Модель процесу виховання та характеристика її складових

Матеріали по педагогіці » Складові процесу виховання » Модель процесу виховання та характеристика її складових

Страница 1

Для того, щоб виховний процес зрозуміти як систему, необхідно розглянути та проаналізувати його складові. Компоненти процесу виховання об'єднуються запитанням: «З чого складається цей процес?», а функції — «Для чого існує цей про-Цілеспрямовано організовану та струнку систему цих компонентів визначають як структуру, або модель виховного процесу.

І.П. Підласий подає моделі систем процесу виховання в сучасній теоретичній педагогіці, побудовані за критеріями: цілей і завдань» змісту виховного процесу, взаємодії вихователів і вихованців, застосованих методів і форм виховної діяльності, послідовності етапів (стадій) розвитку пронесу в часі тощо.

Розглянемо деякі з них.

За цільовим критерієм структура виховного процесу є сукупністю (послідовністю) завдань, на вирішення яких спрямований процес.

За критерієм послідовності етапів і відповідних педагогічних дій структура виховного процесу має ряд стадій:

1) ознайомлення із загальними нормами і вимогами;

2) формування відносин;

3) формування поглядів і переконань;

4) формування загальної спрямованості особистості.

За критерієм зв'язку і залежностей між компонентами передбачається така послідовність організації виховного процесу:

а) проектування, що включає визначення мети і конкретних завдань виховання;

б) організація матеріальної (трудової, природоохоронної), суспільної (колективної, організаційно-управлінської, комунікативної), духовної (емоційно-почуттєвої, пізнавальної, ціннісно орієнтованої) діяльності;

в) регулювання міжособистісного спілкування і його корекція в процесі основних видів діяльності вихованців;

г) контроль і підбиття підсумків, установлення співвідношення між одержаними і запланованими результатами, аналіз досягнень і невдач.

Знання й осмислення основних компонентів моделі виховного процесу дають змогу вихователю глибше зрозуміти сутнісну характеристику виховання як педагогічного процесу і визначити науково обґрунтовані підходи до його практичного здійснення.

Ця структура, по-перше, вказує на двосторонній характер виховання і зумовлює необхідність тісної взаємодії вихователя й вихованця на всіх етапах виховної роботи, починаючи з визначення її мети та завдань, завершуючи перевіркою й оцінкою її результатів. По-друге, дає вихователям чітке уявлення про основні ланки виховного процесу і, відповідно, допомагає цілеспрямовано і якісно його організувати.

Основні дії вчителя у виховному процесі:

— визначення цілей та завдань виховання;

— залучення вихованців до активної участі в цій діяльності;

— формування у них мотивів і мотивації самовдосконалення;

— визначення змісту виховання і виховних заходів;

— планування й організація виховної роботи;

— надання навчальній і повсякденній діяльності вихованців позитивного емоційного забарвлення і виховного аспекту;

— допомога і регулювання;

— контроль за процесом виховання, функціонуванням його окремих компонентів та оперативне внесення до них відповідних змін;

— оцінка результатів виховання тощо.

Відповідно, основними ланками участі вихованців у виховному процесі є:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Компоненти професійної підготовки студентів як об’єкт рейтингового оцінювання
Застосування рейтингового контролю в системі професійної підготовки майбутніх спеціалістів у галузі фізичної культури й спорту ще не набуло достатнього поширення в вищих навчальних закладах України. Такий стан справ у системі вищої освіти з фізичної культури пояснюється рядом об’єктивних факторів і ...

Категорія числа іменників
Категорія числа є однією з визначальних граматичних категорій іменника. Значення граматичної категорії числа іменника ґрунтується на «розмежуванні одиничного, індивідуально виділюваного предмета і кількох однотипних предметів». Поряд із родом і відмінком число є однією з головних категорій іменника ...

Характерні тенденції у розвитку зарубіжної вищої освіти
Кінець XX ст. і початок третього тисячоліття за масштабами трансформаційних змін називають переломним тому, що в наш час настає ера в історії людства – інформаційне суспільство. Інформаційне суспільство – це не лише виробництво, засноване на комп'ютерних технологіях,процес створення та поширення зн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com