Методи викладання іноземних мов

Матеріали по педагогіці » Методи навчання школярів на уроках іноземної мови » Методи викладання іноземних мов

Страница 3

Весь процес навчання згідно цього методу зводиться до того, щоб створити атмосферу іноземної мови. Урок перетворюється на театральну виставу, де кожний учень виконує свою роль, а педагог стає режисером і драматургом. Найвидатнішими представниками прямого методу є Гарольд Палмер і Майкл Уест. Радянська методика, не приймаючи реакційних, шовіністичних поглядів Г. Палмера і М. Уэста в області пропаганди англійської мови на Сході як єдино бажаної «спільної» мови, віддає належне їх методичній спадщині.

Метод Палмера. Англійський педагог і методист Гарольд Палмер (1877–1950) – автор більше 50 теоретичних робіт, підручників і навчальних посібників. Найціннішими методичними положеннями Палмера є раціоналізація педагогічного процесу і систематизація навчального матеріалу.

Основною метою навчання іноземній мові Палмер вважав оволодіння усною мовою. Його метод називається усним методом.

Найбільший інтерес в методі Палмера представляє система вправ для створення правильних навичок усної мови, яка поділяється на такі види: чисто рецептивна робота (підсвідоме розуміння, свідома усна асиміляція, тренування у виконанні наказів, односкладові відповіді на загальні питання); рецептивно-імітативна робота (повторення за вчителем звуків, слів і пропозицій); умовна розмова (питання і відповіді, накази і відповіді, закінчення речень); природна бесіда.

Метод Уеста. Англійський педагог і методист Майкл Уест (1886) – автор близько 100 робіт, присвячених навчанню читання, усній мові, а також складанню навчальних словників. Уест є відомим представником прямого методу.

Читання по методу Уеста є не тільки метою, але і засобом навчання, особливо на початковому етапі: воно дозволяє накопичити словник і створити, таким чином, базу для розвитку навичок читання і усної мови. Основна заслуга Уеста полягає в тому, що він створив серію навчальних посібників, що є текстами, складеними на раніше підібраних лексичних одиницях з урахуванням поступовості введення нових слів і повторюваності їх (одне незнайоме слово, фігурує не менше трьох разів в абзаці можливо частіше в решті частини уроку).

Порівняно з методами класичної школи прямий метод був прогресивним явищем. Він давав позитивні результати завдяки раціоналізації навчального матеріалу, інтенсивному навчальному процесу, вживанню наочних посібників і активних методів навчання.

До недоліків прямого методу слід віднести: ототожнення шляхів вивчення іноземних і рідних мов; зловживання інтуїцією за рахунок свідомого вивчення; ігнорування рідної мови при вивченні іноземної; обмеження вузьких практичних цілей і недооцінка загальноосвітнього значення; спрощення і збіднішання мови в результаті виключення ідіоматики, фразеології, стилістичних особливостей використання мовного матеріалу.

Метод Блумфільда. Одним із сучасних варіантів прямого методу є метод Блумфільда. Л. Блумфільд (1887–1949) – відомий американський мовознавець, що зробив істотний вплив на сучасний стан методики викладання іноземних мов в США і в інших країнах. Концепція Блумфільда полягає в наступному: навчання іноземній мові переслідує практичні цілі – уміння говорити і розуміти мову; навчання відбувається на усній основі і з усним випередженням, шляхом створення асоціацій; велике значення надається імітації і завчанню напам'ять; проводиться цілеспрямована робота по розвитку слухового сприйняття і слухової пам'яті.

Положення, викладені Л. Блумфільдом з основних питань методики навчання іноземним мовам, свідчать про наступне: навчання іноземній мові по методу Л. Блумфільда носить утилітарний характер; практичне оволодіння мовою обмежується усною мовою, навчання читанню необов'язкове; метод будується на безпосередньому сприйнятті мовних явищ, на наслідуванні готових зразків без їх теоретичного осмислення, але не враховується придбаний мовний досвід учнів в рідній мові: метод Л. Блумфільда ілюструє повернення до натуральної методики, коли вивчали з голосу (в даному випадку з голосу викладача) і все навчання зводилося до наслідування і до завчання напам'ять.

Метод Ч. Фриза, Р. Ладо. Американський лінгвіст-структураліст Чарльз Фриз (1887–1967) і методист Роберт Ладо – автори теоретичних робіт і підручників англійської мови для іноземців. Хоча в центрі їх уваги були питання навчання іноземним мовам дорослих, їх концепція зробила істотний вплив на шкільну методику. Основні принципи методу Фриза – Ладо зводяться до наступного: вивчення іноземної мови нерозривно пов'язано з проникненням в культуру його народу, оскільки вони є неподільними. Проникнення в культуру народу має не тільки освітнє, але і практичне значення. Незалежно від кінцевої мети основу навчання складає усна мова. Попереднє усне оволодіння мовою забезпечує надалі навчання читанню та письму, які розглядаються як процес пізнання і передачі в графічному зображенні вже засвоєного усно матеріалу. Оскільки навчання читанню і письму відмінне від навчання усної мови, вони не повинні змішуватися.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Структура та функції науково-дослідної частини
Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального ...

Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій
Сенс життя, система цінностей особистості, активно впливає на вибір життєвих цінностей і зусилля особистості щодо їх досягнення. Крім того, у цьому процесі цінності виступають у якості внутрішньої життєвої "опори", що додатково вказує на могутній потенціал аксіологічних орієнтирів. Необхі ...

Правила: іграшки керують світом
Так стверджував Наполеон. Так само він і діяв, щедро нагороджуючи всілякими відзнаками своїх солдат і генералів. Кажуть, що Наполеон знав ім'я кожного солдата своєї армії, не кажучи вже про офіцерів. Тут на практиці були, як бачимо, задіяні навіть не одна, а дві «іграшки» -- нагорода і знання імені ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com