Сутність та структура проблемного навчання

Матеріали по педагогіці » Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів фізики » Сутність та структура проблемного навчання

Страница 1

Майбутнє освіти знаходиться в тісному зв’язку з перспективами проблемного навчання. І мета проблемного навчання широка: засвоєння не тільки результатів наукового пізнання, а й шляху процесу отримання цих результатів; вона включає ще й формування пізнавальної самостійності учня і розвитку його творчих здібностей (крім оволодіння системою знань, умінь, навичок і формування світогляду).

В. Оконь під проблемним навчанням розуміє «сукупність таких дій, як організація проблемних ситуацій, формулювання проблем, надання учнем необхідної допомоги у вирішенні проблем, перевірка цих рішень і, нарешті, керівництво процесом систематизації та закріплення набутих знань».

Д.В. Вількєєв під проблемним навчанням має на увазі такий характер навчання, коли йому надають деякі суттєві риси наукового пізнання [4].

Проблемна ситуація і навчальна проблема є основними поняттями проблемного навчання. Навчальна проблема розуміється як відображення логіко-психологічного протиріччя процесу засвоєння, яке визначає напрям розумового пошуку, пробуджує інтерес до дослідження сутності невідомого і що призводить до засвоєння нового поняття або нового способу дії. Існує дві основні функції навчальної проблеми:

визначення напрямку розумового пошуку, тобто діяльності учня по знаходженню способу вирішення проблеми;

формування пізнавальних здібностей, інтересу, мотивів діяльності учня по засвоєнню нових знань.

Для вчителя вона є засобом:

управління пізнавальною діяльністю учня;

формування його розумових здібностей.

У діяльності учня – служить стимулом активізації мислення, а процес її вирішення – способом перетворення знань у переконання.

Ситуація може бути різною. За змістом невідомого проблемні ситуації діляться: невідома мета; невідомий об’єкт діяльності; невідомий спосіб діяльності; невідомі умови виконання діяльності.

За рівнем проблемності:

виникають незалежно від прийомів;

викликається і дозволена вчителем;

викликається вчителем, вирішується учнем;

самостійне формування проблеми і її вирішення.

По виду неузгодженості інформації:

несподіванки;

конфлікту;

припущення;

спростування;

невідповідності;

невизначеності.

За методичним особливостям:

ненавмисні;

цільові;

проблемний виклад;

евристична бесіда;

проблемні демонстрації;

ігрові проблемні ситуації;

дослідницька лабораторна робота;

проблемний фронтальний експеримент;

уявний проблемний експеримент;

проблемне рішення задач;

проблемні завдання.

Особливість проблемних методів полягає в тому, що вони засновані на створенні проблемних ситуацій, активної пізнавальної діяльності студентів, які перебувають у пошуку та вирішенні складних питань, що вимагають актуалізації знань, аналізу, умінь бачити за окремими фактами явища, закон.

У сучасній теорії проблемного навчання розрізняють два види проблемних ситуацій: психологічні і педагогічні. Перша стосується діяльності студентів, друга представляє організацію навчального процесу.

Педагогічна проблемна ситуація створюється за допомогою активізуючих дій, питань вчителя, що підкреслюють новизну, важливість, красу та інші відмінні якості об’єкта пізнання. Створення психологічної проблемної ситуації суто індивідуальне. Ні занадто важка, ні занадто легка пізнавальна задача не створює проблеми для учнів. Проблемна ситуація може створюватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні, закріпленні, контролі.

Учитель створює проблемну ситуацію, спрямовує учнів на її вирішення, організовує пошук рішення. Таким чином, студент стає в позицію свого навчання і як результат у нього утворюються нові знання, він опановує нові способи дії. Труднощі управління проблемним навчанням полягають в тому, що виникнення проблемної ситуації – акт індивідуальний, тому від викладача потрібне використання диференційованого та індивідуального підходу. Проблемна ситуація спеціально створюється викладачем шляхом застосування особливих методичних прийомів:

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Методика використання презентацій на різних етапах уроку
Перевірка домашнього завдання. Методика використання. На екрані монітора відображено слайд із розв’язанням домашньої задачі. Особливо доречно використовувати на уроках геометрії при перевірці правильності розв’язання задач на побудову, демонструючи послідовність побудови за допомогою анімаційних еф ...

Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні
Оцінювання якості (кваліметрія) знань – одна з головних проблем, вирішення яких передбачене Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті. Як і в кожному технологічному процесі, так і в процесі навчання місце й характеристики контрольних операцій впливають на самі технологічні опера ...

Поняття уяви
Згідно з психологічним тлумачним словником, уява – це психічна діяльність, що полягає у створенні подумки уявлень і ситуацій, котрі ніколи не переживалися людиною в дійсності. За визначенням К.Д. Ушинського, уява – це психічний процес, який полягає у створенні нових уявлень, думок і образів на осно ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com