Праця і її роль у всебічному розвитку особистості

Матеріали по педагогіці » Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї » Праця і її роль у всебічному розвитку особистості

Роль праці в розвитку особистості є загальновизнаною. Можливості для цього розвитку містяться уже в самих знаряддях, предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, законів, властивостей і умов існування предметів, які теж повинні бути пізнані людиною. Предмети, знаряддя і умови праці є найбагатшим джерелом знань про значну частину навколишньої дійсності. Ці знання виступають основою формування світогляду людини. Успішна трудова діяльність вимагає участі усіх якостей особистості: її психічних процесів, станів і властивостей характеру. За допомогою психічних процесів, наприклад, людина орієнтується в умовах праці, формує мету, контролює хід діяльності.

Високі вимоги до людини становлять соціальні умови праці.

В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, моральних та міжособистісних відносин. Включення учня в колективну працю сприяє засвоєнню ним названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх у внутрішні. Це відбувається під впливом панівних норм поведінки, суспільних поглядів, організації взаємодопомоги і взаємної вимогливості і таких соціально-психологічних феноменів, як внутрішньо-групове навіювання, змагання. Важливою похідною цих соціально-психологічних чинників є формування відповідальності за результати праці колективу.

Значні вимоги пред'являє суспільство до людини і результатів її праці. Таким чином, вимоги предмету, знарядь, умов і результатів праці є найважливішою умовою розвитку психіки людини в процесі трудової діяльності.

Другою умовою розвитку психіки людини під впливом праці є усвідомлення доцільності діяльності самим суб'єктом. Перетворюючи предмет праці, створюючи суспільно-цінні продукти, людина перетворює себе.

Для повного використання можливостей дитини, що розвиває праця, вони повинні доповнюватись діяльністю старших – навчанням і вихованням.

Діяльність вихователя є третьою умовою розвитку психіки в процесі праці.

Беручи участь в колективній праці індивід пізнає не тільки інших, але і себе: хто він є, яку цінність представляє для інших, на що він здатний. Діти, як показали психологічні дослідження, погано знають себе, свої можливості, своє положення в колективі. Внаслідок трудової діяльності відбуваються істотні зміни. Передусім змінюється їх відношення до себе, а потім відношення колективу і педагогів. В психології зібрано багато фактів, які показують, що трудова діяльність спонукається тим, на скільки високі її результати. Із цим пов'язане формування таких мотивів як особиста значимість праці, усвідомлення її суспільної значимості.

Праця має велике значення в розвитку здібностей учня. Здібності розвиваються головним чином в умовах провідної діяльності: в дошкільному віці в грі, в молодшому і середньому шкільному віці – в учінні, в юнацькому – в професійно-трудовій підготовці.

В процесі праці, наприклад, розподіл уваги стає надзвичайно широким, а її переключення швидким.

Велика роль праці в розвитку мислення. В міру оволодіння трудовими навичками розвиваються його нові форми: технічне, практичне, логічне. В процесі праці і спілкування з іншими членами трудового колективу відбувається розвиток чуттєвої сфери дитини. Включаючись у трудовий процес, вона змінює своє уявлення про себе і навколишній світ. Одночасно змінюється і її самооцінка. В процесі спілкування і оволодіння новими знаннями формується світогляд школяра. Робота в колективі сприяє соціалізації особистості дитини. Розвиток здібностей, почуттів і мислення робить особистість дитини гармонійно та всебічно розвиненою. Отже, праця є найважливішим чинником, що впливає на розвиток особистості дитини.

Більше про педагогіку:

Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці
Жодна людина не існує сама по собі, оскільки людина – це результат її соціалізації і стає такою завдяки спілкуванню. Спілкування – це процес взаємодії між людьми, у якому відбуваються обмін інформацією, досвідом, уміннями і навиками, а також результатами діяльності. Упорядкованість досягається за д ...

Використання різних форм срс при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання»
Дисципліна МПН – є однією із заключних дисциплін психолого – педагогічної підготовки інженерно – педагогічних кадрів. Вона викладається студентам гуманітарно – педагогічного факультету 3-4 курсів денної форми навчання та студентам 5-их курсів заочної форми навчання спеціальності 7.010104 «Професійн ...

Міжкультурне виховання та його соціальна сфера
На сьогоднішній день питання про міжкультурне виховання дедалі частіше зустрічається у різноманітних літературних газетах та журналах, а також широко представлене у впровадженні проектів інформаційно-провідних шкіл, об’єднань, товариств, компаній, соціально-педагогічних закладів або різноманітних ф ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com