Самостійна робота студентів як засіб розвитку академічних компетенцій

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Самостійна робота студентів як засіб розвитку академічних компетенцій

Страница 8

Відповідно до нової освітньої парадигми незалежно від спеціалізації й характеру роботи будь-який починаючий фахівець повинен мати фундаментальні знання, професійними вміннями й навичками діяльності свого профілю, досвідом творчої й дослідницької діяльності, мати свою позицію й уміти раціонально організовувати самостійну пізнавальну діяльність.

Самостійна робота завершує завдання всіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, не підкріплені самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. Крім того, самостійна робота має виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність умінь і навичок, але і як складові характеру, що грає істотну роль у структурі особистості сучасного фахівця вищої кваліфікації. Тому в кожному вузі, на кожному курсі ретельно відбирається матеріал для самостійної роботи студентів під керівництвом викладачів.

Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи студентів. Це, у свою чергу, вимагає організації постійної підтримки навчального процесу з боку викладачів. Важливе місце в системі підтримки займає проведення консультацій, які тепер ускладнюються з погляду дидактичних цілей: вони зберігаються як самостійні форми організації навчального процесу, і, разом з тим, виявляються включеними в інші форми навчальної діяльності (лекції, практики, семінари, лабораторні практикуми й т.д.).

У традиційній педагогіці при очному навчанні самостійна робота студентів містить у собі найчастіше лише самостійну роботу з літературою. З використанням інформаційних технологій можливості організації самостійної роботи студентів розширюються.

Самостійна робота з дослідницькою й навчальною літературою, яка видана на паперових носіях, зберігається як важлива ланка самостійної роботи студентів у цілому, але її основу тепер складає самостійна робота з навчальними програмами, з системами тестування, з інформаційними базами даних. Власне кажучи, всі відомі види електронних видань можуть бути основою для організації самостійної роботи студентів, найбільш ефективними з них є мультимедійні видання.

Ефективність використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі багато в чому залежить від успішності розв'язання завдань методичного характеру, пов'язаних з інформаційним змістом і способом використання автоматизованих систем навчання в навчальному процесі. У зв'язку із цим доцільно розглядати автоматизовані системи навчання, використовувані в конкретній навчальній програмі (обумовленій предметним змістом, цілями й завданнями навчання), як програмно-методичні комплекси. У цьому випадку під програмно-методичним комплексом розуміється сукупність програмно-технічних засобів і реалізованих з їхнім використанням методів (методик) навчання, призначених для вирішення конкретних завдань навчального процесу.

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє змінити характер учбово-пізнавальної діяльності студентів, активізувати самостійну роботу студентів з різними електронними засобами навчального призначення. Найбільш ефективне застосування інформаційних технологій для відпрацьовування навичок й умінь, необхідних для професійної підготовки.

Застосування в навчальному процесі інформаційних технологій приводить до скорочення обсягів й одночасному ускладненню діяльності викладача по супроводу навчального процесу. Так, наприклад, для засвоєння теоретичного лекційного матеріалу використовуються не тільки аудиторні заняття, але й створена система педагогічної підтримки, що включає консультування, здійснення поточного контролю, проведення комп'ютерного тестування, роботу з учбово-методичними матеріалами. Ускладнюється структура й такі форми навчальної діяльності, як контроль, консультації й самостійна робота студентів. При цьому змінюються цілі консультацій: вони тепер більш предметно орієнтовані на те, щоб допомогти студентам засвоїти теоретичний матеріал курсу, придбати практичні навички, здійснити лабораторний практикум і т.д.

Проаналізувавши все вищевикладене, можна зробити висновок про те, що при використанні у виховно-освітньому процесі інформаційних технологій зростає обсяг і розширюються організаційні форми самостійної роботи студентів. Реально саме збільшення частки самостійної роботи студентів приводить до зменшення навантаження викладача.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Більше про педагогіку:

В. Сухомлинський про важливість музики в житті дитини
Культура естетичних почуттів, як вважав великий педагог В.О.Сухомлинський, потребує високої загальної культури шкільного життя, особливо моральної культури. Естетичне виховання починається з багатого емоційного підтексту взаємин між членами колективу. В гармонійному поєднанні краси, яка оточує люди ...

Сутнісна та узагальнена характеристика здоровя’збережувальних технологій
Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язбережувальної педагогіки. Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, пр ...

Визначення профілю фахівця
Інтенсивний розвиток сучасної професійної сфери викликає зміни у вимогах до фахівців у видах кваліфікаційної діяльності і профілю фахівця. Для одних студентів властиве тяжіння до визначеного виду діяльності. Інші в ході навчальної педагогічної практики і, особливо, у процесі своєї діяльності після ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com