Методи викладання іноземних мов

Матеріали по педагогіці » Методи навчання школярів на уроках іноземної мови » Методи викладання іноземних мов

Страница 6

Свідомо-практичний метод. Свідомо-порівняльний метод зіграв позитивну роль в розвитку методики викладання іноземних мов. Необхідність подальшого вдосконалення цього методу диктувалася життям. В 50–60-ті роки XX сторіччя встановлюються все більш тісні економічні, наукові і культурні зв'язки нашої країни із зарубіжними країнами. Потрібне практичне володіння іноземною мовою для здійснення міжнародних контактів в різних областях народного господарства. Виходить в світ постанова Ради Міністрів від 25 травня 1961 року «Про поліпшення вивчення іноземних мов», яка орієнтувала на практичне оволодіння іноземними мовами: вироблення вміння розуміти іноземну мову на слух і при читанні, а також вміння виражати думки на іноземній мові усно і на письмі. При цьому не загальноосвітнє і виховне значення вивчення іноземних мов. Ці вимоги знаходять своє втілення в методі, офіційно прийнятому в нашій країні і названому свідомо-практичним або свідомо-активним.

Свідоме оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування припускає усвідомлення мовних явищ і функціонування в мовленні фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу відповідно до ситуації спілкування, одержання практичних знань як бази самоконтролю і самокорекції. Це забезпечується раціональним поєднанням теорії і практики.

Недооцінка ролі теорії призводить до неміцності навичок і відсутності впевненості в правильності мови, до збільшення часу на засвоєння матеріалу і до зменшення загальноосвітнього значення вивчення іноземної мови. Проте, елементи свідомості слід закріплювати інтуїтивно-імітаційними прийомами роботи, сприяючими створенню відчуття мови.

Використовування бази рідної мови в основному приховано від вивчаємої. У відчутній формі рідна мова виступає для учнів при усвідомленні явищ, в зіставленні з рідним. Опора на наочно-ситуативне і логічне мислення необхідна тому, що мовне спілкування будується на сукупності образів зовнішнього світу, понять і лінгвістичних знаків. Для відображення цих зв'язків необхідний чуттєво-наочний етап в навчанні. Він забезпечується вживанням аудіовізуальних засобів наочності. Аудіовізуальні посібники допомагають усвідомити зв'язок між образом, поняттям і словом, відтворити слово або мовний зразок по наочній підказці, уявити собі ситуацію спілкування і висловитися відповідно до неї.

Практична, або комунікативна, спрямованість навчання іноземній мові припускає вироблення умінь здобувати інформацію з письмових і усних джерел, тобто достатньо вільно читати політичну, науково-популярну, технічну літературу і розуміти усні повідомлення з тематики програми навчання, а також уміти розмовляти на мові, що вивчається. Досягнення цих задач можливе при виконанні наступних умов:

1. Паралельне, взаємопов'язане і в той же час диференційоване навчання видам мовної діяльності: аудіюванню, говорінню, читанню та письму. Що стосується перекладу як допоміжного виду мовної діяльності, то в умовах школи і немовного вузу йому спеціально не навчають і до нього вдаються як до засобу семантизації, контролю знань, навичок і вмінь, а також в двомовних вправах, не зловживаючи їм.

2. Формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок як основи для розвитку мовних вмінь.

3. Оволодіння мовним матеріалом, діями і операціями з ним в мовленні відбувається поетапно і завершується створенням стереотипів лінгвістичних знаків (звуків, букв, морфем, слів, словоформ, словосполучень, структурних моделей, речень), представлених в слухових, зорових образах. Воно здійснюється шляхом мовних і мовленнєвих вправ із значним переважанням останніх; при цьому, основна увага надається одномовним вправам.

Наукова організація навчального процесу припускає циклічність його елементів, дотримуючись розумних меж, єдність задач аудиторних, лабораторних і домашніх видів роботи, варіативність ланок системи навчання і гнучкість управління з боку вчителя, облік індивідуальних особливостей учнів, а також рішення проблеми кількісної і якісної конкретизації бажаних результатів навчання на фонетичному, лексичному, граматичному і мовному рівнях і необхідність навчити учнів самостійно працювати над іноземною мовою.

Подальше вдосконалення методів, які використовуються в теперішній час – задача важлива і актуальна. Про це свідчать матеріали науково-методичних конференцій, науково-експериментальна розробка методичних проблем, що проводиться в нашій країні і за кордоном. Навчання іноземним мовам стало предметом обговорення в міжнародному масштабі. Невипадково в завершальному акті наради по безпеці і співпраці в Європі, що проходив в Гельсінкі влітку 1975 року, поміщені розділи «Іноземні мови і цивілізації» і «Методи викладання». В цьому акті висловлена необхідність заохочувати вивчення іноземних мов і цивілізацій як важливий засіб для розширення спілкування між народами, для їх кращого ознайомлення з культурою кожної країни, а також для зміцнення міжнародної співпраці.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Більше про педагогіку:

Дидактичні ігри та ігрові ситуації на уроках математики
Першокласник приходить до школи з великим бажанням учитися. І надзвичайно важливо, щоб цей потяг не гальмувався повчаннями дорослих на зразок «так треба»,«ти повинен». Не загубити в учневі учня — вимога для кожного вчителя. В учнів шестирічного віку, як і в дошкільнят, переважають ігрові інтереси, ...

Роль і місце моделювання та наочності у формуванні евристичної діяльності учнів
Метод моделювання використовується в усіх сферах наукового пізнання, йому притаманна велика евристична сила. За його допомогою вдається звести вивчення складного до простого, незнаного до знайомого, зробити складний об’єкт доступним для ретельного і всебічного вивчення. „Моделювання в основному вик ...

Теорії дитячої гри
Дитячі ігри споконвіку привертали до себе увагу філософів, соціологів, антропологів, біологів, мистецтвознавців, етнографів і особливо педагогів і психологів. Цей інтерес до гри не випадковий. Педагоги і психологи цікавилися проблемою гри унаслідок того виняткового значення, яке вона займає в житті ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com