Освітні процеси в середньовічній Україні

Матеріали по педагогіці » Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі » Освітні процеси в середньовічній Україні

Страница 1

Досліджуючи розвиток європейської освіти в епоху Середньовіччя, недоречним було б обминути особливості динаміки освіти на території України в цей час.

Вітчизняна освіта бере свій початок ще з доби Київської Русі. Про поширення освіти серед русичів свідчать численні берестяні грамоти, знайдені в основному у Північно-Східній Русі, написи, зроблені на виробах ремісників, на стінах будівель. Перші школи для дітей “нарочитой чаді” створив ще князь Володимир. Ярослав Мудрий у Новгороді “зібрав від старостів і попових дітей триста учити з книг”. Навчання вели дяки та священники; вони вчили читати і писати, використовуючи богослужебні книги, найчастіше Псалтир. Довше навчалися кандидати на духовний сан, докладно пізнаючи Святе Письмо.

Щоб мати вищу освіту, доводилося вивчати грецьку мову. За свідченням митрополита Климентія, у середині XII століття її на Русі знали близько 400 чоловік. З інших мов давні русичі знали німецьку та латинську, особливо в західноукраїнських землях. Деякі представники панівних верств, зокрема Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл та інші, славилися як “книжні мужі” та знавці кількох мов.

При Києво-Печерському монастирі існувала також школа вищого типу, де поряд з богослов’ям вивчались філософія, риторика, граматика, для чого використовувалися твори античних авторів, грецька природнича та географічна література. З цієї школи вийшли відомі діячі давньоруської культури. Варто зазначити, що грамоти навчалися не тільки хлопці, а і дівчата.

В часи феодальної роздробленості непоправної шкоди українській освіті і культурі в цілому завдала монголо-татарська навала. З XIV століття Україна перебувала в складі Великого князівства Литовського. Шкільна освіта в цей період тісно пов’язувалася з церквою, навчання було просякнуте християнським віровченням. У школах, що існували при монастирях, церквах, благодійних установах та в маєтках приватних державців, навчались діти не лише феодальної знаті і багатого міщанства, а і селян та ремісників. Поряд із слов’яно-руською мовою вивчалась латинська. Учителями, що називались наставниками або уставниками, найчастіше були дяки. Становище шкільної освіти на Україні ускладнилось в другій половині XV століття, після Флорентійської унії та у зв’язку з активним наступом католицької реакції. Українці прагнули зберегти національний характер школи з навчанням та вихованням тогочасною українською мовою. Праваславні руські школи існували в Острозі, Володимирі-Волинському, Львові, Умані, Холмі, Києві.

Серед них визначне місце посідала Острозька школа на Волині – греко-слов’яно-латинська колегія, яку сучасники називають академією. Вона виховала плеяду видатних політичних і культурних діячів України першої половини XVII століття. Серед них письменник, ректор Київської братської школи М. Смотрицький, козацький гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. У школі працювали вчителями відомі культурні діячі І. Княгиницький, Д. Наливайко. Недарма м.Острог називають “Волинськими Афінами”. Після смерті князя К. Острозького (1608р.), засновника цієї першої вищої школи на Україні, вона занепала.

І лише сьогодні в нашій незалежній державі нарешті стало можливим відновити наші славетні освітні традиції. На сьогодні це потужний навчальний заклад, що всіляко підтримується державою і має статус Національного, сподіваюсь він гідно продовжить свої традиції.

Досліджуючи дану тему, опрацювавши широке коло історичної літератури, я дійшла до ряду нижче поданих висновків.

Одним з найцікавіших історичних періодів існування освіти і педагогіки взагалі не безпідставно вважається епоха середньовіччя . Середні віки датуються більшістю істориків V-XVI століттями. В цей час на зміну рабовлавницькому прийшло феодальне суспільство, в якому вся повнота влади належала світським і духовним феодалам. Епоха середньовіччя в Європі успадкувала від Римської імперії християнську релігію – католицизм. Головною ідеологічною силою, що визначала розвиток культури на ціле тисячоліття, стала християнська церква. Саме релігія в опосередкуванні церкви монополізувала науку, мистецтво і школу. Прибравши до своїх рук керівництво освітою і вихованням, служителі церкви намагалися виховувати народ в дусі смиренності і покірливості, тримати його в «темряві». Церква і духовенство прищеплювали людям релігійність і сліпе підкорення авторитетові церкви («всю істину дано в Святому Письмі»).

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів
Таблиця 3 №з/п Структура досліджуваного об’єкта Засоби, ким обґрунтовані Методи і методичні прийоми, ким обґрунтовані Методи контролю, ким запропоновані 1. Гнучкість, як рухова якість Активні Пасивні (Худолій О.М.) Повторної вправи Педагогічне тестування рівня розвитку гнучкості (Худолій О.М.) 2. А ...

Напрями формування культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді
Одним із головних завдань діяльності студентського клубу є розвиток культурно-дозвіллєвої активності студентської молоді. В цілому діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи себе і умови свого існуван ...

Роль підручника при роботі над термінами
Важливим методичним прийомом термінологічної роботи, який застосовується на різних етапах уроку, є робота з підручником: запис терміна в словник чи зошит, відшукання в тексті пояснення терміна чи поняття, з'ясування значення слів, що позначають термін, правильна вимова термінів і т. п. У системі ро ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com