Інтерактивне навчання

Матеріали по педагогіці » Сучасні уроки зарубіжної літератури і методи їх проведення » Інтерактивне навчання

Страница 1

З метою надання школярам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінуючою формою навчання на уроках літератури у всіх класах має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань учнів.

Проблема діалогізму уроку літератури набуває особливої актуальності. Розмірковуючи над передумовами створення діалогу під час вивчення художнього твору, доцільно звернути увагу на існуючі концепції сучасного літературознавства щодо діалогу автора твору та його читача, адже, як підкреслив О. Білецький, „ . історія літератури не тільки історія письменників, а й історія читачів .” . У цій роботі літературознавець сформулював концепцію діалогічності будь-якого творчого процесу. Сучасний урок літератури вимагає переосмислення пріоритету певних методів, прийомів та видів навчальної діяльності. Тому закономірно, що перевага останнім часом надається різноманітним інтерактивним формам роботи.

Під інтерактивним навчанням розглядається такий аспект спілкування, який побудований за принципами стратегій взаємодії партнерів.

Характерними ознаками інтерактивного навчання можна вважати наступні:

організація навчального процесу, як вирішення серії взаємопов’язаних проблемних ситуацій;

групова робота учасників навчального процесу;

використання досвіду учасників навчального процесу і знання теми;

незавершеність навчання, відсутність конкретного рішення;

співпраця різних рівней (викладач – група студентів, викладач – студент, студент – група студентів, студент – студент);

швидкий зворотній зв'язок (студент, спостерігаючи за реакцією викладача, отримує можливість миттєвої консультації);

емоційне сприйняття, відкритість;

діалог – провідний елемент навчання.

Використання інтерактивного навчання здійснюється за допомогою активних інноваційних методів, які дозволяють формувати читацьку культури, розвивати творчі здібності студентів, критичне мислення, навички самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного та сприяють ефективному формуванню майбутнього фахівця. На нашу думку, реалізується інтерактивне навчання за допомогою наступних методів: диспут, компаративні практичні заняття, культурологічні практичні заняття, конференції, рольова гра, моделювання ситуації.

Так, наприклад, практичні заняття розвивають вміння і навички в учнів самим здобувати знання, виступати перед аудиторією з усними повідомленнями і рефератами, використовуючи для їх підготовки матеріал одного чи кількох джерел. Крім того, практичні заняття досить важливі з погляду забезпечення наступності навчання і підготовки молоді до фахової діяльності. Вони дають змогу «учитися самому і вчити інших», адже основним джерелом знань на такому занятті є не діяльність викладача, а повідомлення і реферат, доповідь, захист наукового проекту, з якими виступають студенти.

Вони здебільшого проводяться з метою розвитку навичок самостійного опрацювання учнями певної теми, поглиблення чи узагальнення вивченого матеріалу. Практичне заняття потребує чималу підготовчу роботу викладача і студентів. Насамперед викладач визначає проблему семінару, а також питання, які слід на ньому обговорити. Для того, щоб забезпечити активність усіх студентів, пропонуємо їм для обдумування кілька інших запитань, здебільшого проблемного характеру.

Компаративні практичні заняття – це заняття, на яких домінуючим є компаративний шлях аналізу творів різних національних літератур. Його мета – глибше розкрити ідейно-естетичну концепцію кожного з порівнюваних творів чи літературних явищ, дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ. Так можна запропонувати наступні теми: «Образ Мазепи в світовій та українській літературах», «Дон Жуан як вічний образ світової літератури», «Інтерпретація образу Фауста в світовій літературі».

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Формування культури здорового способу життя школярів
Формування культури ЗСЖ - це спонука до включення в повсякденне життя індивіда різних нових для нього форм поведінки, корисних для здоров'я. Створення навколо школярів інформаційного середовища ЗСЖ яке не тільки напряму, але і опосередковано могло б впливати на формування його світогляду, оволодінн ...

Розвиток творчих здібностей учнів та дослідження
Коли йдеться про зміст шкільного курсу математики, то, звичайно, мають на увазі засвоєння учнями певної системи математичних знань, умінь і навичок. Але не можна зводити все математичне навчання в шкоді до передачі учням визначеної суми знань і навичок. Це обмежувало б роль математики в загальній о ...

Організація і зміст експериментального дослідження
З метою виявлення рівня емоційно-ціннісного сприйняття літературно-художніх творів В.Сухомлинського на чуттєво-емоційну сферу молодших школярів та наступний вплив творів на формування духовно-ціннісного світогляду дітей, їх морально-оцінної, психологічно-дієвої здатності було проведене моніторингов ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com