Розробка рейтингової системи оцінювання теоретичної підготовленості студентів

Матеріали по педагогіці » Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання » Розробка рейтингової системи оцінювання теоретичної підготовленості студентів

Страница 1

Теоретична підготовка є невід'ємною складовою підготовки майбутніх учителів фізичної культури і полягає в засвоєнні студентами комплексу спеціальних знань фундаментального й прикладного характеру як теорії фізичного виховання, так і його методики; у використанні специфічних засобів і методів фізичного виховання з метою спрямованого впливу на функції організму, на розвиток рухових, психічних і особистісних якостей. Міцні знання теорії та методики дисциплін спортивно-педагогічного профілю надають можливість формувати світогляд студентів та їх професійне мислення через зміст предметів, що обумовлений специфічними навчально-науковими та практичними особливостями кожної дисципліни.

Згідно з навчальним планом, базовий рівень теоретичних і методичних знань студентів формується логічно завершеною системою лекційних, оглядово-методичних, семінарських і практичних занять, а також у процесі самостійної роботи. Теоретичний матеріал кожного етапу навчання (курсу) зі спортивно-педагогічних дисциплін повинен бути структурованим за певною кількістю модулів, які є завершеними структурними одиницями модульної програми і містять питання відповідної тематичної спрямованості. Кожен модуль, не зважаючи на його тип (гносеологічний, рецептно-операційний, системно-операційний), повинен містити теоретичну складову, що має бути опрацьована студентами в процесі навчання. Форми контролю теоретичних знань визначаються для кожного модуля окремо з урахуванням його типу та обсягу програмного матеріалу.

Наприклад, для модуля з дисципліни “Гімнастика з методикою викладання”, в якому вивчаються загальнорозвиваючі вправи можна передбачити такі форми контролю теоретичних знань: теоретичне опитування (усне); написання реферату; контрольна робота; виконання тестових завдань; конкретний термінологічний запис загальнорозвиваючих вправ за показом; написання конспекту уроку (або фрагмента уроку) гімнастики. Виконання контрольних робіт, написання рефератів і теоретичне опитування студентів повинно здійснюватися на основі відповідних контрольних питань у навчальному елементі "Контроль" (НЕ - Контроль) означеного модуля .

Термінологічний запис ЗРВ за показом здійснюється студентами в процесі демонстрації викладачем скороченого комплексу ЗРВ (5-6 вправ), що розроблений на основі програмного матеріалу і відповідає етапу навчання. Зміст конспекту уроку гімнастики визначається індивідуально для кожного студента. Виконання цього завдання може бути передбачено під час навчально-педагогічної практики (моделювання професійної діяльності). На особливу увагу заслуговує розробка тестових завдань для визначення рівня засвоєння студентами змісту модуля. Основним інструментом тестування є тест – завдання на виконання діяльності визначеного рівня в поєднанні з системою оцінки.

На думку В.П.Беспалька, для вимірювання та оцінки результатів виконання тестів необхідно розробити до кожного з них еталон, який є повним і вірним методом виконання заданої діяльності за всіма операціями з означенням серед них найбільш суттєвих. Тести, що використовуються в окремих модулях, повинні бути націленими на виявлення здібностей студентів до діяльності, яка надбана ними в процесі відповідного навчання. При розробці тестів для окремих модулів модульної програми можна виходити з усталених ідей щодо техніки розробки тестів різних рівнів.

Серед вимог, що пред'являються до тестів, виділяють такі: адекватності (валідності), визначеності, простоти, однозначності, надійності. Якщо зміст тестового завдання відповідає сутності та змісту контрольованої характеристики, то такий тест визначається як адекватний (валідний). Поняття валідності В.П.Беспалько розширює до функціональної валідності.

Тест характеризується функціональною валідністю у випадку відповідності пропонованих у ньому завдань рівню діяльності, що контролюється. Тобто, вирішення таких завдань є неможливим при використанні способів діяльності більш низького рівня. З метою визначення функціональної валідності тесту необхідно провести теоретичний аналіз еталона рішення й дослідити можливі шляхи досягнення його студентами. Якщо основні дії чи операції тесту можна виконати тільки за допомогою прийому діяльності відповідного рівня, такий тест є функціонально валідним для означеного рівня діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Дисциплінованість – важлива риса моральної поведінки
Серед якостей, що забезпечують моральну спрямованість поведінки дітей, чільне місце займає дисциплінованість, що виявляється в здатності учня виконувати всі вимоги й правила школи. Для дисциплінованих дітей характерна готовність докладати всіх сил та енергії для своєчасного, точного і якнайкращого ...

Корекційно-розвивальна мета навчання математики у допоміжній школі
У допоміжній школі на уроках математики вирішується і специфічне корекційно-розвивальне завдання, яке обумовлене особливостями психофізичного розвитку дітей, які там навчаються. Його суть полягає у виправленні недоліків їхньої пізнавальної та емоційно-вольової сфери. Навчання математики - це процес ...

Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного віку
Кожен віковий етап дошкільника характерний, крім того, різною інтенсивністю зростання окремих частин тіла. Протягом шостого року, наприклад, швидко збільшуються довжина кінцівок, ширина тазу і плечей у дітей обох статей. Разом з тим є індивідуальні відмінності в цих показниках, а також відмінності ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com