Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу

Матеріали по педагогіці » Міжпредметні зв'язки та їх роль у викладанні географії » Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу

Страница 1

З вивчення оболонок Землі починається в географії послідовне формування наукової картини світу. Оболонки нашої планети (літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера) тісно взаємодіють одна з одною, і їхня взаємодія формує найбільший природний комплекс нашої планети – географічну оболонку. В процесі їх розвитку в них відбуваються різноманітні фізичні, хімічні, біологічні явища і процеси, тому якісне засвоєння учнями курсу загальної фізичної географії неможливе без використаня міжпредметних зв’язків з курсами природознавства та біології.

Наприклад, під час вивчення теми «Гідросфера», можна опиратися на знання учнів, отримані при вивченні природознавства у п’ятому класі. Учням відомо про роль води у природі, кругообіг води, властивості води.

Знання, вміння і навички, отримані в курсі біології допоможуть учням краще зрозуміти основні закономірності географічної оболонки.

Мета використання міжпредметних зв’язків з з біологією полягає у прищепленні учням почуття відповідальності за збереження різноманіття рослинного і тваринного світу на нашій планеті, розуміння того, що людина і природа повинні співіснувати в гармонії. Значна увага повинна приділятися екологічному вихованню.

Питання розвитку нашої планети висвітлюється на уроках географії як формування материків і океанічних западин, гірських систем і рівнин. Однак необхідно пам’ятати, що разом із формуванням рельєфу нашої планети формувався рослинний і тваринний світ. У фізичній географії світу та України важливе місце повинно відводитися питанням розповсюдження тварин, їх ролі в природі та житті людини, необхідності охорони і раціонального використання природи. Поняття про різноманітність еволюції рослинності і тваринного світу, його раціональному використанню являються спільними для курсів фізичної географії світу, географії України і біології.

Одним із основних методичних прийомів реалізації міжпредметних зв’язків є використанні пізнавальних завдань, зміст яких передбачає встановлення і засвоєння зв’язків між знаннями і вміннями з різних навчальних предметів і визначається навчально – виховними цілями уроків. Пізнавальні завдання можуть бути представлені репродуктивними і проблемними питаннями міжпредметного змісту, вправами на застосування знань з різних предметів, якісними і кількісними завданнями

Наприклад, репродуктивні питання міжпредметного змісту, які направлені на відтвореня учнями знань з теми «Австралія»:

Що таке ендемічні види? (біологія).

Ендемічні види – це рослини і тварини, які проживають лише на певній території, і більше ніде не зустрічаються.

Які ендемічні види тварин живуть в Австралії? (біологія, географія)

Кенгуру, коала, комбат, качкодзьоб, єхидна та ін.

Чому в Австралії так багато ендемічних видів? (географія).

Австралія після розколу материка Гондвана довгий час була в ізоляції від інших материків, що зумовило своєрідність рослинного і тваринного світу.

При систематичному проведенні даної роботи учні вчаться самі складати питання, які потребують для відповідей знань з інших предметів.

Проблемні питання, які містять видиме або приховане пізнавальне протиріччя, вимагають від учнів більш високого, пошукового або творчого рівня мислительної активності.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Дидактичні особливості словесних методів навчання
У структурі методики початкового навчання провідне місце займають такі словесні методи, як розповідь і бесіда. Виходячи з суті методу навчання, розповідь є способом організації взаємозв’язаної діяльності учителя й учнів, в якій учитель виконує функції джерела навчального змісту і суб’єкта керування ...

Підбір методів наукового дослідження фізичної підготовки школярів
Фізична культура в шкільному віці має особливо велике значення для формування необхідних в житті рухових умінь, навиків, оволодіння основами їх практичного використання в різноманітних умовах рухової діяльності. У навчанні руховим діям в цьому віці виділяються етапи, сприятливі для швидкого і повно ...

Теорії дитячої гри
Дитячі ігри споконвіку привертали до себе увагу філософів, соціологів, антропологів, біологів, мистецтвознавців, етнографів і особливо педагогів і психологів. Цей інтерес до гри не випадковий. Педагоги і психологи цікавилися проблемою гри унаслідок того виняткового значення, яке вона займає в житті ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com