Сутність позакласної роботи з математики та її організація

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики » Сутність позакласної роботи з математики та її організація

Страница 1

Школа є ланкою між дитиною і суспільством, яка допомагає їй стати гідним членом цього суспільства. Вона формує дитину як особистість.

Знання, які подаються на уроці не є достатніми, щоб пізнати все. З метою розширити і поглибити ці знання, розвинути творчі нахили у дитини, побудувати її свідомість використовують позакласну роботу, тобто роботу, яка виходить за межі класної кімнати.

Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до навчання.

Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи.

В.О. Сухомлинський був глибоко переконаний, що можливості для всебічного розвитку школярів у позаурочний час дуже широкі, а здібності і схильності дітей – різнобічні.

"Різноманітні види праці, з якими стикається дитина, – це своєрідні… магніти різної сили, які притягують чутливу стрілку компаса, що вказує дитині її шлях. Чим сильніший магніт, чим цікавіша праця, до якої залучається дитина, тим яскравіше розкриваються її здібності, нахили і покликання саме до цієї праці" .

Н.К. Крупська зазначала, що позакласна робота допомагає правильному вихованню дітей, створює умови для їхнього всебічного розвитку: "Потрібно підхоплювати ініціативу самих дітей, допомагати їм у творчій діяльності, керувати ними, правильно спрямовувати їхні інтереси" .

Отже, позакласна робота проводиться в атмосфері, наближеній до школярів, вона пристосована до режиму їх дня. Тому школа може охопити позакласною роботою всіх без винятку учнів, враховуючи при цьому індивідуальні особливості кожного.

Позакласна робота в більшості випадків нерозривно пов'язана з навчально‑виховним процесом, що здійснюється на уроках, і ґрунтується на знаннях навичках і уміннях, набутих під час навчальних занять. Вона не регламентована обов’язковими програмами, що надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати особисті прагнення кожної дитини.

Завдання позакласної роботи — закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих в процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів в різних напрямах виховання.

Завдання позакласної роботи математичного характеру – закріплення, збагачення та поглиблення знань набутих в процесі вивчення певної теми чи розділу з математики, а також застосування їх на практиці, розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти, формування інтересів до вивчення математики, розвиток логічного мислення, кмітливості, інтелектуальних здібностей, організація довкілля школяра, відпочинку та розумних розваг.

Головна мета позакласної роботи випливає з основної програми з математики, а саме: уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь школярів; розвиток математичного мислення; збагачення і розвиток пізнавального досвіду дітей; розвиток інтересу до вивчення математики.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Ознаки та причини неуспішності
До основних ознак, що визначають неуспішності учнів відносять такі: 1. Учень не може сказати, в чому труднощі задачі, намітити план її рішення, розв’язати задачу самостійно, вказати, що нового отримано в результаті її розв’язання. Учень не може відповісти на запитання за текстом, сказати, про що но ...

Зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання
Зміст естетичного виховання, орієнтованого на формування естетичної культури школярів, передбачає: розвиток у школярів здібності сприймати в природі, в праці, в творах мистецтва, оточуючій дійсності, поведінці людей, які бажають насолоджуватися цим прекрасним. Структурними компонентами естетичного ...

Методика використання комунікативно-орієнтованого підходу при навчанні усного і писемного мовлення
Розвиток продуктивних умінь говоріння і письма вимагає чимало підготовчої роботи і керованої практики. Завдання для розвитку навичок і умінь говоріння включають повністю контрольовані вправи, тобто тренувальні вправи (повторення слів чи фраз, пісні, вірші, декламації), напівконтрольовані, тобто умо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com