Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання

Матеріали по педагогіці » Креативні методи навчання » Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання

Із метою забезпечення креативного розвитку особистості учня під час навчального процесу сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання креативними прийомами та способами, які б були орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів, сприяли б формуванню в суб’єктів навчання мотивації, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й екологічної свідомості в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та частковопрофесійних знань, навичок та вмінь.

Аксіоми креативного навчання

Великого значення набуває особистість педагога. Він повинен бути яскравою, талановитою, творчою особистістю. Саме креативний педагог може навчити креативності іншого.

Головним фактором креативного навчання є ініціатива учнів. Учень тут уже перестає бути об'єктом впливу і стає повноправним суб'єктом спілкування. Він несе відповідальність за свою роботу у такій самій мірі, як вчитель — за свою.

Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також творчою діяльністю.

Головним фактором креативного навчання є ініціатива учнів. Учень тут уже перестає бути об'єктом впливу і стає повноправним суб'єктом спілкування. Він несе відповідальність за свою роботу у такій самій мірі, як вчитель — за свою.

Великого значення набуває особистість педагога. Він повинен бути яскравою, талановитою,творчою особистістю. Саме творчий педагог може навчити творчості іншого.

Головним показником інновації є прогресивне начало в розвитку школи чи вузу у порівнянні з усталеними традиціями і масовою практикою.

Інновації в системі освіти пов'язані з внесенням змін в цілі, зміст, методи і технології, форми організації і систему управління , в стилі педагогічної діяльності і організацію навчально-пізнавального процесу , в систему контролю і оцінки рівня освіти , в навчально-методичне забезпечення , в систему фінансування , в систему виховної роботи , в навчальний план і навчальні програми , в діяльність вчителя і учня .

Результати наукових досліджень і педагогічний досвід сучасних педагогів та науковців дають змогу стверджувати, що використання креативних методів навчання має низку суттєвих переваг перед традиційними методами в контексті формування в учнів загальнолюдських цінностей (Е.Арванітопуло, Л.Байдурова, І.Зимня, І.Мудрицька, А.Муратов, Е.Полат, Т.Полилова, Т.Шапошникова та ін.). Ці переваги полягають у такому: по-перше, в умовах ще наявної в нас класно-урочної системи занять вони найлегше вписуються в навчальний процес, не зачіпаючи змісту навчання, визначеного освітнім стандартом для базового рівня. По-друге, педагогічні методи навчання гуманістичні не лише за своєю філософською й психологічною суттю, але й у суто духовному, моральному аспекті, забезпечують не лише успішне оволодіння навчальним матеріалом, що вивчається, усіма учнями, але й інтелектуальне й духовне формування, виховання й розвиток студентів (учнів).

Я цілком згодна з академіком Л.Боголюбовим, який вважає, що перед суспільством і навчальним закладом стоїть завдання повного розвитку особистості, а не всебічного, як це було раніше.

Особистість учня дійсно унікальна, і те, що дається з легкістю одним, надто важко досягається іншими; отже, з точки зору схоластичного підходу до розвитку особистості правильніше говорити про повний розвиток особистості. Дуже точно розкриваються потенційні можливості, які містяться в застосуванні креативних методів, у словах відомого педагога Г.Песталоцці: „Мої учні будуть узнавати нове не від мене; вони відкриватимуть нове самі. Моє головне завдання – допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї”.

Ґрунтуючись на гуманістичній та діяльнісній парадигмі й ураховуючи здобутки сучасної педагогічної теорії й методики професійної освіти, я в якості завдань цієї статті взяла проблеми використання саме тих продуктивних методів навчання, які пов’язані з креативною складовою діяльності того, кого навчають.

Більше про педагогіку:

Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики
Проводити ігри, створювати ігрові ситуації важливо на кожному уроці. Це особливо стосується І класу – перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалої напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притуплюється їхня увага, набридає одноманітність. Тому гра має ввійти в практику роботи вчит ...

Сутність, завдання та принципи екологічного виховання учнів
Екологічне виховання-це виховання любові до природи. Дійсно, це складова частина такого виховання, але нерідко прийоми, за допомогою яких виховують таку любов, дуже сумнівні. Наприклад, із цією метою в неволі тримають диких тварин або без належного догляду- морських свинок і хом’яків, які страждают ...

Використання наочних посібників у навчанні німецької мови
На початковій стадії навчання особливе значення мають засоби зорового унаочнення, які допомагають учителеві на всіх етапах роботи над мовним матеріалом, розвивати в учнів потрібні мовні уміння та навики. Не випадково однією із вимог, що ставляться перед укладачами підручників, є забезпечення їх ком ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com