Суть та значення громадянського виховання

Матеріали по педагогіці » Формування особистості громадянина » Суть та значення громадянського виховання

На сучасному етапі суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-духовного відродження особливого значення набувають проблеми формування громадянських якостей особистості. Наявність громадянського суспільства – найважливіша ознака і умова існування демократичної держави. Через історичні обставини, соціально-політичні та економічні умови комуністичного минулого Україна перебуває сьогодні лише на початковій стадії формування такого суспільства. Діюча демократія і громадянське суспільство задля ефективного функціонування потребують активних громадян, які мають розвинені громадянські цінності та чесноти. Саме тому особливі сподівання пов’язані з формуванням громадянських та демократичних цінностей у підростаючого покоління. Оскільки система світоглядних цінностей та орієнтирів засвоюється людиною в юні роки, то в процесі формування рис громадянськості неабияку роль відіграє школа.

Отже, одним з пріоритетних напрямів виховання школярів є громадянське виховання – процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов’язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя; турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.

Основна мета громадянського виховання – сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток.

Академік АПН України О.В. Сухомлинська у своїй статті "Громадянське виховання: спадщина і сучасність" наголошує, що виховання громадянських якостей – це емоційно-почуттєве прилучення дітей до різних форм знання, розуміння, діяльності й поведінки, спрямованих на прояви громадянськості.

Отже, громадянськість як риса особистості відбиває:

патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність, суспільну ініціативність й активність, готовність трудитися для розвитку Батьківщини, захищати її, підносити її міжнародний авторитет;

повагу до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, сформованість потреби в її дотриманні, високій правосвідомості;

досконалі знання і володіння державною мовою, турботу про піднесення її престижу;

увагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомленні своєї належності до нього як його представника;

дисциплінованість, працьовитість, завзятість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу та екологію;

гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв національних меншин, що проживають у країні, високу культуру міжнаціонального спілкування.

Мета громадянського виховання визначає основні його завдання: забезпечення оволодіння школярами системою знань, необхідних для виховання громадянина, формування умінь, необхідних для участі учня у житті суспільства, створення умов для набуття учнями досвіду громадянської дії, формування у школярів потреби в громадянській поведінці.

Таким чином, формування громадянських якостей – важливий напрям виховання особистості. Система освіти займає одне із головних місць у формуванні особистості громадянина. Сучасна школа має на меті підготувати молодих людей до життя у відкритому, демократичному, полікультурному, гуманному суспільстві. Саме на базі демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання можливе вдосконалення та розбудова суверенної, демократичної держави.

Більше про педагогіку:

Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації молодших школярів учнів третіх класів
У другому розділі нашої роботи було проведено дослідно-експериментальну роботу з формування позитивної мотивації у молодших учнів, яка проводилась у три етапи. На першому етапі ми провели констатувальний експеримент. Метою даного експерименту було виявлення рівню сформованості позитивної мотивації ...

Текстові задачі виробничого, фізичного змісту та методи їх розв’язування
Усі математичні задачі можна поділити на стандартні (алгоритмічні) і нестандартні (евристичні). Стандартні задачі – це задачі, для яких відомі правила, алгоритми розв’язання. Але, звичайно, найбільшої цікавості заслуговують нестандартні задачі, для яких не існує чіткого правила – алгоритму. Це стос ...

Урок розширення та поглиблення знань
Уроки розширення та поглиблення знань будуються, як і попередні. Ці уроки розширюють і поглиблюють зміст і обсяг навчального матеріалу на основі самостійної творчої діяльності учнів на уроках і в позаурочний час. За своєю суттю це уроки нестандартних активних форм навчання, що дає змогу проводити ї ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com