Сутність, структура поняття "академічна культура"

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Сутність, структура поняття "академічна культура"

Страница 4

В основі пізнавальної діяльності, як правило, лежать два основних мотиви - мотив досягнень і пізнавальний мотив. При цьому мотив досягнення підпорядковується пізнавальній та професійній мотивації. "Засвоєні в навчанні знання, уміння, навички, - указують О.О. Вербицький, Т.О. Платонова, - виступають уже не як предмет навчальної діяльності, а як засіб діяльності професійної".

Формування академічної культури - процес тривалий і складний. Як показує досвід, на молодших курсах студенти зазнають значних труднощів у слуханні й записуванні лекцій, в оволодінні навичками раціонального читання, у пошуку й оцінці ступеня важливості інформації, у підготовці вторинних документів (анотація, рецензія, реферування, огляд літератури, написання статті, курсової роботи й т.д.). Зазнають труднощів й у публічному виступі, захисті своєї думки, усвідомленні своєї думки, умінні вести дискусію.

Найчастіше студенти не можуть раціонально організувати свою самостійну роботу: планування, зміну видів діяльності, оформлення результатів, редагування, структурування й т.д. Ось чому необхідні інші підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності.

Наприклад, посилення у вузі ролі особистісно-зорієнтованої системи навчання, що передбачає адаптацію середовища до особистості студента, що дозволить зробити освітній процес неформальним.

Посиленню особистісного змісту навчання будуть сприяти заходи щодо розвитку рефлексивних здібностей студентів - умінь самоаналізу прямування власної думки, почуття, знання. Постійно необхідний самоаналіз студентом свого шляху пізнання, успіху й невдачі на кожному етапі.

Щодо цього досить продуктивний метод проектів, що складає ядро проективної освіти, тому що відіграє роль системоутворюючого фактору. "Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це треба й де і як я можу ці знання застосувати", - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, який залучає багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями й прагматичними вміннями.

Сутність методу проектів полягає в здатності ефективно розвивати пізнавальні вміння учнів, в умінні самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне мислення. Метод проектів як спосіб досягнення дидактичних цілей через конкретну технологію дозволяє вирішувати реальні проблеми, одержувати при цьому практичні результати. Ці результати можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.

Критичне мислення пов'язане зі здатністю мати власний погляд на світ, на речі, явища. Наявність такого мислення передбачає вміння сполучати особисті інтереси із суспільними, приймати оптимальні рішення, знаходити виходи із ситуацій, бачити сховані мотиви поведінки навколишніх, уміння отримувати важливу інформацію самої різної властивості для подальшого продуктивного використання. "Для студента така якість особистості необхідна, насамперед, для того, щоб не перетворитися в "посудину", що нагромаджується потоком інформації, яку треба визубрити й забути".

Метод проектів як засіб розвитку практичного мислення завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, парну, групову.

Рішення проблем за допомогою методу проектів передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого боку - необхідність інтегрування знань й умінь із різних областей. Такі інтегровані комплекси знань, умінь, особистісних властивостей - все, що бере участь в одержанні практичних результатів, дістали назви компетенцій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Сучасні дидактичні системи
Друга половина ХХ століття характеризується розвитком дидактичної думки як у нашій країні, так i за її межами. Поступово визначаються контури сучасної дидактичної системи, яка має такі особливості: Її методологiчною основою є об'єктивнi закономірності філософії пiзнання (гносеологiї), матерiалiзм, ...

Сутність використання пояснювально-ілюстративного виду навчання
Цей метод призначений для забезпечення розуміння учнями суті матеріалу, який вивчається. Розуміння, як відомо, це не тільки результат, ай процес, у ході якого людина встановлює зв´язок невідомого з відомим, підводить невідоме поняття під відоме, порівнює невідоме з відомим. Виділити основу дл ...

Аналіз методик профілактики порушень зору
В даний час досягнення медицини дозволяють виправити багато видів порушень зору, використовуючи окуляри, а останнім часом і контактні лінзи для швидкого поліпшення зору. Окуляри і лінзи допомагають людині бачити, проте, зір при цьому не поліпшується, до того ж носіння окулярів і лінз приводить до о ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com