Доцільність та актуальність креативних методів навчання

Матеріали по педагогіці » Креативні методи навчання » Доцільність та актуальність креативних методів навчання

У дидактиці прийнятне визначення метода навчання, як певного способу цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує учнів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд.

Методом навчання ще називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача, направленої на рішення завдань виховання і розвитку навчаємих в процесі навчання

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання, досягнути засвоєння навчаємими певного змісту навчального матеріалу.

Щодо поняття креативності. З латини creatio – створення, творчість, новаторська діяльність. Термін є синонімом до слова творчість, однак має й розбіжності.

Творчість ми розглядаємо як діяльність людини, спрямовану на створення певних цінностей, а креативність як поняття актуалізує нестандартність у виявленні творчого потенціалу.

Розвиток креативного мислення учнів залежить від їхніх естетичних смаків, інтелектуального потенціалу, що почасти закладено в людині природою. Креативність формується зовнішніми факторами, але навчити учнів мислити не стереотипними, клішованими формулами, а індивідуально, нестандартно, цілком можливо. Для цього варто організувати роботу як із готовими текстами, так і з написання власних висловлень на нестандартні теми.

Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також творчою діяльністю.

Поступово набуває актуальності:

Всебічний розвиток особистості студента, виховання критично мислячого інтелектуала, здатного гармонійно облаштовувати свої відносини з природою та соціумом; забезпечення продуктивності відтворення інформації, а також розвитку творчого мислення завдяки підвищенню змістовності й структурованості інформації, якісній зміні мотиваційної компоненти навчання;

Досягнення у процесі навчально-пізнавальної діяльності низки результатів, серед яких: завершення на певному етапі соціалізації особистості (студента), що навчається; постійне ефективне стимулювання інтелектуального розвитку, потреби в активній, цілеспрямованій самоосвіті, формування відповідних психологічних властивостей особистості;

Забезпечення фундаментальної освіти, яка стає інструментом досягнення наукової компетентності, орієнтується на виявлення зв’язків між різноманітними процесами та явищами;

Трансформація традиційної системи взаємин викладач-студент, зміна ролі викладача, який має виконувати роль наставника. Важливою умовою ефективного впровадження новітніх технологій є здатність викладачів, на яких покладається це завдання, змінити акценти в методиці викладання, їх готовність до видів діяльності, що базуються на нових засадах. Адже від психологічної готовності викладача прийняти “нове”, сприйняти його і бути переконаним у правильності обраного шляху значною мірою залежатиме успіх педагогічної діяльності.

Більше про педагогіку:

Структурне реформування вищої освіти україни
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Ми повинні відверто визнати, що за останні роки у сфері вищої освіти України, особливо технічної, накопичилися складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денном ...

Умови успішного виховання дитини в сім’ї
Головним завданням сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу. Насамперед зазначимо, що єдиної формули успішного виховання у сім’ї не існує, оскільки вона залежить від рівня моральності й культури батькі ...

Історичний підхід при вивченні різних тем інформатики
Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями: Інформація та інформаційні процеси Моделювання Інформаційні технології Інформаційна система Технологія розв’язування задач з використанням засобів ІКТ Алгоритмізація і програмування Обов'язковий мінімум змісту освіти з інформатики ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com