Демократизація і автономія вищої освіти – шлях оновлення навчальних закладів

Матеріали по педагогіці » Університетська освіта » Демократизація і автономія вищої освіти – шлях оновлення навчальних закладів

Страница 1

Одним з міжнародних показників демократизації освіти є автономія навчальних закладів як форма академічної свободи, що визначається правоспроможністю (сукупністю прав та обов'язків) вищого навчального закладу у вирішенні завдань розвитку особистості, суспільства, нації та держави. Автономія вищого навчального закладу - це вимога Болонської декларації, це вимога часу.

Демократизації діяльності вищих навчальних закладів значною мірою сприяло створення при МОН Громадської колегії і Громадських рад при департаментах, які не лише підвищили рівень відкритості і прозорості в діяльності міністерства та його підрозділів, а й спрямували їх роботу із розв'язання проблемних питань галузі в русло конструктивних дій, забезпечили зворотний зв'язок громадської думки щодо рішень зі стратегічних питань розвитку галузі.

На жаль, не можна сказати таке про давно існуючі Ради ректорів і Ради директорів, роль і місце яких у процесах управління системою вищої освіти та прийняття рішень має бути радикально переглянута, а функціональні можливості і права значно розширені. Інакше і надалі, як реакція на результати діяльності цих рад, освітянський загал буде створювати асоціації, конфедерації, інші громадські організації самоуправління, а самі ради стануть непотрібними.

Важливим питанням розширення демократії є розвиток студентського самоврядування. В Україні воно традиційно діє на рівні навчального закладу, групи, курсу, студмістечка і займається питаннями сприяння студентам в їхній навчальній та науковій діяльності, створення належних побутових умов та організації відпочинку. Але органи студентського самоврядування сьогодні створені лише у половині вищих навчальних закладів.

Аналіз розвитку демократичного студентського самоврядування в країнах - учасницях Болонського процесу показує, що головними його пріоритетами є захист інтересів студентів; реалізація студентських ініціатив в усіх сферах діяльності; підвищення ефективності взаємодії між студентами та університетською адміністрацією; забезпечення студентських прав і свобод відповідно до громадянських норм, чинних у суспільстві; співпраця з державними та місцевими органами влади; організація побуту і дозвілля, працевлаштування студентів; створення нового інформаційного простору для студентів та їхнього зв'язку зі світовими інформаційними джерелами.

У таких вищих навчальних закладах, як Національний технічний університет України «КПІ», Національний університет імені Тараса Шевченка традиції студентського самоврядування дуже давні, а адміністрація суттєво підтримує їхню діяльність. Прикладом організації студентського самоврядування може також слугувати Студентська колегія Національного університету «Києво-Могилянська академія», Колегія студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка», Молодіжна організація Харківського національного економічного університету.

В Україні за останні роки склалася мережа неурядових громадських організацій, які опікуються проблемами студентського самоврядування. Серед них - Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС), Українська студентська спілка, Фонд сприяння розвитку студентського самоврядування «УНІВЕРСІ ТАС», Всеукраїнська студентська рада при Президентові України, Всеукраїнська рада студентів, Студентська профспілка, Всеукраїнська студентська рада - консультативно-дорадчий орган студентського самоврядування при МОН та інші.

Закони України «Про освіту», «Про вишу освіту» певною мірою врегульовують права органів студентського самоврядування. Разом з тим для подальшого розвитку демократичних засад діяльності вищих навчальних закладів у питаннях студентського самоврядування міністерство ініціювало внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», зокрема такі положення, як входження керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів до складу Вченої (Педагогічної) ради, а керівників студентських представницьких органів факультетів - до вчених рад цих факультетів (10 відсотків).

Проте в організації студентського самоврядування як на рівні навчальних закладів, так і на рівні всеукраїнських організацій, є недоліки, зокрема: недостатньо активна позиція студентства щодо участі в діяльності органів студентського самоврядування пов'язана, насамперед, з невпевненістю в їхніх можливостях та спроможності розв'язати конкретні проблеми і вплинути на процеси, що відбуваються у вищих начальних закладах; немає законодавчого закріплення гарантій незалежного статусу органів студентського самоврядування, фінансування їхньої діяльності та права на участь у вирішенні загально університетських справ.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Аналіз сучасного стану проблеми дослідження в практиці роботи початкової школи
З метою аналізу сучасного стану досліджуваної проблеми в практиці роботи початкової школи ми було проаналізували чинні навчальні програми та підручник «Я і Україна. Віконечко» для 1 класу початкової школи. У структурі загальної середньої освіти особливе місце належить початковій школі, яка на сучас ...

Категорія числа іменників
Категорія числа є однією з визначальних граматичних категорій іменника. Значення граматичної категорії числа іменника ґрунтується на «розмежуванні одиничного, індивідуально виділюваного предмета і кількох однотипних предметів». Поряд із родом і відмінком число є однією з головних категорій іменника ...

Готовність до школи – це певний рівень розвитку дитини
За статистикою, щорічно майже половину дітей, що йдуть до першого класу, можна віднести до групи ризику по виникненні шкільної дезадаптації. Ці діти із недостатньою фізичною зрілістю. При цьому хлопчиків значно більше, ніж дівчаток. Прийнято вважати, що готовність до школи – це рівень морфологічног ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com