Застосування продуктивних методик для формування компетентностей учнів

Матеріали по педагогіці » Компетентнісно орієнтований підхід до навчання » Застосування продуктивних методик для формування компетентностей учнів

Страница 1

Як показує практика сучасна молода людина, яка прагне бути успішною, повинна володіти наступними якостями – мобільність знань, гнучкість методів, критичність мислення.

Безсумнівно, людина, яка уособлює в собі такі якості, буде вельми компетентним спеціалістом. Але механізм досягнення такого результату залишається поки що нерозробленим і видається доволі складним, над цим працюють, як науковці, так і вчителі-практики, адже основні компетентності починають формуватися вже в початковій школі. Як варіант, вчителю необхідно намагатися в процесі навчання дотримуватися моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку учня, спрямованого саме на формування компетентностей учнів.

Модель психолого-педагогічного супроводу учня в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання ґрунтується на уявленнях про компетентність як загальну здатність особистості, надпредметне утворення, як інтегрований результат навчання, пов'язаний з уміннями використовувати знання та власний досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

Дана модель охоплює три основні види чи напрямки компетентностей, а саме: соціальні (пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості), мотиваційні (пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості) та функціональні (пов'язані з умінням оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом).

Отож комплекс цих життєвих умінь є центральним у системі компетентісного підходу та виступає кінцевим результатом навчання.

Модель охоплює всі ланки та види освіти: дошкільну, базову та повну середню, професійну та вищу, позашкільну, післядипломну та дистанційну з виходом на безперервну освіту, на здатність особистості навчатися протягом усього життя. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дійсно має починати- ся змалечку і здійснюватися упродовж усього життя, бо весь цей період відбувається власне розвиток людини.

Модель визначає суб'єктів діяльності в системі компетентнісно орієнтованого підходу. Перш за все, це учень, батьки та державні структури, які як прямо, так і опосередковано через державну освітню політику впливають на становлення особистості. Це суб'єкти педагогічного процесу в дошкільній та шкільній системі освіти — вихователь, психолог, учитель, адміністрація школи та органи управління освітою. Це професійні та вищі навчальні заклади, позашкільні виховні заклади, заклади післядипломної та дистанційної освіти, громадські та культурні організації, засоби масової інформації.

Як показує практика, формування компетентностей учнів відбувається в процесі обов'язкової взаємодії всіх суб'єктів як по вертикалі (наскрізна лінія: вихователь — психолог — учитель — адміністрація школи — ВНЗ), так і по горизонталі (учень — вчитель, учень — засоби масової інформації).

Вивчення низки документів з даної проблеми, дало можливість визначити механізм цієї взаємодії. На захист виховання, розвиток дітей спрямовані державні програми та зусилля батьків. Вихователь здійснює педагогічну підтримку дитини. Шкільний психолог у змозі впливати на формування компетентностей учнів, зокрема завдяки діагностиці та корекційній роботі. Учитель забезпечує педагогічну підтримку, ґрунтуючись на оновленому змісті освіти (Державний стандарт базової і повної середньої освіти), використовуючи активні методи та групові форми організації навчання. Адміністрація школи та інші управлінські структури здійснюють моніторинг якості освіти, координують спільну виховну діяльність школи, родини та інших установ, у тому числі через реалізацію певної системи виховних заходів.

Професійне самовизначення учнів з виходом на відповідний професійний чи вищий навчальний заклад здійснюється через профільне навчання. Позашкільні виховні заклади роблять внесок у формування компетентностей учнів через розвиток їх творчих здібностей. Центри післядипломної та дистанційної освіти сприяють розширенню особистісного потенціалу. Крім освітніх закладів суб'єктами системи супроводу розвитку учня слід віднести громадські та культурні організації (через здійснення культурної співпраці, проведення благодійних акцій та волонтерство), а також засоби масової інформації (через формування інформаційної культури особистості).

Опитування вчителів (по 3 чоловіки з початкової, основної та старшої школи), розмова з директором та психологом Тишицької загальноосвітнього навчального закладу, які познайомилися з моделлю, показала, що чіткого розмежування функцій впливу того чи іншого суб'єкта психолого-педагогічного супроводу на формування компетентностей учнів провести не можна. Проте всі вони зазначили, що оптимального результату слід чекати тільки за умови системного підходу до розв'язання цієї проблеми і максимальної реалізації потенційних можливостей кожного суб'єкта та їх взаємодії.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Поняття про організаційні форми навчання
Під формою організації навчання слід розуміти спеціально організовану діяльність учителя і учнів, яка проводиться в установленому порядку і в певному режимі. У початкових класах вивчення природознавства здійснюється за допомогою різних організаційних форм навчання. Основними організаційними формами ...

Програмові вимоги до вивчення малих літературних жанрів у початковій школі
Усна народна творчість виникла за багато століть до того, як розвинулася писемна література. До неї увійшли твори різних жанрів: пісні, загадки, прислів'я, приказки, лічилки, мирилки, дражнилки, забавлянки і казки . Кожний із цих жанрів має свої особливості, а всі разом вони складають духовну культ ...

Педагогічні умови використання української народної казки як засобу активізації творчого потенціалу молодших школярів на заняттях іноземної мови
У період активного пошуку перебудови всієї системи освітив Україні, яка має на меті розвиток індивідуального потенціалу кожного громадянина стає доцільним надати кожній дитині максимум свободи для самовираження та саморозвитку особистості. Тобто йдеться про створення умов для дитячої творчості – як ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com