Підбиття підсумків заняття

Матеріали по педагогіці » Соціалістичний канон української культури » Підбиття підсумків заняття

Наприкінці заняття студенти :

 пояснюють значення термінів «соцреалістичний канон, еволюція культури, мілітаризм, революційна романтика, архетипи і т. д»;

наводять приклади на поставлені їм питання, що стосується даної теми семінарського заняття (основні питання з даної теми, характеристика епохи тощо);

усвідомлюють, що собою являє соціалістичний канон української культури.

Мотивація діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.

Дане семінарське заняття передбачає самостійну роботу студентів над заданим матеріалом (пошук інформації, створення презентацій). Самостійна робота, як будь-яка форма навчально-пізнавальної активності студентів, - це, перш за все, діяльність особистості. І діяльність, і особистість - категорії психологічні. Отже, правила і закони організації самостійної роботи - перш за все психологічні. Найбільш дієвою формою управління психологічною структурою діяльності людини на сьогодні вважається психолого-педагогічний моніторинг.

До основних критеріїв якого відноситься:

- якість набутих знань та навичок;

- вміння застосовувати знання для вирішення виробничих ситуацій;

- рівень мотивації навчання студентів.

Звичайно, що евристичний і методичний потенціал такого підходу може, на мою думку, позитивно проявити себе і при побудові навчально-пізнавальної діяльності студентів.

На даному семінарському занятті було:

- налагоджено систему поточного комплексного діагностування рівнів розвитку та якісних особливостей мотивації;

- підібрано для кожного студента індивідуальні проблемно-пошукові завдання, які він може вирішувати самостійно.

Більше про педагогіку:

Загальна характеристика мислення. Особливості історичного пізнання і мислення
Гуманізація педагогічного процесу, якій притаманні адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості, орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливості її саморозвитку, орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності робить проблему дослідження і розвитк ...

Поняття про увагу, як психологічне явище
Увага — зосередженість діяльності суб'єкта в певний мент часу на якомусь реальному або ідеальному об'єкті - предметі, події, образі, міркуванні тощо (В.І.Страхов). Увага є не психічним процесом, а формою організації пізнавальних процесів та умовою їх успішного протікання, мислить не саме по собі ми ...

Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів
Наше дослідження пов’язане з виявленням педагогічних умов формування толерантності майбутніх соціальних педагогів. Без урахування специфіки особистості вихованців неможливо говорити про дієвість педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії, передбачати їх результативність. Очевидно, що харак ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com