Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці

Матеріали по педагогіці » Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці

Страница 1

Сучасний етап характеризується яскраво вираженою тенденцією зростання ролі людського фактору та зростання потреби у підвищенні мобільності кожного фахівця у сфері реалізації професіональної діяльності, відповідальності за свої дії перед суспільством.

Формування готовності майбутнього фахівця до вирішення нетипових чи неординарних завдань, ефективність вирішення яких залежить від аналітичних навичок для раціонального вибору дієвих шляхів подолання протиріч – лежить в основі концептуальних ідей в аспекті прогресивних зрушень в сучасній системі фахової підготовки (Бондар В., Зязюн І., Ничкало Н., Мороз О., Сисоєва С., Чернілевський Д. та ін.).

Мобільність, конструктивність, творчість, відповідальність та передбачуваність наслідків взаємодії з дитиною повинні слугувати базисною основою фізкультурно-оздоровчої діяльності майбутнього вихователя. При цьому вихователь має виявляти активну життєву позицію, бути не байдужим та сприятливим до інноваційних здобутків в галузі фізичного і валеологічного виховання, оздоровлення дошкільників. Не менш важливою ця позиція є і для ефективного вирішення проблеми підготовки дітей дошкільного віку до їх навчання у школі. Проблема різних аспектів підготовки майбутніх вихователів до проведення роботи з фізичного виховання з дітьми була предметом дослідження Вільчковського Е., Денисенко Н., Ленінець Н., Петренко С. та інших, проте питання наступності дошкільної та початкової освіти потребують подальшого дослідження.

Підготовка фахівця з дошкільного виховання передбачає оволодіння студентами інформаційним та діяльнісним компонентом навчальних дисциплін оздоровчого спрямування “Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” та „Теорія і технологія валеологічного виховання дітей дошкільного віку”, основною з метою засвоєння основ професійної діяльності педагога в галузі фізичного та валеологічного виховання дошкільників.

Досягнення оптимального рівня здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку є критерієм ефективності організації навчально-виховного процесу в ДНЗ. Для того, щоб лише зберегти той потенціал здоров’я, який закладений до народження дитини необхідно виховувати свідоме ставлення до нього.

Лише на основі прийняття фахівцями та розуміння цінності і пріоритетності даного напрямку педагогічної діяльності та їх активного залучення до самостійної пізнавальної діяльності дозволить нам підготувати фахівця високої кваліфікації. Звичайно, зміни пріоритетних напрямків в освіті, не можуть стояти осторонь дошкільного дитинства, і тому реалії сьогодення спонукають науковців та практичних працівників до творчого переосмислення цілей, структури та змісту, науково обґрунтованої організації дошкільної освіти. Посилює актуальність змін в дошкільній освіті вступ дітей шести років до першого класу і все це є реальністю сьогодення, незалежно від нашого ставлення та оцінки тих змін, що відбуваються. Шестирічні діти, які вже сьогодні ідуть до школи, змінюють власну соціальну позицію і тому питання готовності дитини до наступних змін стає однією із провідних напрямків роботи з дітьми в ДНЗ.

Закономірно, що на цьому етапі перед педагогами дошкільної ланки постає проблема наступності і вирішення цієї проблеми особливо актуальна в процесі фахової підготовки майбутніх вихователів. Одним із важливих змістовних модулів професійно спрямованих навчальних дисциплін у ВНЗ є проблема підготовки дитини до навчання в школі. В процесі оволодіння ним, студенти переконуються, що подальший розвиток та оновлення освіти неможливий без забезпечення організаційної і змістовної єдності, наступності і взаємозв’язку всіх ланок системи неперервної освіти. Особливий наголос при підготовці майбутнього вихователя, на нашу думку, слід робити на системному підході, як методологічному інструменті організації педагогічного процесу у ДНЗ.

Розгляд педагогічного процесу як системи дозволяє студентам усвідомити взаємозв’язки та взаємозалежність всіх структурних компонентів цієї системи та вимоги об’єктивних закономірностей, що виявляються у педагогічному процесі, притаманні йому протиріччя, типові труднощі, що виникають у роботі з дітьми.

Все це стимулюватиме налаштованість майбутнього фахівця раціонально і творчо будувати власну професійну діяльність з навчання, виховання та особистісного розвитку дошкільників; свідомо визначати свою роль і місце в багато аспектній навчально-виховній роботі з дітьми. Наступність перших ступенів освіти слід розглядати не лише як узгодженість програм навчання та виховання, але й як зв’язок і перспективність кожного компоненту освіти, що забезпечує ефективний розвиток дитини, а саме: цілей, завдань, змісту, засобів, методів та форм організації. Ось чому в процесі вивчення курсу ми опираємося на порівняльну характеристику всіх структурних елементів дошкільної та початкової освіти, визначаючи їх єдність та відмінність. Знайомство з Базовим компонентом дошкільної освіти забезпечує розуміння студентами основних концептуальних засад найбільш значимої освітянської ланки для становлення особистості, зміною світоглядних позицій, переорієнтацією цінностей, що потребують кропіткого переосмислення та впровадження фундаментально-методологічних підходів у навчально-виховний процес.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Організація роботи з обдарованими і здібними учнями
Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім'єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Зміст роботи з обдарованими учнями визначається в рамках кожної з навчальних дисциплін. Проте загальними вимогами до від ...

Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках у початковій школі
Пізнання завжди починається з безпосереднього споглядання, з спостереження речей, явищ, тобто з безпосередньої взаємодії людини з виучуваними предметами за допомогою органів чуття. Щоб пізнати невідомий предмет, дитина повинна його з усіх боків оглянути, визначити форму, колір, твердість, смак, зап ...

Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки”
1.На прикладі Феруму конкретизувати знання учнів про особливості будови атомів металів побічних підгруп. 2.Удосконалити вміння прогнозувати властивості елементів і сполук на основі положення в Періодичній системі, будови атома і типу зв’язку. 3.Вивчити фізичні та хімічні властивості заліза. 4.Вивчи ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com