Аналіз системи навчання дисципліни “Бухгалтерський облік”

Матеріали по педагогіці » Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік" » Аналіз системи навчання дисципліни “Бухгалтерський облік”

Страница 1

Перехід до ринкової форми господарювання в Україні послужив основою для реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Дійсна реформа сприяє створенню в Україні великого акціонерного капіталу і розвитку консолідованих підприємств, а бухгалтерський облік стає одним з елементів керування підприємством. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до працівників фінансової служби, їхньої кваліфікації і практичних навичок.

Програма вивчення нормативної дисципліни «Бухгалтерський облік» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напрямку підготовки фахівців економічного профілю, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Бухгалтерського обліку» є об’єкти бухгалтерського обліку та аудиту; способи оцінки об’єкта; загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку; облікові процедури; облік окремих видів господарських операцій підприємств; фінансова звітність.

Зміст дисципліни “Бухгалтерський облік” розкривається в темах: “Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти”, “Метод бухгалтерського обліку”, “Система бухгалтерського обліку”, “Облік власного капіталу”, “Облік необоротних активів”, “Облік запасів”, “Облік оплати праці і розрахунків з персоналом”, “Облік витрат підприємства”, “Облік готової продукції, товарів та їх реалізації”, “Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій”, “Облік фінансових результатів”, “Облік інвестицій”, “Фінансова звітність”, “Управлінський облік в економіці”, “Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції”, “Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції”, “Облік фінансових результатів по центрах відповідальності”.

У темі “Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти” вивчаються такі питання: загальне поняття про облік; виникнення та роль господарського обліку в суспільстві; місце обліку в системі управління; бухгалтерський облік як наука, його зв’язок з іншими науками; бухгалтер як професія; бухгалтерський облік як інформаційна база управління підприємством; види бухгалтерського обліку; фінансовий і управлінський облік; податковий облік; ресурси підприємства, їх кругообіг як предмет бухгалтерського обліку; активи підприємства, їх зміст і класифікація; капітал, його види і зміст при різних формах власності; забезпечення витрат і платежів, цільове фінансування; зобов'язання підприємства; основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У темі “Метод бухгалтерського обліку” вивчаються такі питання: метод бухгалтерського обліку як сукупність методичних і технічних прийомів; поняття збалансованості та його використання в економіці; балансове рівняння та його модифікації; бухгалтерський баланс; значення, структура та зміст балансу; фінансова звітність, її види і значення; взаємозв’язок фінансової звітності з загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку; бухгалтерські рахунки як інформаційна модель об’єктів обліку, їх побудова і принципи запису на них, класифікація рахунків; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій в Україні; подвійність в економіці і її використання в бухгалтерському обліку; принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне значення. синтетичний та аналітичний облік; документація; зміст і класифікація облікових документів; інвентаризація; значення та види інвентаризацій; оцінка і калькуляція як спосіб вартісного вираження об’єктів обліку.

У темі “Система бухгалтерського обліку” вивчаються такі питання: бухгалтерський процес в цілому; складові бухгалтерського процесу; обліковий цикл; облікові регістри; техніка запису; облікові системи; їх різновиди та основні принципи побудови; традиційні та комп'ютерні бухгалтерські системи; класифікація та шляхи розвитку комп'ютерних бухгалтерських систем; державне та професійне регулювання бухгалтерського обліку; міжнародні та національні бухгалтерські стандарти; основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Економічно-фінансове обґрунтування комплексно-цільової програми
Електромеханічний технікум Харківської національної академії міського господарства є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який фінансується з державного бюджету. Крім обсягів державного фінансування, додатковими джерелами фінансування можуть бути: кошти, одержані за навчан ...

Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу
Турбота про оздоровлення дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Протягом останніх років в області зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей та психічного самопочуття, зумовле ...

Твори живопису як засіб естетичного виховання молодших школярів
Образотворче мистецтво має власні специфічні засоби художньої мови, які відрізняють його від інших видів художньої діяльності людини - музики, хореографії, театральної гри тощо, більшість із цих засобів спільні для всіх видів образотворчого мистецтва (включно з архітектурою та декоративно-ужитковим ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com