Сутність понять "обдарованість", "обдарована дитина"

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики » Сутність понять "обдарованість", "обдарована дитина"

Страница 1

Аналіз проблеми розвитку обдарованості багато в чому зумовлюватиметься тим змістом, який ми вкладатимемо в це поняття.

Значні труднощі у визначенні таких понять як здібності, обдарованість, талант, геніальність пов'язані із загальноприйнятим, побутовим розумінням цих термінів.

Якщо ми звернемося до тлумачних словників, то побачимо, що дуже часто терміни "здібний", "обдарований", "талановитий" вживаються як синоніми і відображають ступінь вираженості здібностей. Проте важливо зазначити, що поняття "талановитий" підкреслює природні дані людини. В тлумачному словнику В. Даля "здібний" визначається як " годный к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный". Разом з поняттям "здібний" використовуються поняття "способливый" і "способляться". "Способливый человек характеризуется как находчивый, изворотливый, умеющий способиться, а способляться, в свою очередь, понимается как умение сладить, управиться, устроить дело".

У психологічному словнику обдарованість визначається як: 1) якісно своєрідне сполучення здібностей, що забезпечують успішність виконання діяльності. Спільна дія здібностей, що представляють певну структуру, дозволяє компенсувати недостатність одних здібностей за рахунок переважного розвитку інших; 2) загальні здібності або загальні характеристики здібностей, що зумовлюють широту можливостей людини, рівень і своєрідність її діяльності; 3) розумовий потенціал або інтелект; цілісна індивідуальна характеристика пізнавальних можливостей і здібностей до навчання; 4) сукупність задатків природних даних, характеристика ступеня виразності і своєрідності природних передумов здібностей; 5) талановитість; наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності.

Багатозначність терміна вказує на багатоаспектність проблеми цілісного підходу до сфери здібностей.

Геніальність в цьому ж словнику визначається як найвищий рівень розвитку здібностей. Про її наявність можна говорити лише при досягненні особистістю таких результатів творчої діяльності, що являє собою епоху в житті суспільства, у розвитку культури.

Талант – 1) видатні вроджені якості, особливі природні здібності, обдарованість; 2) обдарована людина.

Про наявність таланту варто судити за результатами діяльності, які повинні відрізнятись принциповою новизною, оригінальністю підходу.

Автори педагогічної енциклопедії дають такі визначення досліджуваних понять :

Обдарованість — високий рівень розвитку здібностей людини, який дозволяє йому досягати особливих успіхів в певних областях діяльності.

Талант — високий рівень здібностей. Характеризується оригінальністю продукту праці художника, винахідника, вченого, представника будь-якої професії, що вимагає творчого рішення задач. Талант в тій або іншій області включає ряд здібностей.

Геніальність (від лат. genius — геній) — вищий ступінь обдарованості, що виражається в творчості, яка має для життя суспільства історичне значення. Відмінність геніальності від таланту — в ступені обдарованості і, головне, в суспільній значущості творчості: геній створює нову епоху в своїй області.

При визначенні поняття "талант" підкреслюється його природжений характер. Талант визначається як дарування до чого-небудь, а дарування як здатність, дана богом. Іншими словами, талант - це природжені здібності, дані богом, які забезпечують високі успіхи в діяльності.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Загальні вимоги до обладнання робочих місць
Однією з необхідних умов успішної роботи п'ятикласників на заняттях трудового навчання є створення відповідної матеріально-технічної бази майстерень. При здійсненні цієї вимоги вчитель повинен керуватися "Положенням про навчальні майстерні", а також "Типовими переліками навчально-нао ...

Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів
Урок 1. Тема. Лічба предметів. Поняття "лівий – правий", "верхній – нижній", "довгий – короткий", "однакової довжини". Мета. Ознайомити дітей із предметом математика, підручником, зошитом. Уточнити значення понять "лівий – правий", "верхній – н ...

Дидактичні основи використання підручника як словесного засобу навчання
Аналіз педагогічного досвіду свідчить про те, то педагоги не завжди організовують роботу з підручником на належному рівні: багато вчителів, працюючи виключно за підручником, не можуть внести корективи в методику навчання, тому що вони не відділяють зміст навчання від методичної побудови підручника. ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com