Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Матеріали по педагогіці » Документайційно-інформаційна діяльність науково-дослідної частини університету імені Михайла Остроградського » Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Страница 1

Вчена рада є постійно діючим колегіальним органом університету і утворюється строком до п’яти років. Вона діє відповідно до Статуту університету та Закону України «Про вищу освіту».

Вчена рада даного університету є колегіальним органом і створюється для вирішення основних питань його діяльності в кількості до 70 осіб.

Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету. До складу Вченої ради університету входять за посадами заступник ректора, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті КНУ. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники університету

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Кількісний і персональний склад членів вченої ради університету затверджується ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Вчена рада припиняє свою діяльність після обрання нового складу вченої ради.

До компетенції вченої ради університету належать такі питання:

подання до органів громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

ухвалення фінансових плану і звіту університету;

подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади завідувача бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників ректора), деканів та головного бухгалтера;

обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;

ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів університету;

приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора.

розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю університету, зокрема:

планування роботи;

навчально-виховна, науково-дослідна, методична, економічна, фінансово-господарська діяльність структурних підрозділів університету;

участь у формуванні планів прийому студентів з урахуванням державних замовлень та угод з підприємствами, громадянами;

визначення змісту компонента освіти, що надається університетом понад визначений державою обсяг;

надання службового житла.

обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності Університету й прийняття ухвал з цих питань;

опрацьовування у відповідних комісіях, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів університету, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів університету та кафедр;

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Результати експериментального навчання в класах з поглибленим вивченням хімії
Для педагогічного експерименту ми взяли 9 хіміко-біологічний клас НВК (школи ліцею) № 28, що навчався в 2003 році і провели в ньому зріз знань. Потім взяли результати цбого ж зрізу знань, але отримані в 2002 році при роботі з таким же 9 класом, що поглиблено вивчав хімію. Перелік учнів подається в ...

Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів
Наше дослідження пов’язане з виявленням педагогічних умов формування толерантності майбутніх соціальних педагогів. Без урахування специфіки особистості вихованців неможливо говорити про дієвість педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії, передбачати їх результативність. Очевидно, що харак ...

Особливості формування понять і уявлень в темі
Успішне засвоєння знань учнями забезпечується методично правильною роботою вчитися над формуванням в учнів певної системи основних географічних понять. У процесі вивчення географії знання учнів постійно розвиваються. Цьому сприяє наступність вивчення курсів фізичної і економічної географії і цілесп ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com