Екологічне виховання студентів сучасного вищого навчального закладу

Матеріали по педагогіці » Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості » Екологічне виховання студентів сучасного вищого навчального закладу

Страница 1

В найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.

Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту. Збалансований екологічно безпечний розвиток стає методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами. На прийнятті представниками міністерств охорони навколишнього середовища і освіти у Вільнюсі в березні 2005 року Стратегії ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку рекомендовано «включити до відповідних навчальних дисциплін елементи екології. Саме такий підхід дозволить набути знань і спеціальних навичок у сфері збалансованого розвитку, підвищить їх компетентність, а також розширить їхні можливості вести здоровий спосіб життя в гармонії з природою».

Зокрема йдеться про те, що необхідно готувати спеціалістів, здатних розв’язувати складні екологічні проблеми. Як зазначає Л. Лук’янова, необхідно виховувати екологічно грамотного фахівця, здатного усвідомлювати себе органічною складовою природи та визнавати необхідність партнерської взаємодії, непрагматичного ставлення до навколишнього середовища.

Отже, актуальним сьогодні є перехід екологічної освіти і виховання з рівня простої поінформованості чи навіть просвітництва на більш високий рівень формування наукового світогляду, екологічної вихованості особистості, а відтак розуміння нею цілісності природи та її процесів, вироблення нової системи цінностей, де об'єкти природи і людина розглядаються як рівноцінні.

У контексті проблеми дослідження нами здійснено систематизацію та аналіз вітчизняної наукової та навчально-методичної літератури останнього десятиліття, на підставі якого зроблено висновок, що понад 70% цієї літератури стосується екологічної освіти і виховання учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, 10% для позашкільних навчальних закладів і приблизно 20% літератури для вищих навчальних закладів.

Проаналізувавши навчально-методичну літературу, яка безпосередньо стосується проблем екологічної освіти і виховання учнів і студентської молоді, ми здійснили систематизацію та аналіз сучасної наукової і навчально-методичної літератури з цієї проблеми для різних типів навчальних закладів. Так, до першої групи нами віднесено фундаментальні філософські і психологічні праці, словники та довідники А. Брайон, О. Брайона, А. Гордецького, Г. Доброва,

М. Кисельова, В. Крисаченка, М. Мойсеева, К. Ситника,

А. Толстоухова, М. Хілько.

Ці напрацювання стали методологічною основою для дослідження і розкриття М. Кисельовим, В. Деркачом, А. Толстоуховим та іншими, С. Шмалей еволюції природничо-наукового і соціогуманітарного знання, аналізу екологістських концепцій виходу цивілізації з загальнопланетарної екологічної кризи, критеріїв їх доцільності та ефективності; розробки філософсько-культорологічної моделі екологічного знання у сучасному світоглядному контексті; обґрунтування концептуальних засад екологічної етики, як основи формування екологічної свідомості і екологічної моралі особистості; обґрунтування сутнісних характеристик екологічно вихованої особистості.

Узагальнюючи, ми можемо зробити висновок, що обґрунтовані у зазначених вище працях ідеї складають сьогодні філософсько-культурологічне і соціально-педагогічне підґрунтя сучасної системи екологічної освіти і виховання різних верств населення України і, відповідно, мають значний вплив на розвиток змісту, форм, методів і інноваційних технологій екологічної освіти і виховання учнів і студентської молоді.

У контексті останнього важливе місце у розвитку екологічної освіти і виховання сьогодні належить працям О. Васюти, С. Васюти, Г. Філіпчука, у яких здійснено глибокий аналіз становлення і розвитку охорони природи в Україні починаючи з періоду «козацької доби» і до сьогодення, виявлено і введено у науковий обіг численні раніше невідомі матеріали і документи природоохоронного, історичного та історико-педагогічного змісту, у яких охарактеризовано ефективні напрями, форми і методи охорони природи, залучення студентів та учнівської молоді до цієї справи у різні історичні періоди. Згадані праці є першими історичними та історико-педагогічними розвідками, що характеризують становлення і розвиток екологічної освіти і виховання в Україні.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Пізнавальний інтерес дітей старшого дошкільного віку: особливості та динаміка розвитку
Формуючись і розвиваючись, пізнавальний інтерес переходить ряд етапів, які належить враховувати у роботі з дітьми. Динаміка його розвитку така. Перший етап. Пізнавальний інтерес має споглядальний характер. Переважає емоційний структурний компонент. Завдання вихователя: викликати інтерес, зацікавити ...

Психологічні фактори навчання правопису
Процес оволодіння правописними уміннями та навичками психологи справедливо відносять до найбільш складних усвідомлених форм комунікативної діяльності. Способи навчання правопису дуже відрізняються від шляхів оволодіння усним мовленням як щодо виникнення і розвитку, так і за психологічними операціям ...

Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні хімічних задач
«Рішення задач – визнаний засіб розвитку мислення, яке легко поєднується з іншими засобами і прийомами навчання» (Цитович І.К.). При вивченні курсу хімії велика увага приділяється формуванню уміння учнів вирішувати експериментальні і розрахункові задачі. Рішення задач сприяє розумінню учнями хімічн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com