Шляхи реалізації екологічного виховання студентів в умовах вищого навчального закладу

Матеріали по педагогіці » Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості » Шляхи реалізації екологічного виховання студентів в умовах вищого навчального закладу

Страница 1

За державним документом «Про концепцію екологічної освіти в Україні» основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності [42]. Ціннісне відношення до природи базується на елементарних знаннях, які і позначають мотиви вчинків і поведінку студентів.

Екологічні знання – це, перш за все, знання про взаємозв’язки між рослинами і тваринами і місцем їх існування; між людьми, тваринами, рослинами, а також засобами використання природних ресурсів. Обов’язковим компонентом процесу формування екологічної вихованості студентів є екологічна свідомість, на формування якої саме і впливають екологічні знання й переконання.

Для перевірки ефективності розробленої функціональної моделі ми використовували екологічні завдання з урахуванням таких принципів навчання:

Взаємозв'язку краєзнавчого і національного підходів у розкритті проблем екології;

Принцип гуманізації стосунків між людиною і природою;

Принцип практичної спрямованості ситуації.

Екологічні завдання полягали в аналізі конкретних ситуацій екологічного характеру, які пропонувалися студентам. Вони мають визначити проблему та правильно її розв'язати. Добираючи ситуації, враховують актуальність проблеми, яка відображується, реалістичність і типовість ситуації. Ситуація запропонована нами письмово; ефективність її сприйняття залежить від якості викладу умов і обставин, які її спричинили. Тому, описуючи ситуацію, звертаємо увагу на логіку, послідовність викладу подій, мову та ін. Важливим у застосуванні екологічних ситуацій є аналіз їх змісту, який віддзеркалює процеси, що виконуються на основних етапах майбутньої професійної діяльності студентів. Аналіз сприяє виявленню причин, що зумовили ситуацію та підводить студентів до правильного розуміння позиції діючих осіб. Складні ситуації, вирішення яких вимагає додаткової інформації, доцільно аналізувати під час самостійної роботи з наступним розгляданням на заняттях. Основна мета цього методу – вироблення вмінь приймати рішення на основі аналітичної діяльності та отриманих знань. При доборі ситуацій потрібно враховувати певні вимоги:

Орієнтацію на попит слухачів; відповідність реаліям життя; типовість, яка пов'язана з вивільненням від непотрібних деталей;

Повнота ситуації (наявність вихідної інформації та додаткових матеріалів).

Метод аналізу екологічної ситуації дає можливість діяти, не побоюючись негативних наслідків можливих в реальній серйозній ситуації.

Алгоритм проведення занять із застосуванням методу екологічних ситуацій:

1. Вступ

2. Підготовка (підбір ситуації викладачем).

3. Усний переказ опису ситуації студентам для ознайомлення з його змістом удома.

4. Аналіз опису ситуації студентами в позааудиторний час.

Перший етап

Пояснення суті методу ситуації студентами.

Дискусія з приводу проблеми, поданої в описі, відповідно до суті питань.

Другий етап

Вибір спільного розв’язання або приблизного вирішення.

Вибір остаточного розв’язання або вирішення проблем.

Третій етап

Підбиття підсумків (підкреслення моментів, які мають важливе дидактичне значення).

Оцінка діяльності студентів.

Найважливішим фактором ефективності проведення заняття є підбір опису ситуації.

Пропоноване для студентів завдання проаналізувати опис ситуації вдома передбачає застосування письмової форми цього дидактичного засобу. Опис ситуації включає такі елементи:

Основний текст, який містить суттєву інформацію, необхідну для розв’язання проблеми (обсяг – не більше 1-ї сторінки машинописного тексту);

Проблемне питання;

Блок додаткової інформації (нормативні акти, фактичні дані тощо) .

Розробка екологічних ситуацій проводилась паралельно темам семінарських занять дисципліни «Основи екології та охорони природи» (див додаток Б, В, Д) (Таблиця 2.19)

Таблиця 2.19

Дата проведення

Тема практичного заняття

Тема екологічної ситуації екологічного характеру

13 жовтня 2011 року

Демекологія. Популяція як елемент системи виду й елемент екосистеми.

Взаємодія людини з природою. Забруднення навколишнього середовища.

20 жовтня 2011 року

Демекологія. Динаміка популяції; фактори, що її зумовлюють.

Некероване зростання населення планети, як головна причина розвитку глобальної екологічної кризи.

21 жовтня 2011 року

Синекологія. Біоценоз як природна система.

Зменшення біорізноманітності, як одна з головних екологічних проблем сьогодення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Основні завдання адаптаційного періоду та напрямки роботи практичного психолога
Враховуючи особливості звикання дітей до умов дошкільного навчального закладу та причини «важкої адаптації», можна визначити основні завдання та напрямки роботи практичного психолога в адаптаційний період. Основні завдання полягатимуть у такому: 1. Зняття психоемоційного напруження дитини. Для того ...

Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання
Організація навчання у початковій школі залежить як від об'єму та змісту навчального матеріалу, так і від правильного вибору методів його викладання. Відомо, що тільки правильно підібрані методи навчання, які відповідають змістові навчального матеріалу і вікові учнів, забезпечують ефективне засвоєн ...

Форми та способи організації життя дітей у ЛОТ
На даний момент існує дуже багато цікавих форм роботи для розвитку творчих якостей, активізації процесів самопізнання, гармонійного розвитку особистісних якостей та міжособистісних стосунків. Колективна творча справа (КТС) – особливий спосіб організації життєдіяльності дітей та дорослих, що передба ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com