Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення

Матеріали по педагогіці » Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови » Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення

Страница 4

заповнити анкету (формуляр, опитувальний лист);

написати привітальну листівку;

написати листа;

скласти нотатки, написати коротке повідомлення.

Щоб досягти такого рівня володіння писемним мовленням, учні повинні систематично виконувати конкретні комунікативні завдання:

Завдання для заповнення анкети чи формуляра передбачають виконання таких дій:

писати друкованими літерами,

писати свою адресу,

писати дату народження.

Завдання для написання привітальної листівки зарубіжному ровеснику передбачають виконання таких основних дій:

написати адресу закордонного адресата,

написати дату,

оформити привітання,

викласти свої думки,

завершити привітання.

Завдання для написання листа передбачають здійснення таких основних дій:

написати свою адресу,

написати дату,

оформлювати звернення,

повідомити фактичну інформацію, висловлюючи при цьому свою думку,

описати дії, що відбулися, характеризувати їх,

запросити необхідну інформацію,

завершити листа.

4) Завдання для написання нотаток, коротких повідомлень і записок передбачають здійснення таких основних дій:

точно записати необхідну інформацію,

оформити коротке повідомлення,

оформити коротку записку,

точно і стисло викласти думку.

Завдання для оформлення виписок з тексту та складання плану прочитаного або прослуханого тексту передбачають виконання таких основних дій:

визначити основну думку тексту і записати її,

вибрати головні факти з тексту і записати їх,

сформулювати своє ставлення до прочитаного,

оформити пункти плану.

Учень досягає елементарної комунікативної компетенції, якщо його рівень володіння письмом відповідає вищезазначеним вимогам. Можливі окремі граматичні, лексичні, орфографічні помилки, які не порушують змісту висловлювання, але учень має дотримуватися правил оформлення листа, картки. Допускається обмежений діапазон мовних засобів, що вживаються при цьому, і користування словником. Особисті листи та поздоровлення можуть складатися з чотирьох-п’яти простих речень, які дозволяють реалізувати відповідні комунікативні наміри.

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи:

1. оволодіння графікою/орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;

2. засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні;

3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на першому етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи з аналізу, вправи на ідентифікацію та диференціацію:

- звуко-буквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками, але різними графемами;

- групування слів на основі протиставлення графем;

- диференціація подібних, але не тотожних графем;

- списування за зразком;

- списування з різними завданнями (підкреслити букву,

буквосполучення, слова з однією і тією орфограмою);

- групування слів з використанням картинок-орфограм;

- складання слів із складів з використанням схем;

- написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому найбільш поширеними визнаються такі види вправ:

вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

на трансформацію мовного зразка;

на підстановку;

на розширення та скорочення;

диктанти.

Треба зазначити, що диктанти використовуються на різних ступенях навчання.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад власних думок в письмовій формі. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

у п’ятому – шостому класах

- відповіді на запитання щодо змісту тексту;

- складання запитань до тексту;

у сьомому – дев’ятому класах

- відповіді на запитання та складання запитань до тексту;

- складання плану до прочитаного тексту;

- переказ за планом;

- складання листа другові за зразком;

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Класифікація педагогічних технологій
Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох ...

Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність в університеті
Винахідницька діяльність є однією зі складових частин наукової роботи в університеті. Науковці університету проводять дослідження і виконують науково-дослідні роботи в категоріях фундаментальної і прикладної науки. У категорії фундаментальної науки досліджуються нові явища і процеси, з’ясовується ї ...

Методи здійснення трудової підготовки
Успіх реалізації завдань трудового навчання залежить не лише від змісту та складності навчального матеріалу, яким мають оволодіти школярі, але й від засобів, що сприяють цьому. Тому, важливе значення при підготовці вчителя до занять має правильний добір методів навчання, які можуть забезпечити макс ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com