Педагогічне краєзнавство як засіб навчання школярів

Матеріали по педагогіці » Особливості педагогічного краєзнавства як засобу навчання та виховання школярів » Педагогічне краєзнавство як засіб навчання школярів

Страница 2

принцип мовномисленнєвої активності;

принцип індивідуальності;

принцип функціональності;

принцип ситуативності;

принцип новизни.

Правильно організоване шкільне краєзнавство стало ефективним педагогічним, психологічним i методичним засобом виховання й навчання молодого покоління громадян. Практика безпосереднього вивчення свого краю з метою його пізнання, збереження й перетворення стає для української молоді тією школою життя, котра максимально наближує її до реалій повсякдення. Вивчаючи рідний край, учні набувають і закріплюють навички пошукової, дослідницької роботи; у них формуються почуття людинолюбства, колективізму, громадянської відповідальності.

Ідея шкільного краєзнавства полягає у різносторонньому вивченні учнями в дидактичних цілях визначеної території свого краю з різних джерел і головним чином на основі безпосередніх спостережень під керівництвом викладача.

У процесі краєзнавчої роботи учні самостійно засвоюють матеріал, відпрацьовують вміння та розширюють загальноосвітні знання. Успішні результати краєзнавчої роботи суттєво залежать від того, на скільки сам вчитель краєзнавець та як він зможе зацікавити учнів. Вчитель сам повинен дуже добре знати місцевість, систематично поповнювати свої знання, добре володіти своїми знаннями та навичками, щоб вміло викладати предмет.

В історії загальноосвітньої школи ще не всі її періоди і педагогічні процеси вивчені на достатньому рівні. Серед них і краєзнавча робота учнів, яка була й залишається стійким педагогічним явищем упродовж тривалого часу. У сучасному суспільстві в освітньо-виховних закладах України особлива увага приділяється реалізації народознавчих засобів, які тривалий час використовувались недостатньо, але були покликані виховувати підростаюче покоління, формувати у нього світоглядне переконання, високу мораль, духовність й культуру. Одним із способів впровадження краєзнавчого напрямку освіти в системі підготовки майбутнього вчителя є педагогічне краєзнавство.

Аналіз поняття «педагогічне краєзнавство» дозволив визначити, що педагогічне краєзнавство – це наука про закономірності навчання та виховання молодого покоління на базі використання місцевого педагогічного матеріалу, педагогічної думки, культури місцевого краю, вивчення, збереження та творчого використання регіонального педагогічного досвіду в теорії та практиці сучасних освітніх закладів.

Розгляд розвитку та становлення педагогічного краєзнавства дозволило виявити, що, починаючи з XII століття й до сьогодні краєзнавство пройшло історичний етап на території України. Вивчені джерела минулого. історичні місця, події, знахідки, глибоко пов’язані з історією педагогічного краєзнавства. Вагомий внесок у розвиток краєзнавства зробили видатні майстри, провідні вчені минулого, наприклад, такі як Г. Сковорода, І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка, П. Куліш, М. Костомаров, О. Левицький, М. Максимович, Я. Маркович, М. Маркевич, М. Грушевський, Д. Яворницький, П. Чубинський, Ф. Вовк, М. Макаренко, та багато інших.

Досліджено складову педагогічного краєзнавства. Виявлено, що етнопедагогіка, як наука про народну педагогіку, знання та досвід народу, являється неодмінною складовою педагогічного краєзнавства. Висвітлено суть української етнопедагогіки, її основний зміст і провідні завдання, здобутки, принципи, ідеали, самобутні риси, історичні традиції, а також роль, місце та шляхи раціонального використання у сучасному родинно-громадсько-шкільному вихованні історичних традицій.

Визначено роль краєзнавства в вихованні та розвитку особистості школяра. Виявлено, що краєзнавство є чудовим помічником у багатобічному вихованні учнів. У вихованні значна увага приділяється вивченню школярам рідного краю і використанню краєзнавчих матеріалів. Воно впливає на здобуття знань про національну культуру, побут, традиції, духовно-моральні естетичні норми, котрі служать великим розмаїттям в поліпшенні виховного процесу. Крім того позакласна виховна робота сприяє подальшому розвитку особистості.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Культура спілкування як складова культури поведiнки людини
Культура спілкування є складовою частиною культури повенки дiлюдини. Для неї характерною є нормативність, яка визначає, як мають спілкуватися люди в певному суспільстві, у конкретній ситуації. Культура людського спілкування – це частка загальної моральної культури особистості. Відсутність культури ...

Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Цвек С.Ф. працював над анатомо-фізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку. Нормальний фізичний розвиток - це зміна будування і функцій організму дитини з віком. Показники зміни - це ріст тіла, вага, структурність грудної клітки. В молодшому шкільному віці у дітей продовжує формуват ...

Програма для формування пізнавальних здібностей молодших школярів
Пізнавальні здібності, будучи одним з компонентів навчальної діяльності, виконують функцію її регулювання й підтримки. Пізнавальні здібності підвищують навчальну мотивацію, яка займає важливе місце в мотиваційній системі будь-якого молодшого школяра. Коли дитина, вступає у школу, у неї переважають ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com