Методичні рекомендації вчителям щодо здійснення громадянського виховання у ЗОШ

Матеріали по педагогіці » Формування особистості громадянина » Методичні рекомендації вчителям щодо здійснення громадянського виховання у ЗОШ

Страница 1

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін в галузі освіти, складовою якої є виховання. Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Оскільки громадянська освіта і виховання молоді набули нині особливого значення, то виникає гостра потреба в підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. Систему досконалої підготовки викладачів у галузі громадянської освіти не можна назвати сформованою. Хоча в останні роки підготовка фахівців відбувається, але лише епізодично: на семінарах, окремих лекціях, через науково-методичні та інформатичні публікації тощо.

На думку вчителів-практиків, настав час переведення загальних декларацій уряду і Міністерства Освіти у площину конкретних рекомендацій, розробок, видання посібників та підручників для освітян. Однак, головною формою підвищення фахового рівня вчителя є все ж таки самоосвіта. Якщо вчитель або вихователь багато читає, цікавиться новинами державотворчих процесів та вивчає шляхи викладання матеріалів, пов’язаних з правовою культурою громадян чи патріотичними вчинками співвітчизників, це сприяє удосконаленню педагогічної мастерності, творчому пошуку і дає необхідний позитивний результат. Поширенню ідей громадянської освіти сприятиме також організація просвітницьких заходів для батьків, з метою впровадження демократичних гуманістичних методів сімейного виховання. Без цих заходів ані практичний досвід учителя, ані глибокі знання педагогічних технологій, ані участь у роботі методоб’єднань або курсова перепідготовка не можуть дати значний результат. Зараз перед освітянами постає завдання знайти такі форми і методи громадянського виховання, які б ефективно забезпечували процес розвитку і формування громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, самоактивність, професійна компетентність, творчі начала та почуття гідності й відповідальності перед суспільством і Батьківщиною.

При формуванні змісту громадянської освіти і виховання необхідно дотримуватись особистісно-орієнтованого підходу, при якому в центр навчально-виховного процесу ставляться інтереси конкретної людини, визнання за нею прав, як єдиної норми для всіх людей. За допомогою викладачів учні повинні зрозуміти, що кожна особистість не тільки має право, але і повинна (це в інтересах держави) реалізувати себе. Процес самовдосконалення, саморозвитку, без якого неможлива справжня самореалізація, може дати людині ні з чим не порівняне щастя істино людського життя. Крім того, кожна людина несе відповідальність за повноту своєї самореалізації. У яких би важких або несприятливих умовах їй не доводилося жити, вона може зробити щось таке, щоб виправдало б її існування, залишити свій слід на землі. І цю відповідальність людина несе не тільки перед собою, або перед тими, хто подарував їй життя, але й перед суспільством, державою. Бо реалізувати себе – це значить здійснити як свої особисті наміри, так і здійснити ті надії, які покладаються на нас суспільством.

Важко переоцінити роль школи у моральному, соціальному вихованні підлітків, адже саме школа в першу чергу впливає на формування поглядів підростаючого покоління та їх поведінку, і тим самим коригує процес формування майбутнього громадянина. Набуті в школі особистісні якості, а також знання, вміння і навички визначають особливості практичної, громадянської та професійної діяльності дорослої людини. Тому слід вважати доцільним введення в загальноосвітніх школах навчальних курсів, метою яких є виховання свідомих та активних громадян України. Сьогодні у вихованні громадянськості може допомогти курс «Ми – громадяни України». Це незвичайні, веселі, активні демократичні уроки, розроблені членами Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін. Колектив педагогів підготовив навчальний посібник, адресований учням 9 (10) класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для використання у навчальному процесі. Під час вивчення курсу учні будуть розмірковувати над тим, якою має бути людина, громадянин, держава в демократичному суспільстві. На уроках можуть бути застосовані нові цікаві методи: «мозковий штурм», дискусії, рольові ігри, моделювання, вивчення реальних ситуацій суспільного життя, взаємонавчання, робота в малих групах, драматизації тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Методологічні основи патріотичного виховання молодших школярів
Виховання — соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості. Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної особистості. Зупинення цього процесу — катастрофа д ...

Сутність і значення монологічного мовлення, зокрема монологу-роздуму
Дуже важливим є розуміння проблеми аналізу мовленєвої комунікації, що становить синтез двох напрямків розгляду мовних явищ: з одного боку, це формування мовленнєвого висловлювання: від думки людини через внутрішню схему висловлювання і внутрішнє мовлення до розгорнутого зовнішнього мовлення, з яког ...

Сучасні дидактичні системи
Друга половина ХХ століття характеризується розвитком дидактичної думки як у нашій країні, так i за її межами. Поступово визначаються контури сучасної дидактичної системи, яка має такі особливості: Її методологiчною основою є об'єктивнi закономірності філософії пiзнання (гносеологiї), матерiалiзм, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com