Питання вибору методів навчання

Матеріали по педагогіці » Методи навчання школярів на уроках іноземної мови » Питання вибору методів навчання

Страница 2

Можна виділити шість загальних умов, які визначають вибір методу навчання:

Закономірності і принципи навчання, які витікають з них.

Зміст і методи певної науки взагалі і предмету, теми зокрема.

Цілі і задачі навчання.

Навчальні можливості школярів (вікові, рівень підготовленості, особливості класного колективу).

Зовнішні умови (географічні, виробниче оточення).

Можливості вчителів (досвід, рівень підготовленості, знання типових ситуацій процесу навчання).

Вибираючи методи навчання, не слід виходити з того, що оскільки пошукові методи ефективні для розвитку мислення, то всі уроки необхідно робити тільки проблемними. Кожний урок не може бути проблемним, але кожний урок повинен забезпечити особистісно освітнє зростання учня.

Формування мислення – важливе, але не єдине завдання навчання, тому необхідні методи навчання, які розвивають емоційну, моральну, духовну сфери. Для навчання важливі всі рівні пізнання і всі види та типи дидактичних форм і методів навчання. Вчителю потрібно завжди пам’ятати, що обов’язковим складником будь-яких методичних систем та класифікацій є так звані традиційні (тобто пасивні) форми та методи навчання. Використання в навчальній практиці тільки активних та інтерактивних методів та технологій навчання не може бути самоціллю.

В роботі розглянуті методи навчання, їх класифікація, методи навчання іноземній мові, проблема вибору методів навчання.

Навчання як взаємодія вчителя і учня обумовлено як його метою – забезпечити засвоєння молодшим поколінням накопиченого суспільством соціального досвіду, втіленого в змісті освіти, так і можливостями учнів до моменту навчання. Тому метод навчання як спосіб досягнення мети є системою послідовних і впорядкованих дій вчителя, організуючого за допомогою певних засобів практичну і пізнавальну діяльність учнів щодо засвоєння соціального досвіду, що становить джерело і аналог складової частини змісту освіти.

Діяльність учнів щодо засвоєння змісту освіти здійснюється в різноманітних формах навчання, характер яких обумовлений різними чинниками: цілями і задачами навчання; кількістю учнів, охоплених навчанням; особливостями навчального процесу; місцем і часом навчальної роботи учнів; забезпеченістю підручниками і навчальними посібниками та ін.

Методи навчання історичні: народжуються, розвиваються, замінюються один іншим залежно від рівня розвитку суспільства, виробництва, науки і освітньої теорії і практики.

Види змісту освіти, його функції у формуванні особи, способи його обумовлюють і методи навчання даному виду змісту або його частини. Таким чином, загально дидактичні методи навчання не винаходяться, не конструюються, а виводиться як наслідок об'єктивних властивостей зміст освіти і способів його засвоєння.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Міські школи
Звичайні загальнодоступні школи, в тому вигляді як вони сформувалися протягом Високого і Пізнього Середньовіччя, як правило, знаходилися під контролем єпископа даної єпархії і діяли в містах. Можна виділити декілька категорій шкіл з точки зору рівня і структури одержуваної в них освіти. Сам по собі ...

Шляхи реалізації екологічного виховання студентів в умовах вищого навчального закладу
За державним документом «Про концепцію екологічної освіти в Україні» основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до при ...

Стан проблеми в практиці школи
Метою констатувального експерименту є: з’ясувати стан проблеми у практиці сучасної школи, дати аналіз та оцінку реального стану даної проблеми. Методика дослідження виявлення обдарованих дітей в початковій школі та роботи з обдарованими дітьми в процесі позакласної роботи з математики з метою розви ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com