Методичні особливості реалізації проблемного навчання загальної фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів фізики » Методичні особливості реалізації проблемного навчання загальної фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики

Страница 1

Проблемне навчання не може бути однаково ефективним у будь-яких умовах. Практика показує, що процес проблемного навчання породжує різні рівні як інтелектуальних труднощів учнів, так і їх пізнавальної активності і самостійності при засвоєнні нових знань або застосуванні колишніх значень у новій ситуації. Відповідно до видів творчості можна виділити три види проблемного навчання.

Перший вид – теоретична творчість – це теоретичне використання, тобто пошук і відкриття студентом нового для нього правила, закону, теореми і так далі. В основі цього виду лежить постановка і вирішення теоретичних навчальних проблем.

Другий вид – практична творчість – це пошук практичного вирішення, тобто пошук способу застосування відомого знання в новій ситуації, конструювання, винахід. В основі цього виду проблемного навчання лежить постановка і вирішення практичних навчальних проблем.

Третій вид – художня творчість – це художнє відображення дійсності на основі творчої уяви, що включає літературні твори, малювання, написання музичного твору, гру і так далі.

Всі види проблемного навчання характеризуються наявністю продуктивної, творчої діяльності учня, наявністю пошуку і вирішення проблеми. Перший вид найчастіше буває на лекції, де спостерігається індивідуальне, групове або фронтальне рішення проблеми; другий вид – на лабораторних, практичних заняттях, факультативі, на виробництві; третій вид – на лекції чи позалекційних заняттях.

Залежно від характеру взаємодії викладача і студентів виділяють чотири рівні проблемного навчання:

Рівень несамостійною активності – сприйняття учнями пояснення вчителя, засвоєння зразка розумової дії в умовах проблемної ситуації, виконання студентом самостійних робіт, вправ відтворюючого характеру, усне відтворення;

Рівень напівсамостійної активності характеризується застосуванням колишніх знань у новій ситуації і участь студентів у пошуку способу вирішення поставленої викладачем проблеми;

Рівень самостійної активності – виконання робіт репродуктивно-пошукового типу, коли студент сам вирішує по тексту підручника, застосовує колишні знання в новій ситуації, конструює, вирішує завдання середнього рівня складності, доводить гіпотези з незначною допомогою викладача і так далі;

Рівень творчої активності – виконання самостійних робіт, що вимагають творчої уяви, логічного аналізу і здогадки, відкриття нового способу вирішення навчальної проблеми, самостійного доказу; самостійні висновки і узагальнення, винаходи, написання художніх творів.

Ці показники характеризують рівень інтелектуального розвитку учнів і можуть застосовуватися вчителем як видимі показники просування учня в навчальному розвитку, в якості основного змісту.

Система загальних методів (найбільш відома номенклатура методів, пропонована М.Н. Скаткіним і І.Я. Лернером):

Пояснювально-ілюстративний;

Репродуктивний;

Проблемне викладання;

Частково-пошуковий;

Дослідницький метод.

Система методів проблемного навчання являє собою органічне поєднання загальних і бінарних методів.

В цілому можна говорити про шість дидактичних способів організації процесу проблемного навчання (тобто загальних методах), що представляють собою три види викладу навчального матеріалу викладачем і три види організації ним самостійної навчальної діяльності студентів:

а) монологічному;

б) розмірковуючому;

в) діалогічному;

г) евристичному;

ґ) дослідному;

д) методі програмованих завдань.

Розглянемо ці способи більш докладно.

А. Метод монологічного викладу. При монологічному методі викладач сам пояснює сутність нових понять, фактів, дає студентам готові висновки науки, але це робиться в умовах проблемної ситуації. Форма викладу – розповідь, лекція.

Б. Метод розмірковуючого викладу. Перший варіант – створивши проблемну ситуацію, викладач аналізує фактичний матеріал, робить висновки і узагальнення. Другий варіант – викладаючи тему, викладач намагається шляхом пошуку і відкриття вченого, тобто він ніби створює штучну логіку наукового пошуку шляхом побудови суджень і умовиводів на основі логіки пізнавального процесу. Форма – бесіда, лекція.

В. Метод діалогічного викладу. Являє діалог викладача з колективом студентів. Викладач у створеній ним проблемній ситуації сам ставить проблему і вирішує її, але за допомогою студентів, тобто вони беруть активну участь у постановці проблеми висунення припущень і доказу гіпотез. Діяльності студентів притаманне поєднання репродуктивного та частково-пошукового методів навчання. Основні форми викладання – пошукова бесіда, розповідь.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Методичні рекомендації для вихователів і батьків по формуванню мотиваційної готовності дітей до школи рекомендації для батьків
Враховуючи той факт, що дитина нерідко вперше зустрічається з психологом лише під час вступу до школи, можна запропонувати спеціальну самоперевірку для батьків, які за допомогою простих наглядів і відповідей на питання, розроблені американським психологом Джеральдіной Чейтс, зможуть зробити це самі ...

Психологічні особливості дітей 6-7-літнього віку з точки зору можливостей оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками
Аналіз психолого-педагогічної літератури і педагогічного досвіду свідчить, що на становлення дитини як школяра істотно впливають передумови навчальної діяльності, сформовані у період дошкілля, тому охарактеризуємо психологічні особливості дітей 6-річного віку з точки зору можливостей оволодіння заг ...

Види трудової діяльності для розумово-відсталих школярів на прикладі квітникарства та швейної справи
Професійно-трудове навчання в спеціальній школі для розумово відсталих дітей спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних видів робіт, в умовах державних і приватних підприємствах та у власному побуті. Підготовка школярів до самостійного виконання різних видів робіт ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com