Сутність методів освіти їх класифікація

Матеріали по педагогіці » Дидактичні умови використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики майбутніх вчителів музики » Сутність методів освіти їх класифікація

Страница 1

Метод (грецьке methodos — буквально «шлях до чогось») у найзагальнішому значенні — спосіб досягнення мети; певним чином упорядкована діяльність; засіб пізнання або спосіб відтворення в мисленні предмета, який вивчається. Прийом — це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або його модифікації в тому випадку, коли метод невеликий за обсягом або нескладний за структурою

І. Ф. Харламов трактує поняття «методи навчання» як способи навчальної роботи вчителя та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів щодо вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння навчальним матеріалом (матеріалом,що вивчається). У методі навчання знаходять відображення об'єктивні закономірності, цілі, зміст,принципи, форми навчання. Діалектика зв'язку методу з іншими категоріями дидактики взаємо-зворотна: будучи похідним від цілей, змісту, форм навчання, методи водночас здійснюють зворотний і досить дієвий вплив на становлення та розвиток цих категорій. Ні цілі, ні зміст, ні форми навчання не можуть бути введені без урахування можливостей їх практичної реалізації. Саме таку можливість забезпечують методи навчання. У структурі методів навчання насамперед виділяють об'єктивну та суб'єктивну частини. Об'єктивна частина методу обумовлена тими константами, що обов'язково повинні бути присутніми в будь-якому методі, незалежно від його використання різними педагогами. У ній відображаються загальні для всіх дидактичні положення, вимоги законів та закономірностей, принципів та правил, а також постійні компоненти цілей,змісту, форм навчальної діяльності, що дозволяє дидактам розробляти теорію методів, рекомендувати практикам шляхи, які є найкращими в багатьох випадках, а також успішно вирішувати проблеми логічного вибору, оптимізації методів. Суб'єктивна частина методу обумовлена особистістю педагога, особливостями учнів, конкретними умовами, що дозволяє вчителю виявляти особисту творчість, індивідуальну майстерність.

Обґрунтованість теорії та практики методу навчання характеризується наявністю в ньому:

запроектованих учителем цілей навчально-виховної діяльності;

шляхів, які вибирає педагог для досягнення даних цілей;

способів співробітництва, що відповідають поставленим завданням;

змісту навчання в сукупності з конкретним навчальним матеріалом;

логіки навчально-виховного процесу (закони, закономірності, принципи);

джерела інформації;

активності учасників навчально-виховного процесу;

майстерності вчителя;системи прийомів та засобів навчання тощо.

Кожний метод як сукупна, цілісна система прийомів та способів організації навчального пізнання, навчально-пізнавальної взаємодії педагогів та учнів має свою структуру, яка складається з властивих йому компонентів та характеристику. Суть цих характеристик визначається кількома ознаками:

педагогічна та психологічна доцільність, функціональна визначеність методу: розповідь використовується з метою формування у свідомості дітей послідовного ланцюжка наукових уявлень, пояснення спрямоване на відпрацювання логічних понять, проблемна ситуація — на розвиток мислення тощо;

спрямованість методу на організацію діяльності вчителя та учнів: на спілкування, взаємодію в практичній роботі, слухання, відтворення, обговорення, застосування знань;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Портретний живопис. Портрет друга
Мета: ознайомити з розвитком портретного живопису, продовжити знайомство з творчістю художниківпор-третистів; учити аналізувати і порівнювати пропорції елементів обличчя людини; формувати навички роботи над портретом фарбами; розвивати вміння передавати характер людини, її психологічну характеристи ...

Труднощі, що виникають під час організації опитування учнів
Нерідко труднощі викликає організація опитування учнів. Подекуди вчителі цілі уроки присвячують перевірці набутих за чверть чи півріччя знань, або викликають учнів по одному для виконання пісні. Зрозуміло, що таке опитування не відображає суті музичного розвитку учнів і не має нічого спільного з об ...

Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор
З давніх-давен в Україні будь-які зібрання дорослих і дітей супроводжувались ігровою діяльністю, найбільш поширеними різновидами якої були біг, скачки, стрільба з лука, кулачні бої, метання спису, а жінки та дівчата водили хороводи. Участь у грі дозволяла людині відійти від проблем повсякдення, зап ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com