Вправи для полегшення підбору засобів сприяючих розвитку силових здібностей

Матеріали по педагогіці » Педагогічні умови ефективного розвитку сили в молодших класах засобами рухливих ігор » Вправи для полегшення підбору засобів сприяючих розвитку силових здібностей

Страница 1

І. Основні положення та рухи рук, ніг, тулуба, голови:

1. Основні положення та рухи руками з м’ячем різної ваги.

2. Нахили тулуба вправо, вліво, вперед з прямою ногою.

3. Піднімання прямих ніг вперед, в сторону, назад (повільно та швидко).

4. Піднімання зігнутої ноги вперед.

5. Піднімання на носках.

6. Напівприсід та присід, руки вперед.

7. Сісти та встати з опором на одній руці (лівій, правій).

8. Піднімання прямих та зігнутих ніг сидячи.

9. Лежачи на животі, прогинання тулуба з опором руками та згинання ніг.

ІІ. Вправи з великим м’ячем:

Рухи руками з м’ячем вперед, вверх, в сторони, над головою, назад, з нахилами та поворотами тулуба, з присіданням, з положення сидячи, лежачи.

Підкидання м’яча різної ваги вверх, з подальшим пійманням м’яча.

Удари м’яч об підлогу так, щоб він відскочив якнайвище.

Перекидання м’яча різної ваги один одному на відстані 2 м.

Перекидання м’яча через сітку, натягнутою на висоті 1,5 м. на відстані 1,5 - 2 м.

ІІІ. Лазіння та перелізання.

Лазіння по гімнастичній лаві, встановленій під кутом 20°.

Лазіння по гімнастичній стінці вверх та вниз.

Перелізання через гімнастичну лаву, укріплену під кутом 20°.

Перелізання через гімнастичного коня встановленого на висоті 80 см.

Смуга перешкод:

а) лазіння по гімнастичній лаві, встановленій під кутом 20 - 30°, в опорі

присів почерговим переставлянням рук та ніг;

б) лазіння по гімнастичній стінці, вверх в сторону, вниз;

в) перелізання через коня висотою 60 см.;

г) з положення лежачи на животі, на гімнастичній лаві підтягування на руках з пересуванням вперед - 3,5 м.

ІV. Ходьба та біг:

Ходьба пружинистими кроками.

Ходьба полуприсіді.

Ходьба з перенесенням предметів.

Біг широким кроком.

Швидкий біг на 15, 20, 30 м.

V. Стрибки:

1. Стрибки на місці на одній та двох ногах.

2. Стрибки зі скалкою (короткою та довгою).

3. Стрибки з висоти (70 см.) з м’яким приземленням.

4. Стрибки на м’яку перешкоду висотою до 40 см.

5. Стрибки в довжину з місця, з розбігу.

6. Стрибки з діставанням рукою, головою, підвішаних предметів.

7. Стрибки з "кочки" на "кочку".

8. Стрибки з висоти, з прямого розбігу (висота до 50 см.).

VI. Метання:

Метання м’яча в горизонтальну та вертикальну ціль з відстані до 8 м.

Метання м’яча в стіну з відстані 1,5 м. на дальність відскока.

Кидок однією рукою в землю, щоб він відскочив якомога далі.

Метання м’яча та інших предметів на дальність.

Характеристика методів дослідження

Метод - у найбільш загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб досягнення явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.

Науковий метод - це спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв’язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження.

Методика дослідження - це система правил використання методів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослідження.

Правильний вибір методів потребує знання їх класифікації.

Методологія має чотирьохрівневу структуру:

рівень філософської методології;

рівень загальнонаукових методологічних принципів і форм дослідження;

рівень конкретно-наукової методології;

рівень методики і техніки дослідження;

Фундаментальним, узагальненим методом пізнання є діалектичний метод. Об’єктивну основу його утворюють найбільш узагальнені закони розвитку матеріального світу.

Організація дослідження проводилась в 2012 році. У своїй роботі з рівня діалектичного методу, я використовував принцип історизму та принцип системності.

Застосування методологічного принципу історизму в роботі дав мені змогу відібрати позитивний педагогічний досвід рішення навчально-виховних завдань, уникнути повторення помилок, правильно розуміти минуле вивчення такого поняття як "розвиток сили засобами рухливих ігор " та її методику розвитку, об’єктивно зрозуміти і оцінити її значення у сучасній теорії і методики фізичного виховання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Фізична готовність
Фізична готовність означає, що за своїм фізичним розвитком і станом здоров'я дитина спроможна витримати найрізноманітніші навчальні навантаження. Відомо ж бо, на початковому етапі першокласник важко звикає до шкільного режиму — тривалості уроків, необхідності зберігання протягом певного часу нерухо ...

Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці
Згідно нового Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх навчально-виховних закладів на цій ділянці розміщуються такі відділки: польових, овочевих, плодово-ягідних культур, квітково-декоративний, колекційний, селекційно-генетичний, зоолого-твариницький, а також виробничий та ...

Навчання англійської мови у старшій школі
Як зазначає Л.А. Сажко, старша школа (третій етап навчання іноземної мови) є завершальною у процесі оволодіння учнями іншомовним мовленням. Рівень навичок та вмінь усного і писемного мовлення, досягнути в основній школі, має бути підвищено. Велика увага на третьому етапі навчання приділяється усном ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com