Сутність методів освіти їх класифікація

Матеріали по педагогіці » Дидактичні умови використання методів мистецької освіти в процесі педагогічної практики майбутніх вчителів музики » Сутність методів освіти їх класифікація

Страница 1

Метод (грецьке methodos — буквально «шлях до чогось») у найзагальнішому значенні — спосіб досягнення мети; певним чином упорядкована діяльність; засіб пізнання або спосіб відтворення в мисленні предмета, який вивчається. Прийом — це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або його модифікації в тому випадку, коли метод невеликий за обсягом або нескладний за структурою

І. Ф. Харламов трактує поняття «методи навчання» як способи навчальної роботи вчителя та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів щодо вирішення різноманітних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння навчальним матеріалом (матеріалом,що вивчається). У методі навчання знаходять відображення об'єктивні закономірності, цілі, зміст,принципи, форми навчання. Діалектика зв'язку методу з іншими категоріями дидактики взаємо-зворотна: будучи похідним від цілей, змісту, форм навчання, методи водночас здійснюють зворотний і досить дієвий вплив на становлення та розвиток цих категорій. Ні цілі, ні зміст, ні форми навчання не можуть бути введені без урахування можливостей їх практичної реалізації. Саме таку можливість забезпечують методи навчання. У структурі методів навчання насамперед виділяють об'єктивну та суб'єктивну частини. Об'єктивна частина методу обумовлена тими константами, що обов'язково повинні бути присутніми в будь-якому методі, незалежно від його використання різними педагогами. У ній відображаються загальні для всіх дидактичні положення, вимоги законів та закономірностей, принципів та правил, а також постійні компоненти цілей,змісту, форм навчальної діяльності, що дозволяє дидактам розробляти теорію методів, рекомендувати практикам шляхи, які є найкращими в багатьох випадках, а також успішно вирішувати проблеми логічного вибору, оптимізації методів. Суб'єктивна частина методу обумовлена особистістю педагога, особливостями учнів, конкретними умовами, що дозволяє вчителю виявляти особисту творчість, індивідуальну майстерність.

Обґрунтованість теорії та практики методу навчання характеризується наявністю в ньому:

запроектованих учителем цілей навчально-виховної діяльності;

шляхів, які вибирає педагог для досягнення даних цілей;

способів співробітництва, що відповідають поставленим завданням;

змісту навчання в сукупності з конкретним навчальним матеріалом;

логіки навчально-виховного процесу (закони, закономірності, принципи);

джерела інформації;

активності учасників навчально-виховного процесу;

майстерності вчителя;системи прийомів та засобів навчання тощо.

Кожний метод як сукупна, цілісна система прийомів та способів організації навчального пізнання, навчально-пізнавальної взаємодії педагогів та учнів має свою структуру, яка складається з властивих йому компонентів та характеристику. Суть цих характеристик визначається кількома ознаками:

педагогічна та психологічна доцільність, функціональна визначеність методу: розповідь використовується з метою формування у свідомості дітей послідовного ланцюжка наукових уявлень, пояснення спрямоване на відпрацювання логічних понять, проблемна ситуація — на розвиток мислення тощо;

спрямованість методу на організацію діяльності вчителя та учнів: на спілкування, взаємодію в практичній роботі, слухання, відтворення, обговорення, застосування знань;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Закономірності та принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі
Пенітенціарна ідея, тобто спрямованість роботи відповідних установ на те, щоб злочинець щиро розкаявся, заснована на гуманістичних позиціях визнання людини як найважливішої цінності, орієнтації на пізнання та врахування філософських, психологічних, соціологічних, педагогічних законів і закономірнос ...

Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики
Складовою частиною нашого дослідження є вивчення самостійності в учнів початкових класів в умовах діючої системи навчання. Педагогічний досвід передових вчителів початкових класів свідчить, що вони в основному ефективно організовують самостійну роботу на уроці. Адже, ефективність самостійної роботи ...

Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки»
Одним з видів активних методів навчання, які можливо використовувати на уроках економіки є ділова гра. Ділова гра – це метод імітації ситуацій, що моделюють професійну або іншу діяльність шляхом гри, за заданими правилами. До ділових ігор не можна відносити всі нові приймання, що з'являються, і мет ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com