Розкриття сутності та фізіологічних основ уваги у підходах зарубіжних та вітчизняних учених

Матеріали по педагогіці » Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів » Розкриття сутності та фізіологічних основ уваги у підходах зарубіжних та вітчизняних учених

Страница 1

Увага - одна з найдавніших проблем психології, яка завжди викликала у дослідників підвищений інтерес. Це психологічне поняття позначається словом, яке упродовж тисячоліть допомагає людям повідомляти один одному про певні стани своєї психіки і довільно за словесною вказівкою викликати подібний стан у інших. Проте від житейського до наукового розуміння уваги психологічна наука пройшла довгий шлях. Сучасні вчені зазначають, що на сьогоднішній день у психології щодо проблеми уваги залишається багато нерозв’язаних питань.

В історії психологічної думки увагу вивчали з позиції інтроспективної психології В. Джемс, В. Вундт, Е. Тітченер; гештальтпсихології - К. Кофка, В. Келер, П. Адамс; феноменологічного напряму - французький учений М. Мерло-Понті; когнітивної психології - американський психолог У. Найсен та ін. Розробці проблеми уваги присвятили свої праці П. Гальперін, М. Добринін, М. Ланге, Є. Мілерян, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, І. Страхов. У сучасній психології вивчення уваги здійснюють у загальній, віковій, педагогічній і медичній психології, психології праці, нейропсихології та інших галузях. І сьогодні вона має багато нез’ясованих питань методологічного і теоретичного плану.

Н. Чупрікова, Ю. Дормашев, В. Романов критично зауважують, що у психології існують різні теоретичні та методологічні підходи до розкриття проблеми уваги. Зокрема, чітко та однозначно не виокремлено ознак уваги, оскільки немає загальновизнаного її наукового тлумачення. Наукові визначення уваги, які дають різні автори, є дуже різносторонніми і практично не піддаються систематизації. Досі немає єдиної думки про те, чи існує увага як самостійний психічний процес (аналогічний, наприклад, процесам сприймання і мислення), чи це лише особлива сторона інших психічних процесів. Термінологічна строкатість призвела до того, що сьогодні вільно трактується поняття уваги, що може призвести до змішування та сплутування понять при вивченні суті психологічних явищ (див. табл.1.1)

Таблиця 1.1. Тлумачення уваги в історії психологічної думки (за М. Фалікманом*) [82]

з/п

Автори визначень

Визначення уваги

1.

М. Добринін

Увага - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності.

2.

Е. Трейсман

Увага - це механізм об’єднання окремих ознак в образі цілісного об’єкта.

3.

Д. Бродбент

Увага - це механізм селекції (фільтр) в системі переробки інформації, що дозволяє відкинути чи послабити непотрібну інформацію на основі аналізу її фізичних ознак.

4.

А. Олпорт

О. Нойманн

Увага - це механізм встановлення взаємної відповідності між інформацією, яка поступила, і поведінковими актами суб’єкта, що пізнає.

5.

В. Вундт

Увага - це процес апперцепції та його результат - ясність та чіткість відповідних елементів свідомості.

6.

Е. Тітченер

Увага - це сенсорна ясність.

7.

Д. Канеман

Увага - це “розумове зусилля" чи ресурси системи переробки інформації, оснащені механізмом їх розподілу.

8.

Ю. Гіпенрейтер

Увага - це феноменальний і продуктивний прояв провідного рівня організації діяльності.

9.

П. Гальперін

Увага - це функція розумового контролю.

10.

М. Ланге

Увага - це доцільна реакція організму, миттєво покращуюча умови сприймання/пізнання.

11.

К. Кофка

Увага - це Его-об’єктна сила.

12.

Р. Корсіні,

А. Ауербах

Увага - це готовність з боку організму до сприймання оточуючих його стимулів.

13.

Г. Глейтман,

А. Фрідлунд

Увага - це широко вживаний термін для позначення усіх процесів, через які ми здійснюємо селективне сприймання.

14.

Дж.Р. Андерсон

Увага - це розподіл когнітивних ресурсів між процесами, що протікають у різних перцептивних, моторних і вищих когнітивних системах.

15.

Р. Нємов

Увага - це стан психологічної концентрації, зосередженості на будь-якому об’єкті.

Страницы: 1 2 3 4 5

Більше про педагогіку:

Особливості фізичного та психічного станів молодших школярів
Поява в житті суспільства системи загальної обов’язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини – молодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не навчалися у школі, або освіта яких завершилася на цій початковій ланці. У цей період відбувається актив ...

Історія математики
Математика – наука про кількісні співвідношення і просторові форми дійсного світу. Виникла в давні часи з практичних потреб людини: “Чиста математика має своїм об’єктом просторові форми і кількісні відношення дійсного світу, отже – дуже реальний матеріал.” Це визначення найбільш вдале, оскільки вра ...

Аналіз системи навчання дисципліни “Бухгалтерський облік”
Перехід до ринкової форми господарювання в Україні послужив основою для реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Дійсна реформа сприяє створенню в Україні великого акціонерного капіталу і розвитку консолідованих підприєм ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com