Методичні основи використання документів в 10 -11 класах

Матеріали по педагогіці » Особливості використання історичних документів в старших класах » Методичні основи використання документів в 10 -11 класах

Страница 1

Можливості управління якістю навчання на прикладі оволодіння методами роботи з письмовими історичними джерелами (10-11 класи)

Концепція модернізації освіти на період до 2010 року припускає перехід шкільної освіти від формально - знанієвої до особистісно - діяльної парадигмі. Вона визначає і нова якість навчання: формування практичних навичок отримання, аналізу інформації ; здатність до самонавчання ; самостійну роботу і можливість самоорганізації учнів. При такому підході важливу роль набуває проблема управління якістю освіти, вирішення якої дозволило б оптимізувати процес навчання, виявити педагогічні упущення, знайти більш ефективні способи співпраці учня і вчителя.

Форми діяльності з управління якістю освіти можуть бути різні: діагностико - аналітична ; корекційно- розвиваюча ; консультативна ; практична (реалізація підвищення якості через активні прийоми і методи роботи педагога і учнів).

Детальніше зупинимося на останній.

Одним з важливих напрямків практичного управління якістю суспільствознавчої освіти є процес освоєння учнями загальнонавчальних і спеціальних умінь. Перехід до концентричної структурі суспільствознавчої освіти привів, на жаль, до браку навчального часу для формування інформаційних та інтелектуальних освітніх умінь як в основній, так і в середній школі. А за їх відсутності в учнів важко говорити про якість навчання історії. Тим часом учитель здатний управляти цим важливим процесом. Спочатку необхідно визначити послідовність робіт над формуванням суспільствознавчих вмінь учнів. Вона може бути побудована наступним чином:

Створення в учнів мотиваційної бази для оволодіння вміннями, постановка учня в таку ситуацію, коли він сам усвідомлено захоче освоїти конкретний спосіб навчальної діяльності (наприклад, навчитися складати опорний конспект).

Отримання від викладача відомостей про способи навчальної діяльності: правил, пам'яток, алгоритмів, що описують процедуру роботи над формуванням того чи іншого вміння ( наприклад, Пам'ятка для характеристики та оцінки історичного діяча).

Показ самим учителем зразка виконання завдання, в ході якого формується той чи інший навчальний навик (наприклад, складання схеми "Система вищих органів влади та управління в Османськіій імперії).

Виконання дій самими учнями з опорою на наявний зразок під керівництвом викладача, повторення їх у перебігу декількох уроків, поки вміння повністю не закріпиться.

Самостійна робота учнів з виконання завдання на основі сформованих умінь.

Перенесення вміння із стандартної навчальної ситуації в нову, що вимагає творчого розвитку сформованих навичок ( від складання тематичної таблиці перехід до заповнення порівняльної ).

Джерельна база історичної та суспільствознавчої освіти дуже різноманітна, але в шкільній практиці найбільш затребувані бувають письмові джерела. Дослідження таких джерел має бути багаторівневим : від визначення датування, автора і його політичної орієнтації, сутності самого представленого явища до порівняння, узагальнення, інтерпретації.

Для управління якістю оволодіння учнями навичками роботи з джерелами вчителю перш за все необхідно відібрати ті прийоми діяльності, які потрібно буде сформувати. Зазвичай виділяються наступні:

1 ) уважне читання тексту джерела ;

2 ) визначення його головної ідеї ;

3 ) виявлення основних понять, фактів, імен, дат;

4 ) розбір тексту з метою конкретизації описуваного явища;

5 ) аналіз аргументації автора;

6 ) постановка власних питань до тексту ;

7 ) зіставлення змісту тексту з наявними в учнів знаннями, а також з іншими джерелами ;

8 ) формулювання узагальнених висновків, причинно -наслідкових зв'язків, логічного ланцюга суджень і умовиводів ;

9 ) презентація аналізу документа у вигляді повідомлення, відповіді на питання, схеми, таблиці, реферату та т.д.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Використання спостережень за природою в 1-4 класах
Організація спостережень, обговорення результатів їх, вироблення навичок фіксування їх у зошиті з друкованою основою здійснюються на уроках "Я і Україна". Проте ці види занять можна поєднувати з уроками трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики. Другокласники спостерігають прот ...

Загальна характеристика учбової дисципліни
Дисципліна «Виробниче навчання» відноситься до професійно-технічного циклу та має професійну спрямованість. Це планомірно організований процес спільної діяльності майстра виробничого навчання та учнів, направлений на оволодіння учнями на основі отриманих теоретичних знань. Практичними уміннями та п ...

Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі
Для успішного забезпечення активного і осмисленого засвоєння молодшими школярами природничих знань велике значення має правильний вибір і застосування у навчальному процесі методів та засобів навчання. Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямова ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com