Поняттєво-категоріальний апарат дослідження

Матеріали по педагогіці » Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості » Поняттєво-категоріальний апарат дослідження

Страница 1

Усвідомлення того, що діяльність суспільства призводить до фатальних змін у природі, підтверджує, що цілісна взаємодія особистості з навколишнім середовищем можлива за умови цілеспрямованих педагогічних зусиль. Тому екологічне виховання (освіта в галузі навколишнього середовища) і освіта розглядається на міжнародному рівні як неперервний процес, що охоплює усі вікові, соціальні та професійні групи людей, в тому числі і студентів вищих навчальних закладів.

Початок міжнародної взаємодії у вирішенні педагогічних проблем збереження навколишнього середовища, створення національних систем екологічного виховання і освіти різних вікових груп населення покладено проведенням міжнародної конференції з проблем раціонального використання і охорони ресурсів біосфери (Франція, 1968). У 1970 році з ініціативи ЮНЕСКО і МСОП проведено міжнародну робочу нараду з педагогічних проблем екології, на якій вперше здійснено розробку понятійного апарату екологічної освіти та відображення проблем охорони довкілля у вузівських програмах.

Каталізатором розвитку екологічної освіти в Україні була Стокгольмска конференція ООН з охорони навколишнього середовища (1972), рішення якої було ратифіковано урядами СРСР та Україської РСР. Розглядались питання узгодження дій педагогічної громадськості країн, учасниць конференції, з питань екологічної освіти різних верств населення, надання їй практичного спрямування.

Отже, ми можемо зробити висновок, що значення цих форумів полягає у тому, що на них уперше одержали визнання нові підходи щодо розуміння функцій та завдань освіти в галузі навколишнього середовища (екологічного виховання і освіти).

Для розуміння механізму екологічного виховання студентів як фактору цілісного формування особистості проаналізували поняття: «екологія», «виховання», «екологічне виховання», «екологічна культура», «екологічна освіта», «формування особистості».

Термін «екологія» в наш час став широко відомим і загальновживаним. На початку XX століття його знали лише вчені-біологи, а в 60-х роках коли розвинулась глобальна екологічна криза як криза у відносинах людини з середовищем існування, виник екологічний рух, що набуває все більшого розмаху. На рубежі третього тисячоліття екологічні ідеї набули політичного звучання і екологічний імператив став визначати розвиток матеріального виробництва і культури суспільства в цілому. Екологія стала для всього людства не лише наукою, але й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Вона стала однією зі сторін гуманізму, що включає в себе духовність, розуміння єдності людини з природою, високу культуру та інтелект.

Термін «Екологія» запропонований у 1866 р. Е. Геккелем. Поступово це поняття набувало наукового змісту, збагачувалось фактичними та експериментальними даними (праці К.Ф. Рульє, О.М. Сєверцова).

Термін «екологія» у філософському енциклопедичному словнику, розглядається як наука, яка досліджує відношення між людськими спільнотами та навколишнього географічного простору, соціальним і культурним середовищем, прямий і побічний вплив виробництв, діяльності на склад і властивості навколишнього середовища, екологічний вплив антропогенних, особливо урбанізованих, ландшафтів, інших екологічні. факторів на фізичне і психічне здоров'я людини та на генофонд людських популяцій і т. п

У психологічному словнику В. Войтко, термін «екологія» пояснює так: Це – наука про закономірності зв’язку живих організмів з навколишнім середовищем. Екологія є комплексною наукою пізнання екологічних процесів.

У педагогічному словнику С. Гончаренка, «екологія (від грец. оіkos – дім, помешкання, місце перебування та logos – вчення) – розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).

Термін «екологія» І. Надольний в підручнику з філософії пояснює так. Це – наука про навколишнє середовище, оселю, людину її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її житті.

Дослідники психології В. Кушерець і М. Хилько вважають, що, по-перше, очевидно, що це не одна наука, а міждисциплінарний комплекс. По-друге, щодо її назви ведуться суперечки, висуваються різні варіанти: велика екологія, загальна екологія, глобальна екологія, натурсоціологія, ноологія, геологія соціосфери, геотехнологія, природокористування, созологія, созіекологія, геотехнія та багато інших. Назва комплексу ще не «встоялася». Певно, щонайбільші шанси має термін «соціальна екологія». Тому, вживаючи термін «екологія», ми матимемо на увазі саме соціальну екологію як екологію всього соціуму».Водночас, не можна не помітити інтегруючу функцію екології в сучасній науці. За останні десятиріччя, як справедливо зауважує Ю. Одум, екологія все більше стає цілісною дисципліною, що пов'язує природничі та гуманітарні науки. Зберігаючи свої міцні корені в біологічних науках, вона вже не може бути віднесеною цілком тільки до них.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
Для вивчення рівня самооцінки у експериментованої групи дітям була запропонована одна з методик вивчення рівня самооцінки учня 1–2 класу. Для проведення даної методики учню пропонують аркуш паперу, на якому намальований рядок з восьми кружків. Досліджуваний має обрати кружечок для себе і кружечок д ...

Загальна характеристика уяви в молодшому шкільному віці
Згідно з періодизацією психічного розвитку дитини Д.Б. Ельконіна, молодшими школярами вважають дітей віком від 6/7 до 10/11 років, які навчаються у 1 – 4 класах сучасної школи. Цей віковий період завершує етап дитинства. Опановуючи новий для себе вид діяльності – навчання, молодші школярі ще багато ...

Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцiнної дiяльностi у навчальному процесi початковоїх школи
Початкова школа для дитини - старт у здобуттi впевненостi у своїх здiбностях оволодiти знаннями та у налагодженнi позитивних взаємин з однолiтками. Власне тут дiти перевiряють свої iнтелектуальнi, фiзичнi, соцiальнi та емоцiйнi данi, мають змогу визначити: наскiльки вони вiдповiдають стандартам, що ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com