Засоби формування історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Засоби формування історичного мислення

Страница 3

Таким чином, у розвивальному навчанні історії особливого значення набуває дидактичний, або, як його часто називають, роздавальний матеріал, який є одним із видів засобів навчання – важливою складовою навчального процесу.

Важливим засобом розвитку історичного мислення в учнів є організація роботи з документальними джерелами, архівними матеріалами і свідченнями очевидців.

Учитель може використовувати їх як один із структурних елементів уроку, так і на спеціальних лабораторно-практичних уроках, де має місце робота з документами. Завданнями вчителя є навчити учнів працювати з джерелами, які містять різні версії подій. Вони мають зрозуміти, що здебільшого існує декілька теорій, котрі пояснюють події минулого, що ці теорії можуть бути протилежними або взаємопов'язаними між собою.

Для виконання цієї роботи школярі: по-перше, повинні оволодіти навичками логічного мислення, тобто аналізувати; порівнювати; визначати причини та наслідки описуваних явищ; виокремлювати головне; аргументовано висловлювати свою думку; по-друге, школярі повинні навчитися: відшуковувати у змісті відповіді на поставлені автором або вчителем запитання; розрізняти, де власне документ, а де його інтерпретація; коментувати різні погляди на проблему.

Учням слід пояснити, що одну й ту саму історичну подію можливо описати і витлумачити в різний спосіб залежно від точки зору автора, який може бути свідком події чи її інтерпретатором.

В цих умовах необхідно надати учням можливість уважно порівняти загальноприйняті припущення щодо історичних явищ з фактичними історичними даними. Необхідно навчити учнів визначати, навіщо було створено і для кого призначалося те чи те історичне джерело, а також проаналізувати історичний контекст, де воно створювалось.

Прикладом лабораторно-практичної роботи може бути матеріал про причини швидкої капітуляції Франції під час Другої світової війни. В період Першої світової війни німці і французи вели бойові дії на території Франції чотири роки і три місяці (із серпня 1914 р. до листопада 1918 р.). В 1940 р. військова кампанія тривала тільки трохи більше місяця. Чому так сталося?

Англійський історик Аллан Буллок і американський історик Пол Джонс намагаються дати свої пояснення цього явища. В підручнику наведені уривки з їхніх творів, а також поставлені запитання, які передбачають необхідність пригадати матеріали курсу всесвітньої історії за 10 клас, сформулювати своє ставлення до висловлених думок, відшукати можливе упереджене ставлення автора. Учитель може запропонувати учням відповісти на запитання і завдання до документів:

1. Наскільки, на ваш погляд, можна довіряти поясненням причин капіту-ляції Франції, зробленим американським і англійським істориками? Що треба з’ясувати, щоб пересвідчитися в достовірності поглядів авторів?

2. Як ви ставитеся до висловлювання американського історика Пола Джонса, що „французи полегшили життя Гітлеру. Вони не хотіли війни” Свою відповідь аргументуйте.

3. Знайдіть аргументи на користь висловлювання,що „французами тоді оволоділо бажання відкинути історичні та глобальні зобов’язання, прагнення до спокійного заможного життя” або спростуйте їх.

Значний потенціал для розвитку історичного мислення містять підручники з історії. У відповідності з вимогами „Концепції загальноосвітньої середньої освіти”(2000 р.) про посилення розвивальної орієнтації навчання, автори підручників надають більше уваги використанню розвивальних можливостей позатекстових компонентів підручників і посібників. Зокрема, це можна показати на прикладі підручників для 10-11 класів С.В. Кульчицького та Ю.І. Шаповала. З основного тексту навчальних книжок було вилучено висновки до параграфів, а історичні джерела, що раніше вміщувалися у хрестоматії, було внесено до основного текстового компонента разом із завданнями до них (рубрика „Мовою документа”). Майже після кожного „ліхтарика” параграфа введено рубрику „Подумайте” із запитаннями на з'ясування зв'язків між фактами та явищами: „У чому полягали причини .?”, „Хто і чому привів до влади .?”, „Якою була позиція .?” тощо. На початку параграфа, одразу за назвою, виокремлено основні поняття, які мають бути сформованими під час вивчення навчального матеріалу. Наприкінці параграфа розміщено блок завдань під загальною назвою „Перевіряємо себе”, в якому пропонується учням пояснити поняття, назвати події за визначеними датами, за допомогою карти охарактеризувати ситуацію, скласти таблицю тощо. Далі – дві рубрики, спрямовані на реконструктивну пізнавальну діяльність учнів: „Розмірковуємо, доводимо, висловлюємо думку” та „Розвиваємо історичне і критичне мислення”. У першій пропонується сформувати власне ставлення до думок, висловлених у фрагменті документа або цитаті наукового твору; друга містить запитання щодо роз'яснення позицій, пояснення саме такого перебігу подій, з'ясування причин та наслідків. Кожну навчальну тему С.В. Кульчицький та Ю.І. Шаповал завершують завданнями для тематичного оцінювання двох видів: „Виконайте тести (за необхідністю перевіряючи себе за підручником)” та „Підготуйтеся до співбесіди та дискусії із зазначених питань” (подається перелік питань, здебільшого на порівняння, характеристику, визначення причин, пояснення змін).

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Однією із цілей музичного виховання є музичний розвиток дитини. Музичний розвиток, вважала Н. Ветлугіна, - складне явище. Між його компонентами встановлюються різноманітні взаємозв'язки: між природними задатками і сформованими на їхній основі музичними здібностями; між внутрішніми процесами розвитк ...

Анатомо-фізіологічні особливості розвитку школярів середнього віку
Підлітковий вік – це перехідний період від дитинства до дорослого стану, що характеризується психоемоційною та соціальною незрілістю дівчини чи юнака. Аби уникати помилок у стосунках із підлітками, дорослі, насамперед учителі, повинні добре знати природу фізіологічних процесів, які відбуваються в о ...

Розвиток ідей толерантності
Рух за толерантність набуває все більшого визнання та поширення. І не тільки загалом у світі, а й (що вельми показово) в Україні. Адже толерантність стосується всіх ланок суспільного життя нашої молодої держави. Перед українським суспільством постала гостра потреба у «людині культури», націленій на ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com