Заходи психологічної підтримки розвитку академічних компетенцій

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Заходи психологічної підтримки розвитку академічних компетенцій

Заходи ці спрямовані на підвищення мотивації студентів на оволодіння академічними компетенціями, на розвиток їх інтелектуально-креативних, рефлексивних можливостей, пізнавальних інтересів.

Результатом застосування цих заходів є формування індивідуального стилю діяльності, усунення розриву між процесом засвоєння знань і практичним їхнім застосуванням.

У систему даних заходів входять моделювання ситуації успіху, постановка перспектив (ознайомлення з моделями кар'єрного зростання), виявлення самообмежень, що стають психологічними бар'єрами в оволодінні компетенціями.

Особливо важлива роль консультацій, що спонукують студентів до навчання, що переконують, що без конкретних знань про навчальну діяльність майбутній професіонал не може відбутися. Важливим засобом психологічної підтримки процесу формування компетенцій служить консультування. Якщо студенти не приходять на консультацію - це ознака поганої методики її організації, показник того, що вони проявляють пасивність у самостійній роботі з даної дисципліни або не підготовлені до неї. Для цієї роботи можна вибрати зі студентів помічників, консультантів. Це "знавці" з окремих проблем курсу, з ними проводиться окрема робота. По декількох проблемах студенти готовлять питання, консультанти відповідають на них. Оцінюються як відповіді, так і питання. Характер і глибина студентських питань є показником інтересу до досліджуваного предмета й рівня їхньої готовності до самостійної діяльності.

Уміння грамотно й коректно сформулювати питання - одне з найважливіших умінь самоврядування пізнавальною діяльністю. Питання - це форма вираження того "незнання", що повинне бути заповнене в процесі рішення творчого завдання (самостійної роботи). Цілеспрямовано розвивати дане вміння можна при будь-якій формі організації навчального процесу. Так, на лекції викладач сам формулює його структуру, щоб показати напрямок пошуку відповіді; на семінарських заняттях студенти складають питання з прочитаної лекції й т.д. При цьому аналізується характер питання - відтворюючий, уточнюючий, спрямований на одержання нової інформації, на виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Як засоби стимулювання ми застосовуємо колективні консультації (пояснення загальних вимог, способів навчання, повідомлення про результати діагностики).

Одне із джерел розвитку позитивних мотивів самостійної роботи (і в цілому навчання) знаходиться в тих відносинах, які складаються між учасниками навчального процесу. З метою їхнього розвитку рекомендується використовувати різні форми навчальної роботи студентів (групові, фронтальні, індивідуальні). Успішному оволодінню технологією самостійної роботи сприяє, як показує досвід, робота в статичних, динамічних, варіаційних парах по виконанню різноманітних завдань:

виставити оцінки один одному,

попросити партнера по роботі перевірити якість виконання завдання,

продовжити роботу, розпочату сусідом,

задати іншому питання,

провести взаєморецензування.

Сполучення цих форм у ході різних занять, використання при цьому можливості включення кожного студента в роль викладача, делегування викладачем частини своїх функцій студентам - все це розвиває не тільки вміння працювати самостійно, але й уміння працювати в групі.

Таким чином, реалізація зазначених організаційно-педагогічних, методичних і психологічних заходів у процесі навчальної й учбово-дослідницької роботи студентів допоможе, на нашу думку, сформувати академічні компетенції у студентів.

Більше про педагогіку:

Особливості організації позакласної роботи з математики
Основні положення дипломного дослідження перевіряли в ході дослідно-експериментальної роботи. В констатувальному експерименті ми виявили стан проблеми у практиці сучасного загальноосвітнього закладу (пункт 2.3. даної роботи). Метою формувального експерименту було обґрунтувати та теоретично перевіри ...

Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів з орфографії
Нами було здійснено спробу дослідити методику формування в учнів орфографічних навичок на морфологічній основі. Тому центральне місце у нашій роботі належить експерименту, необхідною умовою якого, на відміну від просто спостереження, є дослідження певного явища у створених і контрольованих дослідни ...

Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів
У процесі всебічного гармонійного розвитку особистості чільне місце займає патріотичне виховання, що здійснюється в навчально-трудовій діяльності молодших школярів. Одне з основних завдань, що стоїть перед учителем – на основі народних трудових традицій виховувати в учнів позитивне ставлення до пра ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com