Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення

Матеріали по педагогіці » Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови » Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення

Страница 2

Учні мають навчитися:

1) починати розмову, використовуючи ініціативну репліку;

2) правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника реактивною реплікою;

3) підтримувати бесіду, тобто з метою продовження розмови вживати не суто реактивні, а реактивно-ініціативні репліки.

При навчанні учнів діалогічного мовлення підготовчим етапом є навчання реплікування. На цьому етапі виконуються рецептивно-репродуктивні та репродуктивні умовно-комунікативні вправи на імітацію, підстановку, відповіді на запитання, на запит певної інформації (за зразком), повідомлення інформації тощо. При навчанні реплікування важливо поступово збільшувати обсяг репліки учня – від однієї до двох – трьох фраз.

На наступному етапі (першому) використовуються рецептивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну репліками. Учасниками спілкування є самі учні, а вчитель лише дає їм певне комунікативне завдання, де окреслюється комунікативна ситуація і вказуються ролі, що їх виконуватимуть учні.

Другим етапом формування навичок і вмінь діалогічного мовлення є оволодіння ними мікро діалогом. Мета етапу – навчити учнів підтримувати бесіду, не дати їй зупинитися після першого обміну репліками. На цьому етапі використовуються рецептивно-продуктивні комунікативні вправи нижчого рівня (такі, що допускають використання спеціально створених вербальних опор для висловлювання учнів).

На третьому етапі учні мають навчитися вести діалоги різних функціональних типів, обсяг яких відповідає вимогам програми. Вправи, що виконуються на заключному етапі відносяться до рецептивно-продуктивних комунікативних вправ вищого рівня (таких, що не дозволяють використання спеціально створених вербальних опор).

Згідно з виділеними етапами формування навичок і вмінь діалогічного мовлення учнів до системи вправ включаються 4 групи:

І – вправи для навчання «реп лікування»,

ІІ – вправи на засвоєння діалогічних єдностей різних видів,

ІІІ – вправи на створення мікро діалогів,

ІV –вправи на створення діалогів різних функціональних типів.

Мета вправ І групи – навчити учнів «реп лікування», тобто швидко і адекватно реагувати на подану вчителем / диктором репліку, а також продукувати ініціативну репліку. До І групи входять вправи на імітацію, підстановку, трансформацію, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації, спонукання до певних дій тощо.

Мета вправ ІІ групи – навчити учнів самостійно вживати різні види діалогічної єдності [Додаток 4], використовуючи парну роботу. Кожному учню з пари необхідно давати можливість вживати як реактивну, так і ініціативну репліку. Роботу в парах слід інтенсифікувати за рахунок використання прийомів «карусель», «рухомі шеренги», «натовп».

Мета вправ ІІІ групи – навчити учнів об’єднувати засвоєні ними діалогічні єдності у мікродіалоги. Вправи цього рівня допускають використання опор (підстановці таблиці, структурно-мовленнєва схема мікро діалогу та його функціональна схема). Поступово їх необхідно усувати.

Мета вправ IV групи – навчити учнів створювати власні діалоги різних типів на основі запропонованої їм комунікативної ситуації. При виконанні вправ цієї групи допускаються лише природні опори – театральні (концертні) афіші, розклади руху транспорта, план-схеми міст (селищ), географічні карти, малюнки тощо.

Базовий рівень володіння іноземною мовою передбачає опанування учнями такими типами діалогу:

діалог етикетного характеру;

діалог-розпитування;

діалог-домовленість;

діалог – обмін думками, повідомленнями.

Монолог – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи.

Залежно від комунікативної функції та характеру логіко-синтаксичних зв’язків між реченнями розрізняють такі основні типи монологічних висловлювань: опис, розповідь і роздум (міркування). В основі їх класифікації лежать такі логічні категорії як простір, час, причина і наслідок. Людина або описує факти об’єктивної дійсності, передаючи їх просторові відношення, або повідомляє, розповідає про них, розглядаючи їх у часових відношеннях, або розмірковує про них, беручи до уваги інші відносини, найважливішими з яких є причинно-наслідкові.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Особливості застосування комплексного підходу до подолання заїкання у дітей дошкільного та шкільного віку
Становленню сучасного комплексного підходу до корекції заїкання передувала розробка різних методів і шляхів подолання цього захворювання. Незважаючи на багатовікову історію вивчення і лікування порушень мовлення, заїкання – одне із захворювань, механізми якого і на сьогоднішній час не до кінця досл ...

Шляхи формування навичок каліграфічного письма
Уроки письма в період навчання грамоти надзвичайно складні за своєю структурою та навчальним навантаженням. Враховуючи вимоги програми, згідно з якою першокласники пишуть протягом уроку не більше 7 хв., вчитель добирає матеріал із розвитку мовленнєвої діяльності: слухання - розуміння (аудіювання), ...

Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови
Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com