Аналіз результатів роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Аналіз результатів роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу

Страница 5

Якісний аналіз результатів свідчить про низький ступінь сформованості в студентів академічних компетенцій. Знання мають переважно абстрактний характер, недостатньо пов'язані з реальними проблемами, які прийдеться вирішувати в майбутній професійній діяльності. Недостатній рівень готовності студентів до професійної діяльності багато в чому порозумівається несформованістю уявлень про професію. Чимала частина студентів уважають навчання несуттєвою справою, зацікавлені в одержанні диплома як результату, а не самих знань, умінь.

Згідно третьому завданню ми визначили заходи підтримки розвитку академічних компетенцій. Заходи ці можна класифікувати на організаційно-педагогічні, методичні й психологічні.

У групу організаційно-педагогічних заходів входять: організація самостійної роботи студентів у контексті компетентнісного підходу; застосування інформаційних технологій у ході самостійної роботи.

У групу методичних заходів забезпечення ефективності розвитку в студентів академічних компетенцій входять: цілеспрямована робота в ході навчальних занять (на лекціях, семінарах, у ході практики, підготовки дипломних проектів); методичне забезпечення самостійної роботи; розробка сучасних контролюючих методик.

У систему психологічних заходів входять моделювання ситуації успіху, постановка перспектив (ознайомлення з моделями кар'єрного зростання), виявлення самообмежень, що стають психологічними бар'єрами в оволодінні компетенціями.

Згідно четвертому завданню ми проаналізували результати роботи з розвитку академічних компетенцій у студентів вищого навчального закладу.

Діагностика операціонально-діяльнісного компонента

академічної навченості (компетентності) студентів здійснювалася за наступними параметрами: інформаційні компетенції (уміння пошуку, обробки інформації); мовні компетенції (уміння аналізувати текст, усувати мовні помилки, формулювати тези, висновки, визначення); готовність до самостійної роботи, інтелектуально-евристичні компетенції.

Кількісні результати дослідження відображені в таблицях та гістограмах дослідження.

Дані результати отримані за допомогою таких діагностичних методів, як тестування, аналіз результатів навчальної й учбово-дослідницької діяльності.

Проведена дослідна робота, кількісний і якісний аналіз її результатів дозволили зробити наступні висновки.

При розробці педагогічного забезпечення освітнього процесу увагу слід приділяти не тільки питанням удосконалювання методики викладання, але й методики організації, психолого-педагогічної підтримки самостійної роботи студентів.

Успіх в організації самостійної роботи як головного засобу формування академічних компетенцій багато в чому залежить від того, наскільки сам викладач володіє сучасними навчальними технологіями, у тому числі й в області самоосвіти.

Завдання формування академічних компетенцій не можуть бути вирішені в рамках однієї дисципліни, зусиллями одного або декількох викладачів: необхідний системний підхід усіх викладачів.

Найбільші труднощі випробовують студенти у формуванні мовленнєвих компетенцій, база яких значною мірою закладається ще в середній школі. Для подолання труднощів, для розвитку даних компетенцій доцільно активізувати застосування діалогових прийомів навчання, ширше залучати студентів для участі в опануванні своїх товаришів, у рецензуванні, залучати студентів для усних виступів з доповідями, оглядами, для підготовки тез, статей, а також інших форм вистави результатів науково-дослідної роботи (наприклад, участь у телеконференціях, підготовка та представлення комп'ютерних презентацій).

Страницы: 1 2 3 4 5 

Більше про педагогіку:

Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
Друга половина XVII— XVIII ст. в освітній сфері характеризуються насамперед створенням розгалуженої мережі початкових навчальних закладів, формуванням системи спеціальної професійної освіти, становленням національної школи вищого типу. В тогочасному українському шкільництві втілилися освітні традиц ...

Шляхи подолання труднощів під час виконання стилістичних вправ та завдань
Засвоєння стилістики рідної мови супроводжується складною роботою, пов’язаною з розумінням учнями суті стилістичних явищ, опануванням певної кількості термінів, визначень, виробленням умінь та навичок аналізу стилістичних засобів мови, використання їх в усному і писемному мовленні. Розв’язати ці пр ...

Логопедична робота з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
Для дітей другого рівня мовленнєвого розвитку характерно наступне : граматична, структурно порушена фраза. Активний словник складається із загальновживаних слів, в основному це іменники, рідше зустрічаються дієслова і прикметники. Прийменники діти не вживають. Вимова багатьох слів спотворена. Навча ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com