Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Страница 6

Проектована на такій основі освіта зможе забезпечувати не тільки розрізнену предметну, але й цілісну компетентнісну освіту. Освітні компетенції студента будуть грати багатофункціональну мета предметну роль, що проявляється не тільки в школі, але й у сім'ї, у дружньому колі, у майбутніх виробничих відносинах.

У ключових освітніх компетенціях дістають концентроване взаємозалежне втілення наступні компоненти загально-предметного (метапредметного) змісту освіти:

реальні об'єкти досліджуваної дійсності;

загальнокультурні знання про досліджувану дійсність;

загально-навчальні вміння, способи діяльності .

Варто розділити загальні (загальноосвітні) і загально-навчальні вміння, навички, способи діяльності. Якщо перші в більшому ступені належать до тематичного загально-предметного змісту освіти, наприклад, до оволодіння загальнонауковими поняттями й категоріями, то другі - до властиво навчального процесу, володіння студентами самоорганізацією, плануванням, рефлексією, самооцінкою й іншими аналогічними способами діяльності.

Для зручності проектування освітніх компетенцій згрупуємо загальнонавчальні вміння, навички й способи діяльності в блоки відповідних особистісних якостей, що підлягають розвитку:

когнітивні (пізнавальні) якості - уміння почувати навколишній світ, задавати питання, відшукувати причини явищ, позначати своє розуміння або нерозуміння питання й ін.;

креативні (творчі) якості - натхнення. фантазія, гнучкість розуму, чуйність до протиріч; розкутість думок, почуттів, прямувань; прогностичність; критичність; наявність своєї думки й ін.;

організаційно-діяльнісні (методологічні) якості - здатність усвідомлювати цілі навчальної діяльності й уміння їх пояснити, уміння поставити ціль й організувати її досягнення, здатність до творчості, рефлексивне мислення, самоаналіз і самооцінка й ін.;

комунікативні якості, пов'язані з необхідністю взаємодіяти з іншими людьми, з об'єктами навколишнього світу і його інформаційних потоків; уміння відшукувати, перетворювати й передавати інформацію; виконувати різні соціальні ролі в групі й колективі, використовувати сучасні телекомунікаційні технології (електронна пошта, Інтернет) і ін.;

5) світоглядні якості, що визначають емоційно-ціннісні установки студента, його здатність до самопізнання й саморуху, уміння визначати своє місце й роль у навколишньому світі, у сім'ї, у колективі, у природі, державі, національні й загальнолюдські устремління, патріотичні якості особистості, здатність до толерантності й т.п.

Перелік груп якостей спирається на цілісне уявлення про студента як про людину, що має фізичну, емоційну й інтелектуальну складові, а також ціннісну, духовно-моральну основу життєдіяльності. Тому ці якості особистості - наскрізні стосовно перерахованих блоків якостей.

Пророблена аналітико-синтетична робота з вивчення сутності поняття "компетенція" дозволяє визначити склад компетентностей, що являються компонентами академічної культури.

Таким чином, компетентності - це укрупнені одиниці на макрорівні компетентнісного підходу. Компетенції - це складові частини кожної з компетентностей, виділювані на мезорівні компетентнісного підходу.

У свою чергу в кожній окремій компетенції можна побачити операціональні вміння й навички (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація й т.д.), виділювані на мікрорівні компетентнісного підходу (таблиця 1.1.).

Успішність формування, розвитку ключових компетенцій (у тому числі й навчально-пізнавальних, науково-інформаційних) залежить не тільки від дидактичного, навчально-методичного, але й психологічного забезпечення освітнього процесу.

Таблиця 1.1.

Система академічних компетенцій, які виділено на мезорівні компетентнісного підходу

Інформаційні

Мовні

Інтелектуально-евристичні

Наукової організації праці

Рефлексивні

Комунікативні

Пошук інформації, її оцінка, систематизація, класифікація.

Аудіювання, слухання, мовлення.

Здатність бачити причини та наслідки, формулювати гіпотези.

Вміння організовувати навчання.

Самоаналіз, саморегуляція.

Готовність працювати в команді.

Використання універсальних комп’ютерних програм

Конспектування тексту, конспектування лекцій.

Вміння вибирати засоби вирішення проблеми.

Володіння навичками раціонального читання.

Адекватність самооцінки.

Готовність до діалогу.

Організація, переробка та передача інформації

Володіння стилями мови.

Готовність генерувати ідеї.

Планування навчальної праці.

Критичність мислення.

Готовність до конструктивного розв’язання конфліктів.

Звертання інформації

Вміння складати та редагувати текст.

Уява, асоціативність мислення, готовність відмовитися від помилкової ідеї.

Уміння зрозуміти та прийняти іншу точку зору.

Використання інформаційних мереж, баз даних, баз знань.

Володіння засобами формулювання думки (структурування, комплектація).

Володіння поняттями, ідеями, концепціями, теоріями.

Уміння вести переговори.

Володіння засобами представлення інформації

Здатність вирішувати нестандартні завдання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Урок розширення та поглиблення знань
Уроки розширення та поглиблення знань будуються, як і попередні. Ці уроки розширюють і поглиблюють зміст і обсяг навчального матеріалу на основі самостійної творчої діяльності учнів на уроках і в позаурочний час. За своєю суттю це уроки нестандартних активних форм навчання, що дає змогу проводити ї ...

Сутність понять "обдарованість", "обдарована дитина"
Аналіз проблеми розвитку обдарованості багато в чому зумовлюватиметься тим змістом, який ми вкладатимемо в це поняття. Значні труднощі у визначенні таких понять як здібності, обдарованість, талант, геніальність пов'язані із загальноприйнятим, побутовим розумінням цих термінів. Якщо ми звернемося до ...

Значення самостійної роботи учнів на уроці
З психології відомо, що знання, отримані самостійно, шляхом подолання посильних труднощів засвоюються міцніше, ніж отримані в готовому вигляді від вчителя. Адже в ході самостійної роботи кожен учень безпосередньо стикається із засвоюваним матеріалом, концентрує на ньому всю свою увагу, мобілізуючи ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com