Розробка рейтингової системи оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців

Матеріали по педагогіці » Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання » Розробка рейтингової системи оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців

Страница 1

Процес розвитку рухових якостей – це складова частина фізичного виховання, що сприяє вирішенню багатьох соціально обумовлених завдань: розвитку фізичної й розумової працездатності людини, всебічному й гармонійному вихованню особистості, досягненню високої стійкості організму до соціально-екологічних умов, підвищенню пристосувальних (адаптивних) властивостей організму до навколишнього середовища, повноцінній реалізації творчих здібностей згідно потреб суспільства.

Процес формування й удосконалення рухових навичок безпосередньо пов’язаний з розвитком сили й силової витривалості, гнучкості, спритності, швидкісно-силових якостей та ін. Процес засвоєння техніки фізичних вправ, безумовно, сприяє розвитку відповідних фізичних якостей, але цього, як свідчить досвід, недостатньо.

У спортивній практиці поєднання показників рівня розвитку основних рухових якостей в єдину систему широко використовується для оцінки так званого перманентного стану спортсменів (етапний контроль стану спортсмена). Такий підхід, на мою думку, може застосовуватися і для оцінки фізичної підготовленості студентів, але його впровадження до останнього часу було обмежене відсутністю комплексної методики оцінки рухових якостей студентів. До того ж, державні програми з деяких дисциплін (з гімнастики, зі спортивних ігор) не враховували необхідність визначення фізичного стану майбутніх педагогів, зосередивши увагу тільки на теоретичних, методичних і технічних аспектах підготовки.

З моєї точки зору, означена система повинна відповідати таким вимогам: забезпечення комплексного вимірювання основних показників рівня розвитку провідних для даної дисципліни рухових якостей; застосовування єдиної системи оцінювання; використовування для вимірювань доступних технічних засобів забезпечення навчального процесу; проведення вимірювань мінімально–достатньою кількістю викладачів, навіть за умови великого обсягу вимірювань; проведення досліджень в економічному часовому режимі; виключення спеціальної підготовки викладачів і студентів (зміст тестів повинен бути технічно нескладним для виконання й оцінювання); використання тільки характерного для спортивних і гімнастичних залів обладнання; відповідність тестів оцінки фізичної підготовленості вимогам теорії тестування за критеріями надійності та валідності.

Для контролю за фізичною підготовленістю студентів на заняттях зі спортивно-педагогічних дисциплін можна запропонувати застосування спеціальних моторних тестів, основу яких складають вимірювання показників виконання відповідних рухових завдань.

Наукові дослідження проблем фізичної підготовки у різних видах спорту свідчать, що основними показниками, які використовуються при визначенні відповідності рівня розвитку фізичних якостей спортсменів умовам та вимогам тренувань і змагань, є показники сили (різні види), швидкості, витривалості й гнучкості.

У процесі оцінювання силових показників вимірюванню підлягає досить широке коло проявів означених фізичних якостей спортсменів: загальна витривалість, відносна й максимальна статична сила; спеціальна витривалість, динамічна максимальна сила (в міометричному й пліометричному режимі); імпульс і градієнт сили; швидкісно-силовий індекс; частота рухів, силова витривалість та ін. При оцінюванні ступеня розвитку гнучкості вимірюються її активні й пасивні показники, а також – запас гнучкості спортсменів.

На підставі аналізу означених вище даних я дійшла висновку, що система формування й вдосконалення фізичної підготовленості студентів потребує окремого оцінювання таких її компонентів, які властиві і є провідними для кожної окремої спортивної дисципліні. Наприклад, для гімнастики це такі компоненти: швидкісно-силова підготовка (м'язи ніг і черевного пресу); відносна (до власної ваги) статична максимальна сила (в ізометричному режимі) – м'язи черевного пресу; силова витривалість (м'язи, що приводять руки у плечових суглобах; м'язи, що згинають і розгинають руки у ліктьових суглобах; м'язи черевного пресу); активна гнучкість (хребет).

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі
Становлення постнекласичної науки кінця XX -початку XXI ст. пов’язане, перш за все, з дослідженнями складних відкритих нелінійних систем. Однією з причин, що викликала таку гносеологічну трансформацію, став пошук оптимальної стратегії розвитку системи Людина – Природа, спрямованої на стабілізацію з ...

Термін підготовки фахівця
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - це її характеристика за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. Змістом навчання повинні бути структура, зміст і обсяг на ...

Гра як засіб екологічного виховання
Ігрова діяльність школярів включає багато інших різноманітних видів діяльності і тому є універсальною. Особливо важливе те, що діти беруть участь в іграх без примушення, на добровільних засадах. Педагогічно грамотне керівництво ігровою діяльністю дозволяє розширити кругозір учнів, залучити в природ ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com