення незнайомих слів і спонукаючи до ґрунтовнішого пояснення незрозумілого;

уміння в умовах опосередкованого сприймання повідомлення (прогноз погоди тощо) розуміти основний зміст аудіо тексту (про що йдеться, що є найбільш важливим);

уміння повно і точно розуміти висловлювання вчителя та однокласників, короткі повідомлення, які стосуються навчально-трудової і соціально-побутової сфер спілкування;

уміння розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які містять незначну кількість незнайомих слів.

Успішність аудіювання залежить:

1) від самого слухача (від рівня розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам’яті, наявності уваги, інтересу і т.п.), його індивідуально-психологічних особливостей;

2) від мовних особливостей аудіотексту та його відповідності мовленнєвому досвіду і знанням учнів;

3) від умов сприймання аудіотексту.

Щоразу, коли вчитель розмовляє англійською мовою, учні практикуються в сприйманні на слух. Це є однією з причин, чому так важливо вести уроки англійською мовою. Слід також намагатися, щоб учні слухали один одного, оскільки таким чином слабші учні зможуть чомусь навчитися, в той час, к сильніші учні мають можливість повторити матеріал і перевірити усне мовлення інших.

В методичному плані навчання аудіюванням – це спеціально організована програма дій з текстом, що сприймається на слух. Оскільки це внутрішня діяльність, яка не піддається спостереженню, то необхідно поступово навчати окремих дій, які є її складовими компонентами. Досягнення проміжних цілей проходить поетапно. На кожному етапі формуються відповідні механізми аудіювання мовленнєвих одиниць різних рівнів:

1) словоформи, вільного словосполучення, фрази;

2) понад фразової єдності;

3) цілого тексту.

За допомогою цих дій розвивається механізм прогнозування, який відіграє дуже важливу роль у сприйманні мовлення на слух.

Як учителі повинні готувати учнів до аудіювання (сприйняття на слух і розуміння)?

Підготовка залежить від типу завдання. Якщо мета – зрозуміти якомога більше (інтенсивне аудіювання) – наприклад, коли вчитель вводить новий матеріал, тоді учні повинні зрозуміти майже кожне вимовлене слово. Велика кількість повторень і пояснень можуть бути необхідними. З іншого боку, якщо вчитель читає вголос оповідання або включає його запис, учням не потрібно розуміти кожне слово, щоб слідкувати за розвитком подій в оповіданні. Учні слухають і намагаються зрозуміти основний зміст тексту – його значення – або шукають конкретну інформацію, яку їм запропонували знайти перед початком завдання. Цей другий тип слухання відомий як екстенсивне аудіювання.

Якщо ви ставите за мету розвинути уміння екстенсивного аудіювання, то вам знадобляться наступні поради:

допоможіть учням передбачити зміст тексту, який вони збираються слухати, попередньо обговорюючи його назву й тему. Поставте запитання до малюнків, які супроводжують текст;

виберіть найскладніші два чи три слова з тексту і поясніть їх значення;

перед аудіюванням подивіться разом з учнями на вправу, яку вони будуть виконувати після сприйняття на слух, і поясніть, що їхнє завдання полягає в тому, щоб зрозуміти достатньо інформації для виконання зазначеного завдання, а не намагатися зрозуміти кожне слово аудіо тексту;

заохочуйте учнів обходитись без запитань про незнайому лексику під час швидкого, частіше одноразового, прослуховування тексту;

заохочуйте учнів робити припущення про значення деяких слів.

Етап навчання аудіювання на рівні фрази передбачає дії, спрямовані на:

розуміння повідомлень даного рівня, побудованих на знайомому матеріалі; реакція на почуте – невербальна (дії, символи і т.ін.);

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Діючі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Зародки наукових шкіл почали формуватись в університеті ще у 1968 році. На сьогоднішній день підґрунтям наукових досягнень у базовій структурі створені, розвиваються і мають конкретні наукові здобутки та впровадження такі наукові школи в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остро ...

Методологічні аспекти викладання теми «Історія інформатики» в навчально-виховному процесі
У Концепції модернізації освіти на період до 2010 року поставлена важлива задача: підготувати підростаюче покоління до життя у швидко мінливому інформаційному суспільстві, у світі, в якому прискорюється процес появи нових знань, постійно виникає потреба в нових професіях, у безперервному підвищенні ...

Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на заняттях іноземною мовою
Гра поряд із працею й навчанням – один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значен ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com