Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Матеріали по педагогіці » Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій » Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Страница 1

В умовах бурхливого росту й удосконалення ЕОМ логічним продовженням програмованого навчання стало комп'ютеризоване навчання. Виявилося, що комп'ютери забезпечені спеціальними навчальними програмами, можна пристосовувати для вирішення майже всіх дидактичних задач. Ними можна користуватися при засвоєнні нової інформації при виконанні тренувальних вправ, з метою контролю та корекції результатів навчання, для керування умовами його протікання, для збору та опрацювання даних про навчальний процес та його учасників тощо.

Найбільш ефективно комп'ютеризоване навчання використовується в трьох напрямках:

для підвищення якості навчання з окремих предметів, зорієнтоване на кінцевий результат процесу;

для розвитку когнітивних здібностей шляхом формування умінь вирішувати поставлені задачі, самостійно мислити, володіти навичками роботи з інформацією;

для автоматизованого тестового контролю якості засвоєння.

Якість комп'ютеризованого навчання визначається показниками обчислювальної техніки, що використовується, та якістю комп’ютерним навчальних програм. Галузі, що їх забезпечують, є досить молодими, тому мають перспективу подальшого розвитку та вдосконалення.

Масове використання інформаційних технологій у навчальних закладах не зробило істотного впливу на підвищення рівня підготовки учнів. Основними причинами такого стану є відсутність чіткої теорії комп’ютерного навчання; досліджень процесу навчання як об’єкта управління; відсутність загальних якісних і кількісних оцінок психолого-педагогічних параметрів учнів, иауково обгрунтованих алгоритмів керування навчальним процесом з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та іх змін протягом навчання; характеристик основних стратегій навчання, педагогічних впливів, які використовує вчитель у навчальному процесі.

Використовуючи сучасні навчальні засоби та інструментальні середовища, можна створювати чудово оформлені програмні продукти, що в той самий час не вносять нічого нового в розвиток теорії навчання. Тому розв’язання останньої задачі в Україні є актуальним і передбачене Національною доктриною розвитку освіти.

Згідно з проведеними розрахунками, суспільний освітній потенціал, що збільшується, забезпечить впровадження в Україні новітніх виробничих інформаційних технологій, що дозволить протягом майбутніх 10—15 років скоротити відставання в темпах розвитку і надалі істотно наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності розвинутих країн світу.

У середовищі вчитель і школярі використовують комп’ютери й програмне забезпечення для індивідуального й колективного навчання, а вчитель спрямовує навчальний процес, як у школі, так і вдома. Водночас учитель від традиційних лекційних методів передавання знань переходить до динамічної, орієнтованої на співробітництво технології навчання, а виникнення відносин співробітництва між учителем і учнем вивільняє час на уроці для їх персонального спілкування, створює нові можливості співробітництва з батьками, залучаючи їх до активної участі в навчальному процесі.

Застосовуючи модель навчання « 1 учень - 1 комп’ютер», учитель може використовувати не тільки освітній контент, а й програми для управління класом, які дають змогу надсилати файли на комп’ютери учнів, дистанційно відключати їхні браузери, одержувати поточну інформацію про успіхи школяра і багато чого іншого.

За допомогою Інтернету, браузера й стандартних додатків школярі можуть:

• працювати на уроці під управлінням вчителя;

• виконувати домашні завдання;

• переглядати й завантажувати інформацію для своєї дослідницької діяльності;

• взаємодіяти з іншими людьми за допомогою е-maіl та інших технологій;

• працювати над спільними проектами з однокласниками, вчителями й іншими людьми;

• вчитися самостійно.

Застосування моделі « 1 учень - 1 комп’ютер» у процесі навчання робить його більш динамічним, яскравим, а наочні інтерактивні завдання спрощують розуміння. Під час уроку учні одержують знання через інтерактивні моделі, що дає змогу не тільки отримати початкові уявлення про основні поняття, а й працювати з динамічними моделями систем з можливістю їх глибокого вивчення.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Методи усного викладу знань учителем й активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів
До цих методів ставляться: оповідання, пояснення, лекція, бесіда; метод ілюстрації й демонстрації при усному викладі досліджуваного матеріалу. Більш докладно методи зображені в таблиці 1. Перші чотири із цих методів називають також вербальними (від панцира, verbalis – усний, словесний). Не можна не ...

Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"
Інформатика — це наука про методи та засоби отримання, обробки, зберігання, передавання, подання інформації. Протягом усієї історії свого існування люди, спілкуючись з природою та між собою, набували знань про навколишню дійсність і про самих себе. Від кількості цих знань, від ефективності їх викор ...

Організація практичної роботи дітей
Після вступної бесіди учні переходять до практичної роботи. В обох різновидах занять вона має деякі загальні риси. Всю роботу виконують на підкладній дошці. Глину зразуж закріплюють на підставці, та в процесі ліплення виріб постійно повертають разом з дошкою різними боками до виконавця. На перших п ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com