Методи викладання іноземних мов

Матеріали по педагогіці » Методи навчання школярів на уроках іноземної мови » Методи викладання іноземних мов

Страница 4

Як витікає з перерахованих методичних принципів, метод Ч. Фриза, Р. Ладо обмежується лише одним аспектом – усною мовою; читання і письмо в ньому не розроблено.

Аудіовізуальний метод. Аудіовізуальний, або структурно-глобальний, метод розроблений науково-методичним центром при педагогічному інституті в Сен-Клу та інститутом фонетики в Загребе. Група вчених під керівництвом відомих лінгвістів П. Ривана (Франція) і П. Губериної (Югославія), творчо застосувавши положення американського структуралізму і роботи Ж. Гугенейма синтаксису французької мови, створила усний метод навчання іноземців французькій мові. Метод розрахований на дорослих, яким необхідне знання французької мови для прослуховування лекцій в навчальних закладах Франції і для ділового спілкування з французами. Цей метод знайшов розповсюдження також в Англії, Канаді, Туреччині, Мексиці, Польщі. Він застосовується головним чином на курсах іноземних мов. Мова по цьому методу вивчається протягом 3 – 3,5 місяців при 20 годинах навчання в тиждень (весь курс навчання – 250 – 300 годин). Кінцевою метою є використання іноземної мови як засобу спілкування. Найраціональнішими в аудіовізуальному методі представляються прийоми розвитку слухового сприйняття і слухової пам'яті, активне відпрацювання чітко відібраних моделей, тренування інтонаційних зразків мови.

Недоліками аудіовізуального методу є: відсутність в учнів точного уявлення про мовні факти, що вивчаються, і витікаючи з цього труднощі в оперуванні ними; слабкість механічних асоціацій і руйнування стереотипів при недостатній практиці і перервах в роботі; недооцінка читання і письма; вузька практична спрямованість роботи, і відсутність загальноосвітніх елементів.

Метод Георгія Лозанова. Сугестивний метод (метод навіювання) Георгія Лозанова є модифікацією прямого методу. Це метод прискореного вивчення іноземної мови, розрахований на три місяці. Метод створений в Софійському інституті сугестології (Болгарія) і одержав назву на честь його творця доктора Георгія Лозанова. Георгій Лозанов – психотерапевт – за освітою. Численні спостереження привели його до висновку про те, що звична навчальна система не дає можливості широко мобілізувати резерви особистості. В основі цього методу – розробка проблем навіювання в педагогіці, так звана сугестопедія. В цій формі експериментального навчання велика увага приділяється зв'язку навчального процесу з особистими інтересами і мотивами учнів. Навіювання і навіюваність в процесі занять розглядається Г. Лозановим в його книзі «Сугестологія» як різні форми впливу педагога, при яких найактивніше використовуються резерви мозку, приховані резерви розумової діяльності. Заняття по методу Г. Лозанова на перший погляд нагадують спектакль. Грає музика, учні у вільній, розслабленій позі сидять, відкинувшись на спинки зручних крісел навкруги великого столу. Тут за заздалегідь розробленим сценарієм розподілені ролі. Розігруються ситуації з літературних творів, відомі випадки з історії країни, різні сценки з сучасного життя. Така атмосфера – мимовільно підводить людину до необхідності спілкування, спочатку за допомогою педагога, а потім і самостійно. Люди встановлюють контакт між собою. На перших порах з деякими труднощами, а потім все більш вільно вони починають спілкуватися на іноземній мові. За даними Г. Лозанова, йому вдавалося завдяки використанню резервів мимовільної пам'яті ввести за один місяць на розмовному рівні близько двох тисяч слів, проте в практиці шкільного навчання, принаймні в сучасних умовах, забезпечити хоча б наближені результати не представляється можливим, і досвід Г. Лозанова поки що представляє інтерес лише як демонстрація потенційних можливостей людини.

Розвиток методичної думки в нашій країні. Шляхи розвитку методики в нашій країні визначилися історичним розвитком самої країни і роллю іноземних мов в житті народу.

У Росії і на Україні середньовічного періоду мова вивчалася переважно в подорожах або у іноземців, які в російських містах приїздили у справах. Зрозуміло, основним методом навчання в таких умовах був інтуїтивний, безперекладний. В епоху Відродження широке розповсюдження знаходить латинська мова. В XVII столітті іноземні мови викладалися в Московській слов'яно-греко-латинській академії. В XVIII столітті стара гуманітарна освіта поступається своїми позиціями. Намічається інший напрям в сторону реальної освіти, яка при Петрі I отримає велике значення. З'явилася потреба в людях, що знають живі іноземні мови. Але про масове вивчення мов в загальноосвітніх школах того часу говорити не можна. Виняток становили школи, відкриті іноземцями. Цікаво відзначити, що вже в одній з таких шкіл багато уваги було надано східним мовам і вони були введені по вказівці Петра I. Пізніше було введено викладання живих іноземних мов в гімназіях, в міських училищах, в різного роду закритих навчальних закладах. Вибір іноземної мови визначався його практичним значенням. В міських училищах вивчали мови сусідніх країн. Тому в Іркутській губернії вводилася китайська мова, в південних губерніях – грецька, в східних – арабська. Особливий інтерес представляють цілі і методи викладання східних мов, оскільки ні в одній європейській країні вивчали східні мови так, як в Росії. Найвдалішою була школа китайської мови, відкрита в 1741 році при Академії наук перекладачем Расохіним. Учні цієї школи жили разом зі своїм вчителем, щоб постійно практикуватися в мові. Вчителі в таких школах були іноземцями. В школі монгольської мови при Вознесенському монастирі було два вчителі, що не знали російської мови, і один перекладач. Не дивлячись на зростаючий інтерес до іноземних мов і деякі успіхи в навчанні, масове викладання мов в Росії було на дуже низькому рівні. Причина полягала в тому, що вчителями були іноземці, які не знали російської мови, а тому викладання було засновано головним чином на інтуїції. Про які-небудь обґрунтовані методи викладання тоді не могло бути і мови.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Передконцертний період підготовки до відкритого виступу
Однак, наближається день виступу, програма вивчена, і час підготувати психіку учня до відповідального випробування. Естрадне хвилювання для недосвідченого виконавця небезпечне тим, що застає його непідготовленим до втручання нового фактору, нових незвичних емоцій, які затуманюють свідомість, заважа ...

Соціально-педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу
Сьогодні кожна дитина мовби існує одночасно в трьох вимірах. Перший – об’єктивна реальність, яку дитина не може змінити і тому має адаптуватися до неї. Другий – суб’єктивна реальність, яка досить умовно існує в колі сім’ї, друзів, у колективі класу, групи чи гуртка. Вона тому є суб’єктивною, що ціл ...

Загальне поняття терміну «неповнолітній злочинець» та спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх засуджених
Визначення основних термінів Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.(Конвенція ООН з Прав дитини від 20.11.89, Закон України «Про охорону дитинства»). Неповнолітня особа (у кримінальному праві) - особа, яка ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com