Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти

Матеріали по педагогіці » Формування культури поведінки учнів в початковій ланці освіти » Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти

Страница 1

За сучасних умов підготовки вчителя початкової школи на часі постає проблема удосконалення системи професійних умінь як основної складової його фахової компетентності. Однією з нагальних проблем, що потребує розв’язання у вузівській практиці, є підвищення рівня готовності вчителя до реалізації нових завдань державних стандартів початкової освіти. їх введення орієнтує нас на побудову нової моделі засвоєння майбутніми вчителями основних компетенцій, пов’язаних із їх умінням формувати у дитини досвід елементарного володіння комп’ютером. Необхідною умовою за цього є здобуття студентом достатнього рівня комп’ютерної грамотності.

Виходячи із сутності поняття “комп’ютерна грамотність” визначимо основні підходи до його тлумачення. Як зазначають у педагогічному словнику О.Ю.Коджаспіров, комп’ютерна грамотність - це частина технологічної освіти. У структуру комп’ютерної грамотності входять знання:

основних понять інформатики і обчислювальної техніки;

принципового устрою і функціональних можливостей комп’ютерної техніки;

сучасних операційних систем і володіння їх основними командами;

сучасних програмних оболонок і операційних засобів загального призначення, володіння їх функціями, - а також

володіння хоча б одним текстовим редактором; первісні уявлення про алгоритми, мови і пакети програмування;

первісний досвід використання прикладних програм утилітарного призначення. інформаційний культура школяр грамотність

Інформаційну підготовку ми розглядаємо як процес формування у майбутнього вчителя знань про інформаційні технології, вмінь та навичок їх його використання для організації навчально-виховного процесу та засвоєння учнями початкових класів основ інформаційної культури.

Інформатизація системи освіти як одна з ланок загального процесу професійної підготовки фахівця з одного боку, має на меті підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконаленню методів її застосування, а з другого - спрямована на те, щоб користувачі могли застосовувати інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчально-виховному процесі.

Підходи до розв'язку даної проблеми у своїй еволюції значно трансформувалися, відповідно до того, який науково-педагогічний зміст вкладався в поняття "комп'ютерна грамотність".

За висновками А.П.Єршова основними компонентами комп'ютерної грамотності виступають:

знання основних алгоритмічних структур і вміння застосовувати ці знання для побудови алгоритмів;

розуміння будови і функціонування ПЕОМ і елементарні навички складання програм для ПЕОМ;

навички грамотної постановки задач, що виникають в практичній діяльності, для їх розв'язку з допомогою ПЕОМ;

Навички формалізованого опису поставлених задач, елементарні знання про методи математичного моделювання і уміння будувати прості маиематичні моделі поставлених задач;

навички кваліфікованого використання основних типів інформаційних систем і пакетів прикладних програм загального призначення;

уміння грамотно інтерпретувати результати розв'язок практичних задач за допомогою ПЕОМ.

Виходячи з того, що для вчителя головним є можливість використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі можна ділити такі складові компоненти інформаційної підготовки вчителя як:

- уявлення про різні види інформації, способи її збереження, передачі вільного доступу, відповідні методи обробки;

- уміння орієнтуватися в сучасних засобах математичного і програмного забезпечення, розуміючи при цьому, що можна, а чого на даному етапі можна зробити з використанням ПЕОМ в навчально-пізнавальному процесі

- уміння самостійно, у випадку необхідності, написати програму на одній з мов програмування високого рівня.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Використання репродукцій картин та індивідуальний контроль за допомогою карток
Практична спрямованість у навчанні іноземної мови призвела до перегляду традиційної методики викладання, активізувала пошуки ефективних шляхів організації навчального процесу. Зараз уже всі переконалися, що навчати учнів спонтанно висловлюватися (навіть у межах шкільних програмних тем) на основі тр ...

Розвиток морально-етичних, родинних, гуманістичних цінностей у молодших школярів та їх обґрунтування
Проблема виховання моральних цінностей у школярів – одна із фундаментальних проблем етики, філософії, педагогіки та психології. Завданнями морального виховання завжди були виховання доброти, чуйності, готовності допомогти будь-якій людині у біді, здатність співчувати. Формування моральної свідомост ...

Методологічні аспекти викладання теми «Історія інформатики» в навчально-виховному процесі
У Концепції модернізації освіти на період до 2010 року поставлена важлива задача: підготувати підростаюче покоління до життя у швидко мінливому інформаційному суспільстві, у світі, в якому прискорюється процес появи нових знань, постійно виникає потреба в нових професіях, у безперервному підвищенні ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com