Поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

Матеріали по педагогіці » Формування культури поведінки учнів в початковій ланці освіти » Поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

Страница 1

У сучасній науково-педагогічній літературі значно зросла частота вживання терміну «інформаційна культура». Не менш широким є спектр слів, у яких він вживається. Зумовлені вони рівнем загальності міркування та особливостями суб'єктів педагогічного процесу, в контексті яких це поняття аналізується.

Поняття «інформаційна культура» породжене комп'ютерно-технологічною революцією, під знаком якої відбувається розвиток сучасної цивілізації і здійснюється поступовий перехід держав планети до інформаційного суспільства. У ньому сконцентровані вимоги до людини постіндустріальної доби. Незалежно від суб’єктів, стосовно яких визначається поняття «інформаційна культура» (учень, студент, спеціаліст) воно розглядається не як рівень оволодіння певної галузі знань або діяльності (подібно до культури мовлення, правової, педагогічної, моральної, естетичної, побуту) а як чинник, який суттєво впливає на вимоги до розвитку особистості, взаємозв’язки між різноманітними науками, зміцнює їх питому вагу у розв’язанні соціальних завдань.

Феномен інформаційної культури спричинений такими тенденціями розвитку сучасної науки, які ініціюють обов’язкову зміну (доповнення) типу мислення підростаючого покоління для забезпечення його подальшої повноцінної суспільної діяльності, а саме її інформаційний бік.

Зальні означення “інформаційної культури” виду: “ .система правил орієнтації та поведінки людини в інформаційному комп’ютеризованому суспільстві, в людино-машинних системах .” (В.А.Ізвозчиков, Г.Л.Луканкін, А. Л. Семенов, О.В.Матвієнко) не дають конкретних дидактичних орієнтирів для проектування розглядуваного поняття у початкову ланку навчання, однак більшість з них чітко спрямовують на те, що інформаційна культура є складовою загальної культури і повинна максимально враховувати її основні

надбання: ” . вписування в загальносвітову і космічну гуманістичну культуру людства через узагальнений інформаційний фонд Землі і Космосу” (В. А. Ізвозчиков); « .необхідність поєднання в інформаційній культурі спеціаліста високої моральної відповідальності, високорозвинених художньо-естетичних почуттів, вироблення якостей планетарного, космічного мислення» (В.О.Кудін).

Становлення інформаційної культури особистості розпочинається з раннього віку і продовжується впродовж всього життя людини.

Аналіз найбільш фундаментальних підходів до трактування інформаційної культури, при яких викристалізовуються загальнокультурні (загально-пізнавальні) чинники (А.П.Єршов, М.І.Жалдак, Ю.І.Машбиць та ін.) дозволяє визначити три основних компоненти інформаційної культури, які підлягають обов’язковому, доступному проектуванню у 1-4 класи.

Поняття інформатики, які формуються у молодших школярів на інтуїтивно-практичній основі, рівні уявлень: інформація та інформаційні процеси, основні алгоритмічні структури, розуміння будови персонального комп’ютера, сімеотичні знання (знак, значення, мови, види мов, інтерфейс як знакова система).

Загально-пізнавальні уміння і навички (способи діяльності): будувати інформаційні моделі, моделювати; інтерпретувати; систематизувати (структуризувати; планувати; семантизувати; виконувати, відтворювати, конструювати алгоритми різної структури; мислити логічно); синтаксичні вміння.

3. Комп’ютерна грамотність, уміння використовувати інформаційні технології: вміння знаряддєвого застосування ЕОМ, вміння користуватися різноманітними інформаційними системами, вміння користуватися системами телекомунікацій.

Рівень засвоєння поняття інформатики, загально-пізнавальних умінь, комп’ютерної грамотності окреслений нами у « Програмі з інформатики для 1-4 класів». Однак, його не можна спрймати буквально. Як, наприклад, можна заперечувати досвід В. Скіданова, одним з девізом якого є «що це за чоловік, який не може замінити пам'ять у комп’ютері» і його третьокласники вміють її замінити, або подорожі по Інтернету з молодшими школярами Ю. Сульдіна.

Підкреслимо і те, що загально-пізнавальні вміння і навички(способи діяльності) визначають новий, інформаційний стиль мислення підростаючого покоління. Подібно до того, як розвиток рідної мови ініціював необхідність формування таких мислительських операцій як узагальнення, абстрагування,аналіз, синтез, порівняння, аналогію, інтенсивні інформаційні потоки, використання інформаційних технологій спричиняють необхідність формування вмінь систематизувати (структуризувати), моделювати, інтерпретувати, семантизувати, мислити логічно, здійснювати перетворення за певними правилами.

Частина з них визначають операцій стиль мислення «…уміння і навички планувати свою діяльність,пошуку інформації, яка потрібна для розв’язання необхідних задач, проектування і побудови інформаційних моделей, дисципліни спілкування та структурування повідомлень, інструментування всіх видів діяльності, так само як і навички, використання технічних засобів в житті, побуті, творчості, на виробництві» (С. Коган, Ю. Первін).

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу
Формування й розвиток творчих здібностей учнів виступають сьогодні однією з актуальних проблем української системи освіти. Розвиток та виховання здібних і талановитих дітей відповідає потребі формування творчого потенціалу демократичного суспільства, забезпечує можливість інтенсивного соціального т ...

Профілактика неуспішності
З метою профілактики неуспішності на різних етапах уроку потрібно акцентувати увагу учнів на певних особливостях навчання. У процесі контролю за підготовленістю учнів потрібно спеціально контролювати засвоєння питань, що звичайно викликають в учнів найбільше утруднення; ретельно аналізувати й систе ...

Пошук шляхів вдосконалення вивчення усної народної творчості
"Школа - духовна колиска народу. Чим більше піклування про свою колиску виявляє народ, тим блискучіше його майбутнє", - писав В.О.Сухомлинський, Сьогодні, коли взято курс на відродження й дальший розвиток національної культури, школи, мови всіх народів України, особливої актуальності набу ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educateua.com