Зміст громадянського виховання

Матеріали по педагогіці » Формування особистості громадянина » Зміст громадянського виховання

Страница 1

Важливу роль у громадянському вихованні відіграють усі ланки системи освіти і громадська освіта та виховання зокрема. Щоб виховати школяра справжнім громадянином, треба передусім ознайомити його зі змістом понять і категорій, що мають своїм структуроутворюючим центром поняття громадянськість. Тобто громадянська освіта посідає важливе місце і передбачає насамперед політичну, економічну, правову освіченість та здатність керувати відповідними знаннями в сучасних умовах.

Одним із найважливіших є поняття держави. У свідомості учня повинно закріпитися знання про головні принципи правової держави, шляхи її розбудови, взаємозв’язки законодавчої, виконавчої та судової влад, демократії та дисципліни.

Учень, як і кожний громадянин України, повинен мати уявлення про державу, її тип, державний і національний суверенітет, політичну незалежність, еволюцію національної державності.

Другим важливим поняттям є громадянське суспільство. Учні повинні усвідомити, що громадянському суспільству властиві такі характерні риси: визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю; пріоритет суспільства над державою; забезпечення економічної свободи громадян та їх об’єднання, наявності плюралізму матеріального і духовного життя, тощо.

Виховання громадянина має бути спрямоване на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до України. З патріотизмом органічно поєднується національне виховання, яке є основою культурно-історичного розвитку нації, а відповідно й особистості.

Неабияке значення має сформованість політичної культури. Політична культура – одна із сфер духовного життя людини, що характеризує її досягнення в засвоєнні політичних знань, умінь, норм та традицій політичної діяльності, які дозволяють учневі регулювати свої політичні дії, поведінку. Сформованість такої культури сприяє стабілізації внутрішнього становища в суспільстві, вихованню ціннісного відношення до загальнолюдських глобальних проблем світу, становленню громадянської думки, розробці певного політичного курсу розвитку правового демократичного суспільства, виявленню високих морально-політичних якостей особистості: чесності, справедливості, відвертості, принциповості, толерантності тощо.

Основними завданнями формування політичної культури школярів є:

виховання в учнів інтересу до політики, до політичних знань, політичної літератури, історичних документів;

виховання потреби в політичній самосвідомості;

формування вмінь аналізувати і оцінювати суспільно-політичні події, які відбуваються в країні, світі;

виховання потреби у молоді брати участь у суспільно-політичній діяльності;

виховання єдності мотивів, знань, переконань, слова і діла як основи політичної культури.

Важливе місце в змісті громадянського виховання посідає формування культури міжетнічних відносин, яка «проявляється в повазі інтересів, прав, самобутності великих і малих народів, готовності й умінні йти на компроміси з різними етнічними, релігійними групами заради соціального миру в державі», розвиток планетарної свідомості, яка включає почуття єдності й унікальності життя на Землі, що вимагає мирного співіснування всіх народів та країн.

Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату громадянського виховання є розвинена правосвідомість. Тому стратегічним завданням правового виховання виступає формування в свідомості молоді ідей великої соціальної цінності права, активних правових установок та орієнтацій. При цьому необхідно не просто висвітлювати зміст правових норм, але й показувати їх моральну й політичну суть, соціальну справедливість, гуманізм, демократизм, відповідність світогляду загальним принципам права, розкривати роль правових норм та інших правових явищ в задоволені громадських та особистих потреб кожної людини. Безумовно важливим завданням правового виховання, яке пронизує всю правовиховну роботу, є подолання в правовій свідомості окремих учнів помилкових поглядів і переконань, негативних навичок і звичок, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Наступною важливою характеристикою громадянської культури є моральність людини. Як сказав доктор М.І.Пирогов : « Усі, хто готується стати корисними громадянами, повинні спочатку навчитися бути людьми» З численних моральних якостей, які визначають громадянську поведінку особистості, слід виділити чесність, незалежність, пошану, толерантність, відповідальність, відчуття особистої гідності і т.д.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Аналіз результатів дослідно-експериментальної частини роботи та методичні рекомендації соціальним педагогам щодо оптимізації процесу формування культури поведінки школярів
На основі аналізу соціально-педагогічної літератури та результатів експериментального дослідження нами встановлено, що для школярів характерна недостатня сформованість правил культури поведінки, недостатній розвиток комунікативних здібностей, адекватної оцінки свого місця в світі дорослих; недостат ...

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема су ...

Особливості занять у сільській малокомплектній школі
Кожен учитель фізичної культури в сільській школі - і вчитель, і вихователь, і тренер, і наставник в одній особі. Від того, як він справляється з виникаючими численними проблемами, як зуміє поставити навчальну і позакласну фізкультурно-оздоровчу роботу в школі, залежить успішне вирішення задачі змі ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com