Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку історичного мислення учнів

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку історичного мислення учнів

Страница 3

Таким чином, історичне мислення учнів можна ефективно розвивати за допомогою підручників з історії, використовуючи як текстові, так і позатекстові компоненти; посібників, дидактичних матеріалів, які містять розвивальні завдання; хрестоматій до курсів історії, у яких є історичні документи і матеріали; умовно-графічної наочності (таблиць, схем, діаграм, графіків тощо), використанням активних форм і методів навчальної роботи (уроків-семінарів, уроків-диспутів, нестандартних уроків з елементами гри, інтерактивних форм навчання) та застосовуючи інформаційно-комунікативні технології, які володіють великим потенціалом у розвивальному навчанні історії, оскільки комп’ютери дозволяють успішно використовувати у навчанні завдання на моделювання різних ситуацій, на пошук і усунення деяких проблем, коли є велике число варіативних способів вирішення, сприяють виробленню вміння складати логічні схеми, розкривати причинно-наслідкові зв’язки, закономірності подій і явищ громадського життя тощо. Головними умовами ефективності використання інформаційно-комунікативних технологій є розробка спеціальних комп’ютерних навчальних програм, інформаційна культура вчителя та учнів, наявність спеціальни методик застосування компютерних програм у процес навчання історії.

По-третє, залучаючи учня до дослідницької діяльності, слід потурбуватися про створення відповідної мотивації, яка у першу чергу повинна втілюватися у позитивному ставленні до предмета.

По-четверте, проблемні ситуації у навчанні повинні стати нормою. Саме проблемні методи навчання дозволяють заохотити учня до активної розумової діяльності та забезпечують якісне засвоєння матеріалу.

По-п'яте, проблемні задачі та вправи мають стати обов’язковим атрибутом підручників, навчальних і дидактичних посібників.

Сучасна система освіти в Україні повинна бути такою, щоб кожна людина, яка закінчує школу, була достатньо підготовлена до повноцінного й свідомого життя в мінливих реаліях сучасного суспільства, до саморозвитку й самореалізації, мала важливі життєві компетенції. Досягненню цієї мети значною мірою сприяє вивчення шкільних курсів історії. Серед шкільних навчальних предметів про суспільство історія займає центральне місце. Докорінне оновлення шкільної історичної освітньої галузі набуває виняткового значення

Відповідно до вимог навчальної програми та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти однією з важливих цілей навчання історії в школі є розвиток історичного мислення.

У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій. На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується.

Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій. У зв’язку з цим виникає проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Сучасна школа повинна виховувати у школярів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань.

Наукове історичне мислення доволяє учням правильно орієнтуватися у соціально-історичній дійсності, є важливим фактором становлення і формування громадянської зрілості, активної життєвої позиції молодих людей.

В ході нашого дослідження ми прийшли до таких висновків:

– на основі аналізу науково-педагогічної і методичної літератури, можна говорити, що проблема розвитку історичного мислення учнів на уроках історії постійно притягала увагу вчених педагогів, психологів, методистів, є актуальною і перспективною;

– Історичне мислення – це розумова діяльність людини, спрямована на осмислення минулого, теперішнього і спрогнозованого майбутнього. Джерелом і об’єктом мислення є історичні факти. Особливості історичного мислення: 1) уміння описати суспільне явище або подію, правильно відібравши характерні для нього риси і факти; 2) з'ясування причин виникнення будь-якого суспільного явища; 3) прагнення до визначення умов, супутніх історичному явищу і їх взаємопоєднанню; 4) усвідомлення перехідного характеру історичних явищ, їх історичного значення; 5) усвідомлення різноманіття конкретного прояву закономірностей історії; 6) пошук тенденції розвитку, закладеної в кожному історичному явищі, 7) пошук соціальних мотивів, що визначають діяльність суспільних груп або окремих осіб; 8) ступінь їх прогресивності; 9) інтерес до зіставлення минулого і теперішнього часу; 10) уміння брати з фактів минулого уроки історії;

– дидактичними передумовами навчання історії і розвитку мислення є зміст освіти, у який входять знання, уміння і навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-чуттєвого відношення до навколишнього світу; способи засвоєння змісту освіти, у який входять усвідомлене сприймання і запам’ятовування інформації, неодноразове відтворення за зразком способів діяльності, здійснення процедур творчої діяльності під час вирішення проблемних пізнавальних завдань; методи навчання – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладу матеріалу;

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Порівняльне дослідження розвитку пам’яті до та після формувальної програми
Після проведення розвиваючих занять ми проводили повторну діагностику по описаним вище методикам, та проводили порівняння з допомогою G-критерія знаків. Критерій знаків G призначений для встановлення загального напрямку зрушення ознаки, яка досліджується. Він дозволяє встановити, в який бік в вибор ...

Показники здорового способу життя та засоби впливу на його формування
Рухова активність. Одним із найважливіших показників здорового способу життя є обсяг фізичних навантажень. Як безпосередні показники рухової активності, що впливають на визначення здорового способу життя (чи нездорового), свідчать індикатори про наявність (чи відсутність), характер і обсяг фізичних ...

Зміст громадянського виховання
Важливу роль у громадянському вихованні відіграють усі ланки системи освіти і громадська освіта та виховання зокрема. Щоб виховати школяра справжнім громадянином, треба передусім ознайомити його зі змістом понять і категорій, що мають своїм структуроутворюючим центром поняття громадянськість. Тобто ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com