Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Страница 3

Компетентності, на відміну від узагальнених, універсальних знань, мають діючий, практико-орієнтований характер. Тому вони, крім системи теоретичних і прикладних знань, включають також когнітивну й операціонально-технологічну складові. Тобто компетентності - це сукупність (система) знань у дії. Придбання, перетворення й використання знань передбачає активну пізнавальну діяльність, а тому в структуру компетентності входять також емоційно-вольові й мотиваційні компоненти. Але головним компонентом компетентностей є діяльнісні, процесуальні знання.

Компетентність - це інтегративна цілісність знань, умінь і навичок, що забезпечують професійну діяльність, це здатність людини реалізовувати на практиці свою компетентність.

Розглянемо модель професійної освітньої програми. Пропонована нами професійна освітня програма повинна сформувати в студентів наступні основні компетенції:

здатність продемонструвати знання основ й історії базових дисциплін;

здатність правильно використовувати методи й технічні навички в рамках дисципліни, що передбачає підвищену увагу до організації різного роду практичних занять і самостійної роботи студентів;

здатність сприйняти нову інформацію в обраній професійній сфері й дати її тлумачення (ця вимога забезпечується великим обсягом загально-економічних дисциплін, що дозволяють випускнику легко орієнтуватися в обраній області, а також у майбутньому продовжити свою освіту за суміжними напрямками підготовки);

уміння продемонструвати розуміння загальної структури професійного інформаційного поля й зв'язків між його частинами (формування цієї компетенції здійснюється через такі форми активності, як спецсемінари, практики, письмові роботи, у тому числі випускну кваліфікаційну роботу);

здатність оцінити якість досліджень й інформації в даній предметній області, розуміти й використовувати методи критичного аналізу й розвитку теорій, що забезпечується вивченням спеціальних дисциплін, у тому числі дисциплін на вибір студентів;

здатність здійснювати професійну діяльність у інформаційному полі, яке швидко змінюється (можливість цього забезпечується введенням у професійну освітню програму дисциплін організаційного модуля).

Перші дві з названих компетенцій є інструментальними, із третьої по п'яту - системними, шоста носить міжособистісний характер.

Визначення компетенції як одиниці соціалізації (процесу присвоєння, освоєння людини соціальних норм і ціннісних орієнтирів) дозволяє прогнозувати більш гнучку соціальну поведінку індивіда, комфортність його перебування в суспільстві, ефективність (для себе й для суспільства) виконання ним певних соціальних ролей, успішне функціонування в соціумі. Індивід освоює, приймає соціальні норми й ціннісні орієнтації (соціальні орієнтири). Завдяки останнім здатен відтворювати засвоєні способи діяльності в нестандартній ситуації, адаптуючи до них раніше засвоєні алгоритми. Компетенція інтерпретується як соціокультурне вміння, здатність вбудовуватися в ситуацію, читати соціальні тексти. Обидва трактування поняття "компетентність" включають два аспекти: когнітивний й операціональний, нерозривно зв'язані між собою. Компетентність у цьому випадку поєднує в собі знання й здатність його реалізації. У першому випадку знання виступає як приписання, як засвоєна норма. У другому - ця норма усвідомлена й включена в контекст особистості.

Компетентність учня припускає цілий спектр його особистісних якостей. Як відзначається в "Стратегії модернізації змісту загальної освіти", "Поняття компетентності включає не тільки когнітивну й операціонально-технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну й поведінкову". Іншими словами, компетентність завжди особистісно пофарбована якостями конкретного учня. Таких якостей ціле віяло - від значеннєвих і світоглядних (наприклад, навіщо мені необхідна ця компетенція) до рефлексивно - оцінних (наскільки успішно я застосовую її в житті).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів
Кожен другий громадянин України хоча б раз відпочивав у таборі. Сучасні діти, як їх батьки в свій час , мають можливість відпочити у різноманітних таборах. Незважаючи на те, що останні змінили свою назву – тепер вони не піонерські , а оздоровчі, - але зміст залишився колишнім – урізноманітнити дозв ...

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням комп'ютерної техніки
Головна ідея охорони праці в Україні закладена статтями Конституції України, відповідно до яких: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Ст.3); кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітн ...

Формування рухових вмінь та навичків
Вивчення фізичних вправ на уроках і в позаурочний час передбачає послідовне формування умінь та навичок виконувати окремі рухові дії. При цьому вчитель (та й учні) повинен завжди знати, що саме необхідно сформувати в кожному конкретному випадку і якщо таке формування не відбулося, процес навчання н ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com