Змістові аспекти екологічного виховання студентів

Матеріали по педагогіці » Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості » Змістові аспекти екологічного виховання студентів

Страница 1

Згідно положень державного документа – Концепція екологічної освіти України, зміст екологічної освіти і виховання повинен бути спрямований на формування особистості з екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного середовища і передбачає розробку системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають філософські, природничо-наукові, правові й морально етичні, соціально-економічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти.

Експериментальна робота проводилась на базі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. До експерименту були залучені групи третього курсу спеціальності «ПМСО. Біологія. Хімія» та «ПМСО. Біологія. Психологія» на біологічному факультеті, загальною кількістю 40 осіб. Студенти спеціальності «ПМСО. Біологія. Хімія» кількістю 20 осіб були експериментальною групою та працювали за методикою поглибленого вивчення екології. Студенти спеціальності «ПМСО. Біологія. Психологія» кількістю 20 осіб були контрольною групою та працювали за традиційною схемою. У відповідності за теоретичним обґрунтуванням даної проблеми розроблялась методика її дослідження, яке проводилось у три етапи:

Перший етап – у контексті проблеми дослідження здійснено аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури, систематизація вітчизняної наукової та навчально-методичної літератури останнього десятиліття, аналіз змісту державного документа – Концепція екологічної освіти України та аналіз робочих програм з дисциплін «Основи екологія» на механіко – математичному факультеті та «Основи екології та охорони природи» на біологічному факультеті Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Другий етап – педагогічний експеримент.

Третій етап – підсумковий.

Педагогічний експеримент проводився у три етапи:

Перший етап – констатувальний – виявлення рівнів сформованості екологічної вихованості студентів третього курсу.

Другий етап – формувальний (формування екологічної вихованості студентів вищого навчального закладу)

Третій етап – контрольний (виявлення змін і рівнях сформованості екологічної вихованості студентів третього курсу)

Завдання дослідження – виявити рівні екологічної вихованості студентів вищого навчального закладу за допомогою екологічних завдань.

Аналіз сучасного стану екологічного виховання та освіти студентів Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Розробити систему завдань для виявлення рівнів сформованості екологічної вихованості студентів.

Розробити модель екологічної вихованості студентів.

Провести аналіз результатів педагогічного експерименту.

Визначення блоків знань, умінь і навичок відбувалось в межах трьох компонентів: інтелектуального, емоційно-ціннісного та діяльнісно-практичного. Засвоєння студентами даних блоків сприяє підвищенню їх екологічної вихованості. (Таблиця 2.1)

Таблиця 2.1. Інтелектуальний компонент екологічної вихованості особистості

Студенти мають усвідомити й знати

Студенти мають уміти:

Основні фактори, що спричиняють протиріччя між діяльністю людини і станом навколишнього середовища:

цілісність навколишнього середовища й нерозривність та взаємозв'язок його складових; усвідомлення місця людини у біосфері як одній з його складових; економічно-соціальний вплив

Визначати: основні причини й закономірності сучасного стану навколишнього середовища; політичні, моральні, економічні аспекти екологічних проблем; напрями подолання негативного впливу антропогенного фактора на природу та своє місце у розв’язанні екологічних проблем найближчого довкілля; рівень власної теоретичної,

діяльності людини на природу; глобальні (регіональні й місцеві) екологічні проблеми, їх місце у системі інших проблем сучасності й можливі шляхи їх вирішення; мету і напрями подолання екологічної кризи на всіх рівнях функціонування системи «природа–людина–суспільство»; визнання первинності законів природи і наявності життєвого простору для всіх без винятку об'єктів біосфери; взаємозв'язок і взаємозалежність фізичних, хімічних, біологічних факторів навколишнього середовища; знання з вивчення як окремих об'єктів, так і певних екосистем чи явищ.

морально-етичної й практичної готовності до розв’язання проблем довкілля.

Робити узагальнення навчальної і спеціальної інформації з проблем навколишнього середовища та діяльності суспільства з їх вирішення; визначати і дотримуватись правил як власної, так і колективної екологічно доцільної поведінки у природі.

Застосовувати знання з екології для пояснення можливих наслідків, а отже і напрямів подолання забруднення довкілля, впливу людини на сучасний стан та майбутнє навколишнього середовища на місцевому рівні; визначення оптимальних умов і засобів поліпшення стану довкілля власного фізичного здоров’я.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Розв’язання проблеми організації первинного сприймання навчального матеріалу у масовій початковій школі
На уроках у початкових класах первинне сприймання навчального матеріалу має на меті виробити в учнів повноцінні способи й навички усвідомлення суті об’єкта, предмета чи явища, домогтися осмислення і розуміння ідейного багатства твору й засобів створення художніх образів. Зрозуміло, що залежно від м ...

Естетика графічної культури. Графічна грамотність
Формування графічної грамотності, на нашу думку, є довгим та складним процесом. Графічні навички відпрацьовуються протягом постійних тренувань. Важливість формування графічної грамотності полягає у тій ролі, яку вона відіграє у розвитку мислення, пізнавальних здібностей, просторових уявлень і прост ...

Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі
Принцип народоналежності. Він означає подолання у свідомості учнів байдужості до культурно-історичної спадщини України, подолання національного нігілізму. Українське народознавство покликане прилучити нове покоління до етносоціального досвіду, сформувати почуття національної гідності. Воно правдиво ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com